نویسنده = زیرجانی زاده، صدیقه
تعداد مقالات: 1
1. پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه سنگ های سازند پادها در برش آسو، بلوک لوت، شرق ایران مرکزی: کاربردی برای تحلیل خاستگاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1399

10.22084/psj.2020.21935.1242

یعقوب نصیری؛ صدیقه زیرجانی زاده؛ سید خلیل فروزنده؛ سمیرا تقدیسی نیک بخت؛ مصطفی صداقت نیا