نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تحول رسوب شناختی، میکروفاسیس و حساسیت مغناطیسی (MS) نهشته های کربناتی پرمین در شمال ماکو (آذربایجان)

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 62-73

مبین ابراهیم نژاد؛ علی اصغر ثیاب قدسی؛ رامین نیکروز