دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ریز رخساره‌ها، محیط‌های رسوبی و فرآیندهای دیاژنزی سازند ایلام در دو طرف گسل‌های بالارود و پیشانی کوهستان (جنوب ناحیه لرستان و شمال دزفول شمالی).

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1400

10.22084/psj.2022.25296.1319

ارسلان بخشی؛ محمدحسین آدابی؛ عباس صادقی؛ محمد علی کاووسی


شواهد رسوب شناسی و ژئوشیمیائی گذر آپتین به آلبین در فروافتادگی دزفول - حوضه رسوبی زاگرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22084/psj.2022.26211.1351

هانیه قاینی؛ محمد حسین محمودی قرائی؛ رضا موسوی حرمی؛ محمد وحیدی نیا؛ جواد شریفی


بررسی ارتباط گونه های سنگی مخزنی با ریزرخساره ها و فرآیندهای دیاژنزی نهشتههای سازند سروک در یکی از میادین نفتی ناحیه دشت آبادان، جنوب باختر ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1401

10.22084/psj.2022.25804.1341

مصطفی سبوحی؛ علی کدخدایی؛ سید رضا موسوی حرمی؛ پیمان رضائی؛ محمود جلالی


رسوبات وچیاپینگین در شمال‌غرب و جنوب‌غرب ایران و تاثیرپذیری آنها از فرونشینی تکتونیکی پرمین پسین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1401

10.22084/psj.2022.25676.1334

سکینه عارفی فرد


پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه سنگ‌های سازند دورود در برش زال، آذربایجان شرقی: کاربرد در بررسی خاستگاه، جایگاه تکتونیکی و هوازدگی قدیمه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

10.22084/psj.2022.25897.1343

مریم برزگر؛ مهدی جعفرزاده؛ عادل نجف زاده؛ فاضل خالقی؛ رحیم مهاری


سنگ شناسی و کانی شناسی واحد شیلی مخزن بنگستان با تأکید بر تعلق آن به سازند سروک در میدان نفتی لالی، فروافتادگی دزفول شمالی، زاگرس مرکزی .

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

10.22084/psj.2022.26255.1352

فاطمه سعدی راد؛ محبوبه حسینی برزی؛ عباس صادقی؛ محمدحسین آدابی


عوامل بر هم زننده توالی رسوبات هولوسن در خلیج فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1401

10.22084/psj.2022.26534.1359

عبدالمجید نادری بنی؛ مرتضی جمالی


چینه‌نگاری سکانسی لرزه ای توالی سنومانین-تورونین سازند مخزنی سروک در دشت آبادان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1401

10.22084/psj.2022.26096.1348

سید ابوالفضل میری؛ بهمن سلیمانی؛ ایرج عبدالهی فرد؛ محمد حسنی گیو


مطالعه بافت، عناصر ساختاری و مدل رسوبی رودخانه کوهستانی میانرود، میرجاوه، جنوب خاوری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1401

10.22084/psj.2022.25739.1336

محمدرضا نورا


ریزرخساره، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند میشان در برش باوریان، جنوب فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1401

10.22084/psj.2022.25712.1335

فروغ ابراهیمی؛ مهناز پروانه نژاد شیرازی؛ رضا صادقی؛ رویا فناطی رشیدی


معرفی ایکنوفاسیس های قاره ای از نهشته های آبرفتی رودخانه ای نئوژن شهر بیرجند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1401

10.22084/psj.2022.26800.1369

مریم مرتضوی مهریزی


کاربرد پتروگرافی و ژئوشیمی رسوبات پادگانه ای دیرینه در تعیین ناحیه منشأ و نرخ هوازدگی، بیرجند، خراسان جنوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1401

10.22084/psj.2022.26799.1368

مریم مرتضوی مهریزی؛ عالیه اشرفی؛ غلامرضا میراب شبستری


ارزیابی تکامل محیط رسوبی توالی پالئوسن-ائوسن در منطقه شیراز بر اساس شواهد چینه نگاری سکانسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1401

10.22084/psj.2022.26615.1364

رضا میرزایی محمودآبادی


محیط رسوبی پادگانه های آبرفتی جنوب خرم آباد تا پلدختر با استفاده از عناصر ساختاری (Architectural Elements) و سطوح محدود کننده (Bounding Surface).

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1401

10.22084/psj.2022.26025.1344

بیژن یوسفی یگانه؛ سیدمحمدرضا امامی میبدی؛ مصطفی صداقت نیا


سیستم رسوب گذاری و جغرافیای دیرینه نهشته های میوسن در شمال خاوری ماهنشان (زنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

10.22084/psj.2022.26540.1360

جواد ربانی؛ مجید میرزایی عطاآبادی؛ افشین زهدی