کلیدواژه‌ها = شیل سیاه
شواهد رسوب شناسی و ژئوشیمیائی گذر آپتین به آلبین در فروافتادگی دزفول - حوضه رسوبی زاگرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22084/psj.2022.26211.1351

هانیه قاینی؛ محمد حسین محمودی قرائی؛ رضا موسوی حرمی؛ محمد وحیدی نیا؛ جواد شریفی


طبقه بندی سنگ‌های رسوبی فسفاتی سازند جیرود در برش گرمابدر، البرز مرکزی

دوره 7، شماره 14، دی 1398، صفحه 122-128

10.22084/psj.2019.3500

ناهید کریمی؛ نجمه اعتماد‌سعید؛ ئارام بایت گل؛ افشین زهدی