نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ریخت‌شناسی، ژئوشیمی و پیدایش تراورتن های وابسته به گسل در تاقدیس آران، آوج، جنوب استان قزوین

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 95-117

10.22084/psj.2020.3367

بهروز رفیعی؛ حسن محسنی؛ سعیده رحمانی؛ سمیه غضنفری