کلیدواژه‌ها = ژوراسیک میانی
تعداد مقالات: 2
1. چارچوب محیط رسوبگذاری و شرایط پالئواکولوژیکی سازند سرگلو ) ژوراسیک میانی( در ناحیه اورمان،کرمانشاه

دوره 10، شماره 19، تیر 1401

10.22084/psj.2022.25394.1322

میلاد ایمانی سقین سرا؛ ئارام بایت گل؛ مهدی دارائی؛ میثم عیسی نژاد کچوی غلیا؛ افشین زهدی؛ جواد ربانی