نمایه نویسندگان

آ

 • آتش مرد، زهره نقش نشانگر های رسوب شناختی و ژئوشیمیایی در شناسایی شرایط اکسیداسیون-احیا در بخش جنوبی حوضه خزر جنوبی [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 1-20]
 • آدابی، محمدحسین سنگ‌نگاری، زمین‌شیمی و مدل دولومیتی‌شدن سازند تله‌زنگ (پالئوسن پسین- ائوسن پیشین) در جنوب و جنوب باختر کرمانشاه [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 149-166]
 • آدابی، محمدحسین ارزیابی توان هیدروکربن زایی شیل و مارن های بخش میانی سازند داریان در ناحیه دزفول جنوبی، زاگرس، ایران [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 118-130]
 • آدابی، محمدحسین تفسیر ساختاری و محیط رسوبی سازند گچساران با تاکید بر توالی بخش 1 این سازند در میدان نفتی گچساران، فروافتادگی دزفول جنوبی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 68-92]
 • آدابی، محمدحسین عوامل موثر بر غنی شدگی عناصر کمیاب و برهمکنش آن با ماده آلی در شیل های نفتی قالیکوه لرستان، باختر ایران [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 76-96]
 • آدابی، محمدحسین سنگ چینه نگاری، ریزرخساره ها و زیست چینه نگاری سازند پابده بر مبنای روزن داران شناور در میدان نفتی گچساران (فروافتادگی دزفول، جنوب باختر ایران) [دوره 10، شماره 20، 1401، صفحه 1-25]
 • آدابی، محمدحسین ریزرخساره‌ها، محیط‌های رسوبی و فرآیندهای دیاژنزی سازند ایلام در دو طرف گسل‌های بالارود و پیشانی کوهستان (جنوب ناحیه لرستان و شمال دزفول شمالی) [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 1-25]
 • آدابی، محمدحسین ارزیابی پتروگرافی آلی و پتانسیل هیدروکربن زایی سازند گرو در برش سطح الارضی الیگودرز، لرستان [دوره 10، شماره 20، 1401، صفحه 234-250]
 • آدابی، محمدحسین سنگ شناسی و کانی شناسی واحد شیلی مخزن بنگستان با تأکید بر تعلق آن به سازند سروک در میدان نفتی لالی، فروافتادگی دزفول شمالی، زاگرس مرکزی [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 79-94]
 • آدابی، محمدحسین رخساره، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی اوایل کرتاسه بالایی در فروافتادگی دزفول شمالی، جنوب غرب ایران [دوره 11، شماره 22، 1402]
 • آدابی، محمد حسین بررسی ژئوشیمی رسوبی و آلی سازند پابده در برش تاقدیس منگشت واقع در شمال باختر زون ایذه [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 1-12]
 • آرین، محمد علی بررسی رخساره‌ها و محیط رسوبی سازند قم در میدان گازی سراجه و آبخوان یورتشاه (قم، حوضه ایران مرکزی) [دوره 10، شماره 20، 1401، صفحه 124-141]
 • آرین، مهران اثرفسیلها، اثررخساره ها و دیرین محیط زیست سازند میشان در فروافتادگی دزفول، جنوب باختر ایران [دوره 11، شماره 22، 1402]
 • آزاد شهرکی، لیلا محیط رسوبی، دیاژنز و چینه‌نگاری سکانسی سازند فهلیان در چاه B میدان نفتی کیلورکریم [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 64-80]
 • آسوده، پوریا استفاده از تخلخل سه‌گانه حاصل از نمودارهای تصویرگر و چاه‌پیمایی در تعیین واحدهای جریانی‌ یکی از مخازن جنوب باختر ایران [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 164-185]
 • آفرین، محمد بررسی اثرات امواج مونسون بر ویژگی های رسوب شناسی رسوبات خلیج چابهار [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 34-50]
 • آفرین، محمد بررسی اثرات مونسون بر مشخصه های بافتی رسوبات بخش ایرانی فلات قاره شمال دریای عمان (خلیج چابهار تا پسابندر) [(مقالات آماده انتشار)]
 • آل علی، سیدمحسن زیست چینه نگاری، ریزرخساره ها و محیط رسوبی رسوبات الیگومیوسن بر مبنای فرامینیفرها در زون زاگرس (فارس درونی و ساحلی) [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 57-76]
 • آل علی، سید محسن تاثیرات محیط رسوبی و فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان قلعه‌نار، فروافتادگی دزفول [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 15-34]
 • آل علی، سید محسن تعیین گونه های سنگی با استفاده از مفهوم واحدهای جریان هیدرولیکی و بررسی توزیع آن توسط شبیه سازی شاخص متوالی، در مخزن سورمه بالایی (عرب) در یکی از میادین نفتی جنوب ایران [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 87-102]
 • آل علی، محسن ریزرخساره ها، فرآیندهای دیاژنزی و تاثیر آن ها بر کیفیت مخزنی سازند فهلیان در میدان نفتی اروند [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 27-48]
 • آل علی، محسن رخساره ها، محیط رسوبی، دیاژنز و کیفیت مخزنی سازند سروک در میدان نفتی دارخوین، جنوب باختر ایران [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 172-187]
 • آل علی، محسن چینه نگاری واحد سنگ آهکی سازند پابده در برش بانکول (شمال خاوری ایلام)، پهنه لرستان [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 21-33]
 • آل علی، محسن توصیف و تطابق رخساره ها و سکانس های رسوبی سازندهای کنگان و دالان در رمپ کربناته پرمین-تریاس، بخش های مرکزی و شرقی خلیج فارس [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 186-202]
 • آل علی، محسن چینه نگاری زیستی، ریزرخساره و محیط رسوبی سازند تله‌زنگ در شمال پهنۀ لرستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • آل علی، محسن اثرفسیلها، اثررخساره ها و دیرین محیط زیست سازند میشان در فروافتادگی دزفول، جنوب باختر ایران [دوره 11، شماره 22، 1402]
 • آورجانی، شهرام کاربرد آنالیز طیفی در چینه‌نگاری سکانسی و تعیین چرخه‌های میلانکوویچ در سازند سروک در میدان کوپال [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 54-70]
 • آورند، مجتبی مطالعه ریزرخساره ها، دیاژنز و ارزیابی کیفیت مخزنی سازند دالان (پرمین پسین) در میدان گازی کیش_ جنوب ایران [(مقالات آماده انتشار)]

