نویسنده = ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان آلودگی فلزات سنگین در خاک‌های شهرستان فریدون شهر، استان اصفهان

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1400

10.22084/psj.2021.22337.1249

رامین ساریخانی؛ امین جمشیدی؛ شیرین بهرامی؛ آرتیمس قاسمی دهنوی