نویسنده = رستمی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی توان هیدرو کربن زایی شیل و مارنهای بخش میانی سازند داریان در ناحیه دزفول جنوبی، زاگرس، ایران

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 117-129

10.22084/psj.2020.21507.1236

علیرضا رستمی؛ محمدحسین آدابی؛ عباس صادقی؛ سید علی معلمی