نویسنده = ���������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. رخساره‌ها، فرآیندهای دیاژنزی و تاثیر آنها بر خواص پتروفیزیکی و کیفیت مخزنی سازند فهلیان در میدان نفتی اروند

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1400

10.22084/psj.2020.21844.1241

فروتن هاشمی؛ محسن آل علی؛ ولی احمد سجادیان؛ داوود جهانی