نویسنده = ���������� ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. پالینوستراتیگرافی و محیط رسوبی دیرینه سازند دلیچای در برش چینه شناسی پل دختر، البرز مرکزی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 35-48

10.22084/psj.2018.13434.1143

افسانه ده بزرگی؛ فیروزه هاشمی یزدی؛ فرشته سجادی