کلیدواژه‌ها = رخساره الکتریکی
اعتبارسنجی استفاده از الگوریتم های زمین‌آماری تصادفی در مدل‌سازی رخساره‌ الکتریکی در مخزن سروک یکی از میادین نفتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1402

10.22084/psj.2023.27007.1374

احمد رضا ربانی؛ ولی مهدی پور؛ علی کدخدایی؛ محسن شوراب؛ هومن کرکوتی


بررسی واحدهای جریانی و رخساره های الکتریکی در سازند میشریف (بخش بالایی سازند سروک) و برآورد ستبرای زون مخزنی در میدان های نفتی سیری (خلیج فارس)

دوره 5، شماره 9، خرداد 1396، صفحه 86-98

10.22084/psj.2017.12267.1126

رعنا جدیری اقایی؛ حسین رحیم پور بناب؛ وحید توکلی؛ رحیم کدخدایی ایلخچی؛ محمدرضا یوسف پور


بررسی رخساره‌های رسوبی و الکتریکی مخزن بنگستان با بهره‌گیری از روش MRGC در میدان نفتی قلعه نار، جنوب باختری ایران

دوره 4، شماره 8، آذر 1395، صفحه 42-55

10.22084/psj.2016.1678

مریم جمشیدی؛ طاهر گلی؛ علی حسین جلیلیان؛ ناصر ارزانی؛ عبدالوهاب ارشد