نویسنده = امرایی، عباسعلی
تعداد مقالات: 1
1. [ تأثیر فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند فهلیان در میدا ن نفتی اروند]

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 207-222

10.22084/psj.2020.20110.1221

عباس ده کار؛ ولی احمد سجادیان؛ محمد رضا نورا؛ کاظم شعبانی گورجی؛ عباسعلی امرایی