نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ژئوشیمی آلی توالی کرتاسه‌ بالایی – پالئوژن (سازند گورپی) در برش پشته از ساختمان کبیرکوه

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1400

10.22084/psj.2020.22822.1258

علی مبشری؛ محبوبه حسینی برزی؛ عباس صادقی؛ محمدعلی کاوسی