نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ریزرخساره ها و محیط رسوبی توالی پرمین بالایی منطقه زال- جنوب غرب جلفا

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 38-50

مصطفی یوسفی راد؛ توران خاموشی