نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 3
1. ویژگی های زمین شناسی و زمین آماری نهشته های بوکسیت تاگویی، منطقه جاجرم، شمال شرق ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-13

بهروز رفیعی؛ حبیب ملائی؛ حسن رمضان پور؛ حسن محسنی


2. مطالعه و بررسی سیالات درگیر نفتی سازند سورمه در تاقدیس فهلیان در فروافتادگی دزفول جنوبی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 14-27

محمد معانی جو؛ حسن محسنی؛ احمد میرزایی؛ مهراب رشیدی


3. بررسی سرشاخه های باختری رودخانه قره چای براساس نوع رودخانه و رخساره های رسوبی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 71-86

سعید خدابخش؛ حسن محسنی؛ مژگان حسام زاده؛ ملیحه مهاجروطن؛ لیلا کرم الهی