ا

 • ابراهیمی، فروغ ریزرخساره ها، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند میشان در جنوب کوار [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 144-165]
 • ابراهیم نژاد، مبین تحول رسوب شناختی، میکروفاسیس و حساسیت مغناطیسی (MS) نهشته های کربناتی پرمین در شمال ماکو (آذربایجان) [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 62-73]
 • اپرا، علی تاثیر کانی‌های رسی بر مهاجرت اولیه هیدروکربن در سنگ منشا پابده، میدان نفتی کرنج [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 45-54]
 • احراری رودی، محی الدین رسوب شناسی و زمین شیمی رسوبات ساحلی خلیج پزم، جنوب خاوری ایران [دوره 10، شماره 20، 1401، صفحه 109-123]
 • احمدی، یاسمن تحلیل یکپارچه گونه های سنگی مخزنی، واحدهای جریانی هیدرولیکی و رخساره های الکتریکی در چارچوب سکانس های رسوبی مخازن پرمین-تریاس در بخش مرکزی خلیج فارس [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 71-84]
 • احمدی، یاسمن تاریخچه رسوب گذاری - دیاژنزی توالی های پالئوسن - میوسن (سازندهای جهرم و آسماری) در بخش جنوبی فروافتادگی دزفول [دوره 10، شماره 20، 1401، صفحه 26-53]
 • احمدی، لیلا رخساره ها و محیط رسوبی سازند مبارک در ناحیه کهنگ، البرز مرکزی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 160-178]
 • احمدی، وحید زیست چینه نگاری، ریزرخساره ها و محیط رسوبی رسوبات الیگومیوسن بر مبنای فرامینیفرها در زون زاگرس (فارس درونی و ساحلی) [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 57-76]
 • احمدی، وحید ریزرخساره ها، محیط رسوبی و زیست چینه نگاری سازند گورپی بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونی در منطقه فارس (حوضه زاگرس) [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 105-121]
 • احمدی، وحید بررسی زیست چینه نگاری، رخساره و چینه نگاری سکانسی سازند سروک در برش های رشتالو و خارتو، فارس نیمه ساحلی، زاگرس، ایران [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 145-171]
 • احمدی قمی، فاطمه بازنگری سازند قرمز بالایی به سن میوسن در منطقه آوج-آبگرم، غرب ایران [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 40-61]
 • احمدی‌قمی، فاطمه کاربرد روش‌های آماری چند متغیره برای جدایش منشأ فلزات نهشته‌های دریاچه زریوار، استان کردستان، غرب ایران [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 74-88]
 • اربابی، مصطفی ژئوشیمی آلی، بلوغ حرارتی و پتانسیل هیدروکربن زایی سازند گورپی، ازگله، شمال غرب کرمانشاه [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 29-37]
 • ارزانی، ناصر بررسی رخساره‌های رسوبی و الکتریکی مخزن بنگستان با بهره‌گیری از روش MRGC در میدان نفتی قلعه نار، جنوب باختری ایران [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 42-55]
 • ارشد، عبدالوهاب بررسی رخساره‌های رسوبی و الکتریکی مخزن بنگستان با بهره‌گیری از روش MRGC در میدان نفتی قلعه نار، جنوب باختری ایران [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 42-55]
 • اسدی، احمد پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه‌سنگ‌های سازند سرخ بالایی در برش منطقه حسن‌آباد (جنوب‌غرب تهران) [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 43-56]
 • اسدی مهماندوستی، الهام ریزرخساره ها، محیط رسوبی و دیاژنز سازند ایلام در یکی از میدان های نفتی دشت آبادان [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 21-39]
 • اسدی مهماندوستی، الهام تعیین هندسه ساختاری سازند آسماری و بررسی روند تغییرات آن در حوضه رسوبی زاگرس با استفاده از روش مدل سازی چینه ای رو به جلو [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 1-14]
 • اسدی مهماندوستی، الهام تعیین گونه‌های سنگی پتروفیزیکی سازند ایلام در یکی از میادین نفتی دشت آبادان [دوره 10، شماره 20، 1401، صفحه 185-193]
 • اسعدی، علی تخمین تخلخل با استفاده از نشانگرهای لرزه‌ای در یکی از میادین هیدروکربنی جنوب غرب ایران [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 58-70]
 • اسعدی، علی شناسایی و تفسیر رخساره‌های رسوبی و دیاژنزی از طریق مفهوم رخساره لاگ‌ها، مطالعه موردی از مخزن سروک در یکی از میادین بزرگ نفتی جنوب غرب ایران [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 103-119]
 • اسفندیاری، موسی ژئوشیمی و خاستگاه ماسه سنگ های سازند آغاجاری در استان خوزستان [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 48-61]
 • اشرفی، عالیه کاربرد پتروگرافی و ژئوشیمی رسوبات پادگانه ای دیرینه در تعیین ناحیه منشأ و نرخ هوازدگی، بیرجند، خراسان جنوبی [دوره 11، شماره 22، 1402]
 • اعتمادی، بیژن منشا هالیت با معرفی کانی های گلوبریت و ساسولیت در گنبد های نمکی لارستان، (جنوب ایران) [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 11-21]
 • اعتماد‌سعید، نجمه طبقه بندی سنگ‌های رسوبی فسفاتی سازند جیرود در برش گرمابدر، البرز مرکزی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 122-128]
 • افراسیابیان، سمیرا پالئواکولوژی سازند سروک بر مبنای فرامینیفرها در برش داریان خاور شیراز، جنوب باختر ایران [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 97-113]
 • افسا، زهرا پتروگرافی، محیط رسوبی و ژئوشیمی واحد کربناته سازند قلعه دختر (ژوراسیک میانی-پسین؟) در برش کوه سید‌آباد، شمال قاین، شرق ایران [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 84-105]
 • افسرده، زهره تغییرات مکانی و زمانی شاخص‌های کیفی آبخوان دشت دهلران، استان ایلام، براساس سازندهای سنگ‌های رسوبی [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 64-82]
 • افقه، مسیح پالئواکولوژی سازند سروک بر مبنای فرامینیفرها در برش داریان خاور شیراز، جنوب باختر ایران [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 97-113]
 • اقبال پور، احسان تفسیر ساختاری و محیط رسوبی سازند گچساران با تاکید بر توالی بخش 1 این سازند در میدان نفتی گچساران، فروافتادگی دزفول جنوبی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 68-92]
 • اکبری فرد، محمد قاسم بررسی منشأ سولفید هیدروژن در یکی از میادین گازی جنوب ایران [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 55-67]
 • الماسیان، محمود بررسی رخساره‌ها و محیط رسوبی سازند قم در میدان گازی سراجه و آبخوان یورتشاه (قم، حوضه ایران مرکزی) [دوره 10، شماره 20، 1401، صفحه 124-141]
 • امامی میبدی، سیدمحمدرضا ریزرخساره ها، محیط رسوبی و توالی های دیاژنزی سنگ های کربناته سازند آسماری (تاقدیس چناره، جنوب لرستان) [دوره 10، شماره 20، 1401، صفحه 73-91]
 • امامی میبدی، سیدمحمدرضا محیط رسوبی پادگانه های آبرفتی جنوب خرم آباد تا پلدختر با استفاده از عناصر ساختاری (Architectural Elements) و سطوح محدود کننده (Bounding Surface) [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 208-227]
 • امامی میبدی، سید محمدرضا نقش و تأثیر استیلولیت ها و استیلوموتل ها در نفوذپذیری و ریزتخلخل های سنگ های کربناته [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 97-108]
 • ایمانی سقین سرا، میلاد چارچوب محیط رسوبگذاری و شرایط پالئواکولوژیکی سازند سرگلو )ژوراسیک میانی( در ناحیه اورمان،کرمانشاه [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 213-231]
 • ایمانی سقین سرا، میلاد بازسازی محیط رسوب گذاری نهشته‌های میکروبیالی سازند نجمه به سن ژوراسیک بالایی در منطقه پاوه کرمانشاه [دوره 10، شماره 20، 1401، صفحه 54-72]
 • امیدپور، آرمین تاریخچه رسوب گذاری - دیاژنزی توالی های پالئوسن - میوسن (سازندهای جهرم و آسماری) در بخش جنوبی فروافتادگی دزفول [دوره 10، شماره 20، 1401، صفحه 26-53]
 • امرایی، عباسعلی تأثیر فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند فهلیان (کرتاسه پیشین) در میدان نفتی اروند، دشت آبادان [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 208-223]
 • امرائی، جواد تحلیل رخساره‌ای، ویژگی های دیاژنزی و شرایط محیطی سازند زاکین در بخش میانی خلیج‌فارس [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 1-19]
 • امیری بختیار، حسن دیرینه شناسی و محیط های رسوبی بخش بالایی سازند پابده و بخش زیرین سازند آسماری در چاه های A و B میدان نفتی مارون، شمال خاوری اهواز [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 184-208]
 • امیری بختیار، حسن ریزرخساره ها، دیرینه بوم شناسی، اجتماعات کربناته و بررسی سطوح مرزی NB، PB با مرز آشکوب های سازند آسماری با استفاده از نرم افزار سیکلولاگ در یک چاه میدان نفتی مارون [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 131-160]
 • امیرسرداری، مهدی تعیین گونه‌های سنگی پتروفیزیکی سازند ایلام در یکی از میادین نفتی دشت آبادان [دوره 10، شماره 20، 1401، صفحه 185-193]
 • امین، سمیرا تعیین گونه‌های سنگی پتروفیزیکی سازند ایلام در یکی از میادین نفتی دشت آبادان [دوره 10، شماره 20، 1401، صفحه 185-193]
 • امینی، آرش رهیافت های جدید در بررسی تطبیقی نتایج دانه بندی لیزری و هیدرومتری رسوبات ریزدانه (مطالعه موردی: لس های استان گلستان) [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 1-7]
 • امینی، عبدالحسین شناسایی انواع منافذ و خواص مخزنی مرتبط با آن ها در سازند آسماری، یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 12-29]
 • امینی، عبدالحسین تحلیل رخساره‌ای، ویژگی های دیاژنزی و شرایط محیطی سازند زاکین در بخش میانی خلیج‌فارس [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 1-19]
 • اهری پور، رضا زیست‌چینه‌نگاری و محیط رسوبی سازند قم در برش تلن‌کوه، جنوب‌باختری سمنان [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 101-116]

