نویسنده = �������������������� �����������������
تعداد مقالات: 1
1. رخساره‌سنگی، پتروفاسیس و محیط رسوبی نهشته‌های ژوراسیک در زون بینالود در برش بازحوض، جنوب مشهد

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 82-102

مهدی‌رضا پورسلطانی؛ مریم جمالی؛ یعقوب نصیری