نویسنده = محمد رضا قربانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی منشأ سولفید هیدروژن در یکی از میادین گازی جنوب ایران

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1399، صفحه 55-67

10.22084/psj.2020.3625

امیر کریمیان طرقبه؛ محمد رضا قربانی؛ عظیم کلانتری اصل؛ محمد قاسم اکبری فرد