ب

 • بیات، مجید بررسی شواهد رسوب‌شناسی رویداد سونامی در کرانه‌های مکران، بلوچستان [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 82-100]
 • بیاتی، مسعود ژئوشیمی آلی، بلوغ حرارتی و پتانسیل هیدروکربن زایی سازند گورپی، ازگله، شمال غرب کرمانشاه [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 29-37]
 • بایت گل، ارام کاربرد زنجیره مارکوف در تفسیر توالی های رسوبی، مطالعه موردی نهشته های کربناته سازند مبارک (البرز خاوری، شمال ایران) [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 77-93]
 • بایت گل، ئارام طبقه بندی سنگ‌های رسوبی فسفاتی سازند جیرود در برش گرمابدر، البرز مرکزی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 122-128]
 • بایت گل، ئارام رخساره ها و محیط رسوبی سازند مبارک در ناحیه کهنگ، البرز مرکزی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 160-178]
 • بایت گل، ئارام سنگ شناسی و زیست چینه نگاری سازند های آقچاگیل و آپشرون بر اساس نانوپلانکتون‌های آهکی در دشت گرگان: کاربرد در بازسازی جغرافیای دیرینه حوضه خزر جنوبی [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 97-112]
 • بایت گل، ئارام چارچوب محیط رسوبگذاری و شرایط پالئواکولوژیکی سازند سرگلو )ژوراسیک میانی( در ناحیه اورمان،کرمانشاه [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 213-231]
 • بایت گل، ئارام بازسازی محیط رسوب گذاری نهشته‌های میکروبیالی سازند نجمه به سن ژوراسیک بالایی در منطقه پاوه کرمانشاه [دوره 10، شماره 20، 1401، صفحه 54-72]
 • باقری، حسین رخساره‌های رسوبی و رخساره‌های رادار دون‌های ساحلی شرق بابلسر (جنوب دریای خزر) [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 29-42]
 • بالود، سمیه ریز‌زیست‌چینه‌نگاری، ریزرخساره و محیط رسوبی سازند جهرم در شمال‌غرب شیراز [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 43-53]
 • باوی، هدا معرفی و مکانیزم تشکیل انواع ساخت های تغییر شکل یافته رسوبات نرم در توالی کلوت های شهداد، جنوب باختر بیابان لوت [دوره 10، شماره 20، 1401، صفحه 142-156]
 • بخشی، ارسلان ریزرخساره‌ها، محیط‌های رسوبی و فرآیندهای دیاژنزی سازند ایلام در دو طرف گسل‌های بالارود و پیشانی کوهستان (جنوب ناحیه لرستان و شمال دزفول شمالی) [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 1-25]
 • بیرانوند، بیژن محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی یک سیستم بادبزن دریایی ژرف (پالئوسن)، البرز شمالی (ناحیه سوچلما) [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 20-34]
 • بیرانوند، بیژن کانی شناسی اولیه و شرایط محیطی سازند آقچاگیل بر اساس آنالیز ژئوشیمی عنصری در جنوب شرق حوضة خزر [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 23-45]
 • بیرانوند، بیژن سنگ شناسی و زیست چینه نگاری سازند های آقچاگیل و آپشرون بر اساس نانوپلانکتون‌های آهکی در دشت گرگان: کاربرد در بازسازی جغرافیای دیرینه حوضه خزر جنوبی [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 97-112]
 • بیرانوند، بیژن تلفیق مطالعات زمین شناسی و پتروفیزیکی به منظور ارزیابی ناهمگنی‌های مخزنی در توالی‌های رسوبی کربناته: مطالعه موردی یکی از مخازن پرمین – تریاس خلیج فارس [دوره 11، شماره 22، 1402]
 • برجی، سمیه محیط رسوبی سازند قلی در حوضه البرز (ناحیه رباط قره‌بیل)، شمال خاور ایران [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 62-86]
 • برزگر، مریم پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه سنگ های سازند دورود در برش زال، آذربایجان شرقی: کاربرد در بررسی خاستگاه، جایگاه تکتونیکی و هوازدگی قدیمه [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 62-78]
 • برمال، امین ریزرخساره ها، محیط رسوبی و توالی های دیاژنزی سنگ های کربناته سازند آسماری (تاقدیس چناره، جنوب لرستان) [دوره 10، شماره 20، 1401، صفحه 73-91]
 • بشیری، ندا بررسی منشا چشمه شوراب و مکانیسم تشکیل نهشته های میکروبی تراورتن- توفا در گردنه گدوک (جاده فیروزکوه) ایران [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 191-207]
 • بگی، حسینعلی اسفنج های شته تیتی هیپرکلسیفای و اهمیت پالئواکولوژی آن ها در سازند اسفندیار در منطقه دیهوک (کوه های شتری، بلوک طبس- ایران مرکزی) [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 152-163]
 • بهاروند، سیامک ریزرخساره ها و محیط رسوبی سازند کژدمی در یال جنوبی تاقدیس خامی، شرق زون ایذه [دوره 11، شماره 22، 1402]
 • بهبهانی، رضا رسوب‌شناسی، محیط‌های رسوبی و ژئوشیمی آلی در بخش جنوبی حوضه خزر جنوبی [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 50-63]
 • بهبهانی، رضا ارزیابی ژئوشیمی آلی سازند نایبند (تریاس پسین) در ناحیه پروده طبس، خاور ایران مرکزی [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 22-41]
 • بهبهانی، رضا نقش نشانگر های رسوب شناختی و ژئوشیمیایی در شناسایی شرایط اکسیداسیون-احیا در بخش جنوبی حوضه خزر جنوبی [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 1-20]
 • بهبهانی، رضا محیط رسوبی سازند قلی در حوضه البرز (ناحیه رباط قره‌بیل)، شمال خاور ایران [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 62-86]
