نویسنده = افشین زهدی
بازسازی محیط رسوبگذاری نهشته‌های میکروبیالی سازند نجمه به سن ژوراسیک بالایی در منطقه پاوه کرمانشاه

دوره 10، شماره 20، دی 1401

10.22084/psj.2022.25514.1327

میثم عیسی نژاد؛ مهدی دارائی؛ ئارام بایت گل؛ میلاد ایمانی سقین سرا؛ افشین زهدی؛ جواد ربانی


پتروگرافی و ژئوشیمی دولومیت های سازند الیکا در برش زال جلفا، شمال غرب ایران

دوره 10، شماره 19، تیر 1401، صفحه 35-53

10.22084/psj.2022.25490.1326

مرجان یعقوبی؛ عادل نجف زاده؛ افشین زهدی؛ رحیم مهاری؛ فاضل خالقی


چارچوب محیط رسوبگذاری و شرایط پالئواکولوژیکی سازند سرگلو ) ژوراسیک میانی( در ناحیه اورمان،کرمانشاه

دوره 10، شماره 19، تیر 1401، صفحه 213-231

10.22084/psj.2022.25394.1322

میلاد ایمانی سقین سرا؛ ئارام بایت گل؛ مهدی دارائی؛ میثم عیسی نژاد کچوی غلیا؛ افشین زهدی؛ جواد ربانی