نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی ژئوشیمی آلی توالی کرتاسه‌ بالایی – پالئوژن (سازند گورپی) در برش پشته از ساختمان کبیرکوه

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1400

10.22084/psj.2020.22822.1258

علی مبشری؛ محبوبه حسینی برزی؛ عباس صادقی؛ محمدعلی کاوسی


2. ارزیابی توان هیدروکربن زایی شیل و مارن های بخش میانی سازند داریان در ناحیه دزفول جنوبی، زاگرس، ایران

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 118-130

10.22084/psj.2020.21507.1236

علیرضا رستمی؛ محمدحسین آدابی؛ عباس صادقی؛ سید علی معلمی