 • بهبهانی، رضا کانی شناختی و پراکندگی اجزای رسوبی در بخش شمالی خلیج فارس (پهنه دریایی و رودخانه های ورودی) [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 35-56]
 • بهبهانی، رضا استفاده از داده‌های رسوب‌شناسی و اقلیم برای بررسی خاستگاه ریزگرد، مطالعه موردی: منطقه خور و بیابانک (استان اصفهان) [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 113-130]
 • بهبهانی، رضا معرفی نهشته های جریان گرانشی و محیط رسوبی سازند ایلام در زیرزون لرستان، باختر ایران [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 243-266]
 • بهرامی، شیرین بررسی میزان آلودگی فلزات سنگین در خاک های شهرستان فریدون شهر، استان اصفهان [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 131-144]
 • بهرامی، علی تأثیر ترکیب سنگ های سیلیسی آواری و کربناته بر تاریخچه پس از رسوب گذاری: مطالعه موردی از سازند نایبند و نهشته های کرتاسه پایینی، شمال شرق اصفهان [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 20-42]
 • بهرامی، فرشاد رخساره ها، محیط رسوبی و عملکرد فرآیندهای دیاژنزی مؤثر بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی رامین [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 16-36]
 • بهرامی، محمد بررسی زیست چینه نگاری، رخساره و چینه نگاری سکانسی سازند سروک در برش های رشتالو و خارتو، فارس نیمه ساحلی، زاگرس، ایران [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 145-171]
 • بهرامنش تهرانی، مریم ناز زیست چینه نگاری ، ریز رخساره ها و دیرینه بوم شناسی سازند آسماری در برش مخملکوه، ناحیه لرستان، باختر ایران [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 204-219]
 • بهره ور، محمد ریزرخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند داریان در یکی از میادین خلیج فارس [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 174-190]

پ

 • پاسبان، عفت کاربرد مدل MPSIAC و GIS در برآورد میزان فرسایش: مثالی از حوضه آبریز سرغایه – سرنیش جنوب مشهد [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 87-99]
 • پاسبان، عفت برآورد و واکاوی رواناب و انتقال رسوب و تاثیر آن بر سیستم رسوبی رودخانه های الموت و شاهرود (شمال استان قزوین) [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 99-115]
 • پاسبان، عفت ارزیابی فرسایش خاک و تولید رسوب با به کارگیری مدل پسیاک اصلاحی و GIS در حوضه آبریز عشق آباد- سوله (جنوب باختر قوچان) [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 65-82]
 • پاکپرور، مجتبی ویژگی های فیزیکی - شیمیایی رسوبات مخروط‌افکنه در محل ایستگاه آبخوانداری کوثر [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 72-88]
 • پاکزاد، حمیدرضا تأثیر ترکیب سنگ های سیلیسی آواری و کربناته بر تاریخچه پس از رسوب گذاری: مطالعه موردی از سازند نایبند و نهشته های کرتاسه پایینی، شمال شرق اصفهان [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 20-42]
 • پیریایی، علیرضا محیط رسوبی سازند شهبازان در پهنه لرستان: روایتی از تحول شلف به رمپ [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 43-63]
 • پیرخراطی، حسین بررسی میزان آلودگی فلزات سنگین کروم، کبالت، نیکل و منگنز و پهنه بندی آنها در آبخوان های شمال و شمال غرب خوی ( زورآباد) توسط نرم افزار GIS [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 44-59]
 • پرنیان، بهزاد بررسی زیست چینه نگاری، رخساره و چینه نگاری سکانسی سازند سروک در برش های رشتالو و خارتو، فارس نیمه ساحلی، زاگرس، ایران [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 145-171]
 • پیروان، حمیدرضا بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مارن‌های نئوژن بر اشکال و شدت فرسایش در منطقه ورامین جنوب‌شرق استان تهران [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 57-69]
 • پروانه نژادشیرازی، مهناز زیست چینه نگاری ، ریز رخساره ها و دیرینه بوم شناسی سازند آسماری در برش مخملکوه، ناحیه لرستان، باختر ایران [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 204-219]
 • پروانه نژاد شیرازی، مهناز ریزرخساره ها، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند میشان در جنوب کوار [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 144-165]
 • پروانه‌نژاد شیرازی، مهناز ریز‌زیست‌چینه‌نگاری، ریزرخساره و محیط رسوبی سازند جهرم در شمال‌غرب شیراز [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 43-53]
 • پورسلطانی، مهدی رضا تفسیر محیط رسوبی، دیاژنز و کیفیت مخزنی سازند تیرگان به عنوان سنگ مخزن احتمالی در خاور حوضه رسوبی کپه داغ [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 127-151]
 • پورسلطانی، مهدی رضا بررسی ژئوشیمی، فرآیندهای دیاژنزی و محیط رسوبی سازند تیرگان در نواحی شرقی حوضه رسوبی کپه‌داغ شمال‌شرق ایران [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 112-133]
 • پورسلطانی، مهدی‌رضا رخساره‌سنگی، پتروفاسیس و محیط رسوبی نهشته‌های ژوراسیک در زون بینالود در برش بازحوض، جنوب مشهد [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 82-102]
 • پورشعبان لیاولی، اردشیر عوامل موثر بر غنی شدگی عناصر کمیاب و برهمکنش آن با ماده آلی در شیل های نفتی قالیکوه لرستان، باختر ایران [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 76-96]

