نویسنده = داود جهانی
تعداد مقالات: 1
1. رخساره‌ها، محیط رسوبی، دیاژنز و کیفیت مخزنی سازند سروک در میدان نفتی دارخوین، جنوب غرب ایران

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1400، صفحه 172-187

10.22084/psj.2021.22833.1259

رضا خطیر؛ داود جهانی؛ محسن آل علی؛ نادر کهنسال قدیم وند