نویسنده = الهام اسدی مهماندوستی
تعیین گونه های سنگی پتروفیزیکی سازند ایلام در یکی از میادین نفتی دشت آبادان

دوره 10، شماره 20، دی 1401

10.22084/psj.2022.26048.1346

سمیرا امین؛ الهام اسدی مهماندوستی؛ مهدی امیرسرداری؛ فرج اله صابری


ریزرخساره ها، محیط رسوبی و دیاژنز سازند ایلام در یکی از میدان های نفتی دشت آبادان

دوره 5، شماره 9، خرداد 1396، صفحه 21-39

10.22084/psj.2017.1871

الهام اسدی مهماندوستی؛ سهیلا عبدالملکی؛ هرمز قلاوند