ت

 • تقدیسی، سمیرا ارزیابی فرسایش خاک و تولید رسوب با به کارگیری مدل پسیاک اصلاحی و GIS در حوضه آبریز عشق آباد- سوله (جنوب باختر قوچان) [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 65-82]
 • تقدیسی نیک بخت، سمیرا پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه سنگ های سازند پادها در برش آسو، بلوک لوت، خاور ایران مرکزی: کاربردی برای تحلیل خاستگاه [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 122-138]
 • توکلی، وحید محیط رسوبی، دیاژنز و تکامل ویژگی های مخزنی سازند سروک در میدان نفتی سروستان، جنوب شرقی شیراز [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 30-47]
 • توکلی، وحید زون بندی و تعیین گونه های سنگی مخزن بنگستان براساس بررسی های رسوب شناختی و پتروفیزیکی در میدان سرکان [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 50-74]
 • توکلی، وحید تعیین شرایط آب اقیانوس بر اساس کانی‌شناسی اولیه رسوبات کربناته در پرمین پایانی با استفاده از نگاره اورانیوم، بخش مرکزی خلیج فارس [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 105-116]
 • توکلی، وحید بررسی واحدهای جریانی و رخساره های الکتریکی در سازند میشریف (بخش بالایی سازند سروک) و برآورد ستبرای زون مخزنی در میدان های نفتی سیری (خلیج فارس) [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 86-98]
 • توکلی، وحید تحلیل رخساره‌ای، ویژگی های دیاژنزی و شرایط محیطی سازند زاکین در بخش میانی خلیج‌فارس [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 1-19]
 • توکلی، وحید توصیف و تطابق رخساره ها و سکانس های رسوبی سازندهای کنگان و دالان در رمپ کربناته پرمین-تریاس، بخش های مرکزی و شرقی خلیج فارس [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 186-202]

ث

 • ثیاب قدسی، علی اصغر تحول رسوب شناختی، میکروفاسیس و حساسیت مغناطیسی (MS) نهشته های کربناتی پرمین در شمال ماکو (آذربایجان) [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 62-73]

ج

 • جانباز، محدثه محیط رسوبی سازند شهبازان در پهنه لرستان: روایتی از تحول شلف به رمپ [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 43-63]
 • جدیری اقایی، رعنا بررسی واحدهای جریانی و رخساره های الکتریکی در سازند میشریف (بخش بالایی سازند سروک) و برآورد ستبرای زون مخزنی در میدان های نفتی سیری (خلیج فارس) [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 86-98]
 • جدیری آقائی، رعنا تفکیک زون های مخزنی بخش بالایی سازند سروک با استفاده از لاگ انحراف سرعت در میدان نفتی سیری اسفند واقع در خلیج فارس [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 103-111]
 • جزایری، محمد حسن بازسازی تاریخچه تدفین و مدل سازی زایش هیدروکربن سازندهای احتمالی منشاء در دو میدان گازی، جنوب ایران [دوره 11، شماره 22، 1402]
 • جعفرزاده، مهدی رخساره ها و محیط رسوبی بخش پایینی سازند آخوره (ائوسن میانی)، برش شوراب، شمال نایین [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 169-185]
 • جعفرزاده، مهدی پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه سنگ های سازند دورود در برش زال، آذربایجان شرقی: کاربرد در بررسی خاستگاه، جایگاه تکتونیکی و هوازدگی قدیمه [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 62-78]
 • جعفرزاده، نجمه ریزرخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند داریان در یکی از میادین خلیج فارس [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 174-190]
 • جعفر زاده، مهدی پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه سنگ های سازند جیرود در البرز مرکزی، کاربرد در تعیین خاستگاه و جایگاه زمین ساختی [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 1-24]
 • جعفری زاده، حمید رضا چینه نگاری واحد سنگ آهکی سازند پابده در برش بانکول (شمال خاوری ایلام)، پهنه لرستان [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 21-33]
 • جعفری زاده، حمید رضا چینه نگاری زیستی، ریزرخساره و محیط رسوبی سازند تله‌زنگ در شمال پهنۀ لرستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • جلالی، محمود بررسی ارتباط گونه های سنگی مخزنی با ریزرخساره ها و فرآیندهای دیاژنزی نهشتههای سازند سروک در یکی از میادین نفتی ناحیه دشت آبادان، جنوب باختر ایران [دوره 11، شماره 22، 1402]
 • جلالی، محمود رخساره، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی اوایل کرتاسه بالایی در فروافتادگی دزفول شمالی، جنوب غرب ایران [دوره 11، شماره 22، 1402]
 • جلیلی، فرح مطالعه چینه نگاری سنگی و زیستی سازند گورپی در یکی از چاه های میدان نفتی مارون، جنوب باختر ایران (زاگرس) [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 211-224]
 • جلیلیان، علی حسین رخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند سورمه (ژوراسیک) در منطقه فارس [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 90-104]
 • جلیلیان، علی حسین نهشته‌های پیراکشندی و توفانی در بُرش الگوی سازند خانه کت، تریاس زاگرس بلند، خاور شیراز [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 18-31]
 • جلیلیان، علی حسین بررسی رخساره‌های رسوبی و الکتریکی مخزن بنگستان با بهره‌گیری از روش MRGC در میدان نفتی قلعه نار، جنوب باختری ایران [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 42-55]
 • جلیلیان، علی حسین سنگ نگاری، زمین شیمی و تاریخچه دیاژنتیکی بخش دولومیتی سفیدار (تریاس بالایی) در منطقه فارس، جنوب ایران [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 81-96]
 • جلیلیان، علی حسین شواهدی بر غرق شدن پلاتفرم کربناته فارس در ژوراسیک، جنوب ایران [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 79-94]
 • جلیلیان، علی حسین رخساره‌ها، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند کژدمی (کرتاسه میانی) در زاگرس مرکزی [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 49-64]
 • جمالی، مرتضی عوامل برهم زننده توالی رسوبات هولوسن در خلیج فارس [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 95-109]
 • جمالی، مریم رخساره‌سنگی، پتروفاسیس و محیط رسوبی نهشته‌های ژوراسیک در زون بینالود در برش بازحوض، جنوب مشهد [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 82-102]
 • جمالیان، عادله محیط رسوبی، دیاژنز و تکامل ویژگی های مخزنی سازند سروک در میدان نفتی سروستان، جنوب شرقی شیراز [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 30-47]
 • جمشیدی، امین بررسی میزان آلودگی فلزات سنگین در خاک های شهرستان فریدون شهر، استان اصفهان [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 131-144]
 • جمشیدی، مریم بررسی رخساره‌های رسوبی و الکتریکی مخزن بنگستان با بهره‌گیری از روش MRGC در میدان نفتی قلعه نار، جنوب باختری ایران [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 42-55]
 • جمیل پور، محمود توزیع الکتروفاسیس‌های مخزنی در رخساره‌های رسوبی سازند آسماری میدان نفتی قلعه‌نار [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 1-20]
 • جهانی، داود تفکیک و معرفی الگوهای رخساره ای سازند کنگان در میدان گازی پارس جنوبی با استفاده از لاگ های FMI [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 68-81]
 • جهانی، داود رخساره ها، محیط رسوبی، دیاژنز و کیفیت مخزنی سازند سروک در میدان نفتی دارخوین، جنوب باختر ایران [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 172-187]
 • جهانی، داوود ریزرخساره ها، فرآیندهای دیاژنزی و تاثیر آن ها بر کیفیت مخزنی سازند فهلیان در میدان نفتی اروند [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 27-48]
 • جهانی، داوود بررسی رخساره‌ها و محیط رسوبی سازند قم در میدان گازی سراجه و آبخوان یورتشاه (قم، حوضه ایران مرکزی) [دوره 10، شماره 20، 1401، صفحه 124-141]
 • جوانبخت، محمد تفسیر محیط رسوبی، دیاژنز و کیفیت مخزنی سازند تیرگان به عنوان سنگ مخزن احتمالی در خاور حوضه رسوبی کپه داغ [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 127-151]
 • جوانبخت، محمد بررسی ژئوشیمی، فرآیندهای دیاژنزی و محیط رسوبی سازند تیرگان در نواحی شرقی حوضه رسوبی کپه‌داغ شمال‌شرق ایران [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 112-133]
 • جویباری، سیده اکرم ریزگرد و کانون های آن: مبانی و روش های شناسایی و تثبیت این کانون ها با نگرش ویژه به دشت خوزستان [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 129-142]
 • جویباری، سیده اکرم بررسی اثرات مونسون بر مشخصه های بافتی رسوبات بخش ایرانی فلات قاره شمال دریای عمان (خلیج چابهار تا پسابندر) [(مقالات آماده انتشار)]

