نویسنده = حسنی گیو، محمد
تعداد مقالات: 1
1. تغییرات سنگ رخساره سازند گچساران و تاثیر آن بر رژیم فشاری در ناحیه دشت آبادان

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398

10.22084/psj.2019.3436

محمد حسنی گیو؛ مرتضی هوشیار؛ سجاد ذبیحی سارلله