نویسنده = جعفرزاده، نجمه
تعداد مقالات: 1
1. ریز‌رخساره‌ها، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند داریان در یکی از میادین خلیج فارس

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 173-189

10.22084/psj.2020.22274.1248

محمد بهره ور؛ حسین رحیم پور بناب؛ نجمه جعفرزاده