چ

 • چشمه سری، مرتضی زمین شیمی و محیط تشکیل نهشته فسفاتی دلیر، جنوب باختر چالوس، استان مازندران [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 28-43]
 • چوپانی، سعید ارزیابی میزان آلودگی و توزیع فلزات سنگین در رسوبات رودخانه کارون در بازه پل پنجم تا فارسیت با استفاده از داده های ژئوشیمیایی و تحلیل های آماری [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 133-151]

ح

 • حیاتی، سبحان بررسی ارتباط دگرسانی دولومیتی‌‌شدن و رخداد کانه‌زایی در کانسار اپی‌ژنتیک آهنگران (جنوب خاور ملایر): شواهد کانی‌شناسی، ژئوشیمی و شیمی کانی‌ها [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 1-17]
 • حبیبی مود، شهرام مطالعه ریزرخساره ها، دیاژنز و ارزیابی کیفیت مخزنی سازند دالان (پرمین پسین) در میدان گازی کیش_ جنوب ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • حیدری، اکبر تدوین برنامه مدیریت رودخانه های شهری مبتنی بر مطالعات رسوب شناسی، با مثال هایی از کارون و کرخه [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 85-96]
 • حیدری، اکبر تاریخچه پس از رسوب گذاری نهشته های سازند آسماری با استفاده از داده های پتروگرافی و ایزوتوپ های کربن و اکسیژن در برش های حیدرآباد و رباط نمکی، شمال خرم آباد [دوره 10، شماره 20، 1401، صفحه 173-184]
 • حیدری، مجتبی ژئوشیمی و خاستگاه ماسه سنگ های سازند آغاجاری در استان خوزستان [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 48-61]
 • حسام زاده، مژگان بررسی سرشاخه های باختری رودخانه قره چای براساس نوع رودخانه و رخساره های رسوبی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 71-86]
 • حسینی، کیامرث تحلیلی بر رخساره‌های الکتریکی، واحدهای جریانی و بررسی توان مخزنی سازند میشریف (سنومانین- تورونین) در میدان نفتی اسفند، خلیج فارس [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 46-64]
 • حسین آبادی، مهدی ژئوشیمی عنصری و ایزوتوپی سازند بهرام (دونین میانی-بالایی) در شرق ایران [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 32-49]
 • حسین یار، غلامرضا نقش نشانگر های رسوب شناختی و ژئوشیمیایی در شناسایی شرایط اکسیداسیون-احیا در بخش جنوبی حوضه خزر جنوبی [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 1-20]
 • حسین‌یار، غلامرضا رسوب‌شناسی، محیط‌های رسوبی و ژئوشیمی آلی در بخش جنوبی حوضه خزر جنوبی [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 50-63]
 • حسینی برزی، محبوبه تاثیر کانی‌های رسی بر مهاجرت اولیه هیدروکربن در سنگ منشا پابده، میدان نفتی کرنج [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 45-54]
 • حسینی برزی، محبوبه ارزیابی ژئوشیمی آلی توالی کرتاسه‌ بالایی– پالئوژن (سازند گورپی) در برش پشته از ساختمان کبیرکوه [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 83-96]
 • حسینی برزی، محبوبه سنگ شناسی و کانی شناسی واحد شیلی مخزن بنگستان با تأکید بر تعلق آن به سازند سروک در میدان نفتی لالی، فروافتادگی دزفول شمالی، زاگرس مرکزی [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 79-94]
 • حسینی برزی، محبوبه بازسازی تاریخچه تدفین و مدل سازی زایش هیدروکربن سازندهای احتمالی منشاء در دو میدان گازی، جنوب ایران [دوره 11، شماره 22، 1402]
 • حسین پناهی، فروزان بررسی پراکندگی و منشأ فلزات سنگین (Ni, Co, Mn, Ti, V) در رسوبات بستر دریاچه زریوار [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-11]
 • حسین‌پناهی، فروزان کاربرد روش‌های آماری چند متغیره برای جدایش منشأ فلزات نهشته‌های دریاچه زریوار، استان کردستان، غرب ایران [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 74-88]
 • حسین خانی، احمد بررسی نحوه ی رخداد کانسار چنگرزه (جنوب نطنز) در توالی رسوبی تریاس میانی: نمونه ای از ذخایر سرب± نقره تیپ دره ی می سی سی پی در کمربند فلززایی ملایر-اصفهان [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 139-159]
 • حسین زاده، بهناز کانی شناسی، ژئوشیمی و شرایط تشکیل پلاسرهای سرشار از تیتان در کانسار خانیک ارومیه، استان آذربایجان غربی [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 58-73]
 • حسین زاده، مهناز بررسی منشا چشمه شوراب و مکانیسم تشکیل نهشته های میکروبی تراورتن- توفا در گردنه گدوک (جاده فیروزکوه) ایران [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 191-207]
 • حسنی گیو، محمد تغییرات سنگ رخساره سازند گچساران و تاثیر آن بر رژیم فشاری در ناحیه دشت آبادان [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 46-56]
 • حسنی گیو، محمد چینه‌نگاری سکانسی لرزه ای توالی سنومانین-تورونین سازند مخزنی سروک در دشت آبادان [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 110-128]
 • حسینی مرندی، حمید ویژگی های فیزیکی - شیمیایی رسوبات مخروط‌افکنه در محل ایستگاه آبخوانداری کوثر [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 72-88]
 • حسینی‌نژاد، سیدمحمود زیست‌چینه‌نگاری و محیط رسوبی سازند قم در برش تلن‌کوه، جنوب‌باختری سمنان [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 101-116]
 • حق‌بین، مریم بررسی شواهد رسوب‌شناسی رویداد سونامی در کرانه‌های مکران، بلوچستان [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 82-100]
 • حکیمی آسیابر، سعید بررسی تغییرات غلظت فلزات سنگین و شاخص های آلودگی رسوبات سطحی رودخانه ماشلک نوشهر (استان مازندران) [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 131-149]
 • حمزه، محمدعلی بررسی اثرات امواج مونسون بر ویژگی های رسوب شناسی رسوبات خلیج چابهار [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 34-50]
 • حمزه، محمدعلی بررسی اثرات مونسون بر مشخصه های بافتی رسوبات بخش ایرانی فلات قاره شمال دریای عمان (خلیج چابهار تا پسابندر) [(مقالات آماده انتشار)]

