نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی خصوصیات ژئوشیمیایی مواد آلی سازند گرو (کرتاسه پیشین) در جنوب لرستان

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-11

مرتضی یوسفی؛ امیر نظری بدیع