نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. زمین شیمی و محیط تشکیل نهشته فسفاتی دلیر، جنوب باختر چالوس، استان مازندران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 28-43

علی عابدینی؛ مرتضی چشمه سری؛ اکرم علیزاده