خ

 • خالقی، فاضل پتروگرافی و ژئوشیمی دولومیت های سازند الیکا در برش زال جلفا، شمال باختر ایران [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 35-53]
 • خالقی، فاضل پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه سنگ های سازند دورود در برش زال، آذربایجان شرقی: کاربرد در بررسی خاستگاه، جایگاه تکتونیکی و هوازدگی قدیمه [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 62-78]
 • خاموشی، توران ریزرخساره ها و محیط رسوبی توالی پرمین بالایی منطقه زال- جنوب غرب جلفا [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 38-50]
 • خانه باد، محمد رخساره ها، محیط رسوبی و عملکرد فرآیندهای دیاژنزی مؤثر بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی رامین [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 16-36]
 • خانه باد، محمد رخساره ها و فرآیندهای دیاژنزی و تاثیر آن ها بر توزیع ویژگی های پتروفیزیکی و کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی گچساران [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 40-57]
 • خانه باد، محمد مطالعه ژئوشیمی رسوبات رودخانه مولید، جنوب شرق قائن به منظور تعیین نرخ هوازدگی، میزان آلودگی رسوبات و ارزیابی خطر زیست محیطی عناصر فلزی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 109-121]
 • خانه باد، محمد ارزیابی فرسایش خاک و تولید رسوب با به کارگیری مدل پسیاک اصلاحی و GIS در حوضه آبریز عشق آباد- سوله (جنوب باختر قوچان) [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 65-82]
 • خانه باد، محمد توزیع الکتروفاسیس‌های مخزنی در رخساره‌های رسوبی سازند آسماری میدان نفتی قلعه‌نار [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 1-20]
 • خانه‌باد، محمد خاستگاه و موقعیت تکتونیکی سازند کشف‌رود در برش ناویا (غرب بجنورد) بر مبنای مطالعات پتروگرافی و ژئو‌شیمی ماسه‌سنگ‌ها [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 89-102]
 • خانه‌باد، محمد تحلیل رخساره‌ها‌ و تفسیر محیطی اثر رخساره‌های گلوسی فانجیتس و کروزیانا در سازند آیتامیر (ناحیه بزنگان حوضه کپه‌داغ، شمال خاوری ایران) [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 1-19]
 • خدابخش، سعید بررسی سرشاخه های باختری رودخانه قره چای براساس نوع رودخانه و رخساره های رسوبی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 71-86]
 • خدابخش، سعید ارزیابی ژئوشیمی آلی سازند امیران در برش تاقدیس امیران (جنوب باختر لرستان) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 75-89]
 • خدابخش، سعید رخساره‌های رسوبی و رخساره‌های رادار دون‌های ساحلی شرق بابلسر (جنوب دریای خزر) [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 29-42]
 • خدابخش، سعید ارزیابی توان هیدروکربن‌زایی سازند پابده در جنوب باختری استان کرمانشاه (شهرستان گیلان‌غرب) [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 71-86]
 • خدابخش، سعید برآورد و واکاوی رواناب و انتقال رسوب و تاثیر آن بر سیستم رسوبی رودخانه های الموت و شاهرود (شمال استان قزوین) [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 99-115]
 • خدابخش، سعید معرفی نهشته های جریان گرانشی و محیط رسوبی سازند ایلام در زیرزون لرستان، باختر ایران [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 243-266]
 • خدادادی، فریبرز بررسی میزان آلودگی فلزات سنگین کروم، کبالت، نیکل و منگنز و پهنه بندی آنها در آبخوان های شمال و شمال غرب خوی ( زورآباد) توسط نرم افزار GIS [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 44-59]
 • خزاعی، احمدرضا پتروگرافی، محیط رسوبی و ژئوشیمی واحد کربناته سازند قلعه دختر (ژوراسیک میانی-پسین؟) در برش کوه سید‌آباد، شمال قاین، شرق ایران [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 84-105]
 • خزاعی، احمدرضا مطالعه فرآیندها تاریخچه دیاژنز سنگ‌های کربناته هم‌ارز سازند بادامو (ژوراسیک زیرین – میانی) در شمال طبس، شرق ایران [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 70-81]
 • خزاعی، الناز رخساره های توفانی در بخش آغازین سازند نیور (سیلورین پایینی) در جنوب غرب کاشمر [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 74-85]
 • خطیر، رضا رخساره ها، محیط رسوبی، دیاژنز و کیفیت مخزنی سازند سروک در میدان نفتی دارخوین، جنوب باختر ایران [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 172-187]

