نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. رخساره های توفانی در بخش آغازین سازند نیور (سیلورین پایینی) در جنوب غرب کاشمر

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 74-85

10.22084/psj.2017.13269.1139

الناز خزاعی؛ محمد حسین محمودی قرائی؛ اسداله محبوبی؛ جعفر طاهری