د

 • دارائی، مهدی چارچوب محیط رسوبگذاری و شرایط پالئواکولوژیکی سازند سرگلو )ژوراسیک میانی( در ناحیه اورمان،کرمانشاه [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 213-231]
 • دارائی، مهدی بازسازی محیط رسوب گذاری نهشته‌های میکروبیالی سازند نجمه به سن ژوراسیک بالایی در منطقه پاوه کرمانشاه [دوره 10، شماره 20، 1401، صفحه 54-72]
 • دانیالی، عمار بررسی تخلخل و تراوایی در سنگ مخزن سازندهای دالان و کنگان در میدان گازی پارس جنوبی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 16-28]
 • دانشیان، جهانبخش تعیین هندسه ساختاری سازند آسماری و بررسی روند تغییرات آن در حوضه رسوبی زاگرس با استفاده از روش مدل سازی چینه ای رو به جلو [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 1-14]
 • داوودی، حمید ریزگرد و کانون های آن: مبانی و روش های شناسایی و تثبیت این کانون ها با نگرش ویژه به دشت خوزستان [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 129-142]
 • دریاینده، منوچهر عوامل موثر بر غنی شدگی عناصر کمیاب و برهمکنش آن با ماده آلی در شیل های نفتی قالیکوه لرستان، باختر ایران [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 76-96]
 • ده یادگاری، احسان بررسی ژئوشیمی رسوبی و آلی سازند پابده در برش تاقدیس منگشت واقع در شمال باختر زون ایذه [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 1-12]
 • ده یادگاری، احسان ارزیابی پتروگرافی آلی و پتانسیل هیدروکربن زایی سازند گرو در برش سطح الارضی الیگودرز، لرستان [دوره 10، شماره 20، 1401، صفحه 234-250]
 • ده یادگاری، احسان بازسازی تاریخچه تدفین و مدل سازی زایش هیدروکربن سازندهای احتمالی منشاء در دو میدان گازی، جنوب ایران [دوره 11، شماره 22، 1402]
 • دهاقین، محمدحسین تحلیل یکپارچه گونه های سنگی مخزنی، واحدهای جریانی هیدرولیکی و رخساره های الکتریکی در چارچوب سکانس های رسوبی مخازن پرمین-تریاس در بخش مرکزی خلیج فارس [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 71-84]
 • دهاقین، محمدحسین تلفیق مطالعات زمین شناسی و پتروفیزیکی به منظور ارزیابی ناهمگنی‌های مخزنی در توالی‌های رسوبی کربناته: مطالعه موردی یکی از مخازن پرمین – تریاس خلیج فارس [دوره 11، شماره 22، 1402]
 • ده بزرگی، افسانه پالینوستراتیگرافی و محیط رسوبی دیرینه سازند دلیچای در برش چینه شناسی پل دختر، البرز مرکزی [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 35-48]
 • ده کار، عباس تأثیر فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند فهلیان (کرتاسه پیشین) در میدان نفتی اروند، دشت آبادان [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 208-223]

ذ

 • ذبیحی سارلله، سجاد تغییرات سنگ رخساره سازند گچساران و تاثیر آن بر رژیم فشاری در ناحیه دشت آبادان [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 46-56]

ر

 • رادمهر، محبوبه بررسی تغییرات غلظت فلزات سنگین و شاخص های آلودگی رسوبات سطحی رودخانه ماشلک نوشهر (استان مازندران) [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 131-149]
 • رامه، حسن زیست‌چینه‌نگاری و محیط رسوبی سازند قم در برش تلن‌کوه، جنوب‌باختری سمنان [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 101-116]
 • ربانی، احمد رضا اعتبارسنجی استفاده از الگوریتم های زمین‌آماری تصادفی در مدل‌سازی رخساره‌ الکتریکی در مخزن سروک یکی از میادین نفتی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • ربانی، جواد ساز و کار تشکیل کنگلومرا های درون حوضه ای: مطالعه موردی در تریاس و ژوراسیک منطقه زنجان [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 57-70]
 • ربانی، جواد چارچوب محیط رسوبگذاری و شرایط پالئواکولوژیکی سازند سرگلو )ژوراسیک میانی( در ناحیه اورمان،کرمانشاه [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 213-231]
 • ربانی، جواد بازسازی محیط رسوب گذاری نهشته‌های میکروبیالی سازند نجمه به سن ژوراسیک بالایی در منطقه پاوه کرمانشاه [دوره 10، شماره 20، 1401، صفحه 54-72]
 • ربانی، جواد سیستم رسوب گذاری و جغرافیای دیرینه نهشته های میوسن در شمال خاوری ماهنشان (زنجان) [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 228-242]
 • رجبی، محمد زیست چینه نگاری ، ریز رخساره ها و دیرینه بوم شناسی سازند آسماری در برش مخملکوه، ناحیه لرستان، باختر ایران [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 204-219]
 • رحمانی، سعیده ژئوشیمی انیدریت قاعده‌ای (سازند آسماری) در تاقدیس‌های بنگستان، سفید، آسماری و اناران در حوضه‌ی رسوبی زاگرس، جنوب باختری ایران [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 49-64]
 • رحمانی، سعیده ریخت‌شناسی، ژئوشیمی و پیدایش تراورتن های وابسته به گسل در تاقدیس آران، آوج، جنوب استان قزوین [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 95-117]
 • رحمانی، علی شناسایی و تفسیر رخساره‌های رسوبی و دیاژنزی از طریق مفهوم رخساره لاگ‌ها، مطالعه موردی از مخزن سروک در یکی از میادین بزرگ نفتی جنوب غرب ایران [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 103-119]
 • رحیم پور بناب، حسین تعیین رخساره های مخزنی در سنگ های کربناته بر اساس منحنی های تزریق جیوه و انواع تخلخل در سازندهای دالان و کنگان، میدان گازی پارس جنوبی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 1-15]
 • رحیم پور بناب، حسین تفکیک و معرفی الگوهای رخساره ای سازند کنگان در میدان گازی پارس جنوبی با استفاده از لاگ های FMI [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 68-81]
 • رحیم پور بناب، حسین زون بندی و تعیین گونه های سنگی مخزن بنگستان براساس بررسی های رسوب شناختی و پتروفیزیکی در میدان سرکان [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 50-74]
 • رحیم پور بناب، حسین بررسی واحدهای جریانی و رخساره های الکتریکی در سازند میشریف (بخش بالایی سازند سروک) و برآورد ستبرای زون مخزنی در میدان های نفتی سیری (خلیج فارس) [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 86-98]
 • رحیم پور بناب، حسین محیط رسوبی، دیاژنز و چینه‌نگاری سکانسی سازند فهلیان در چاه B میدان نفتی کیلورکریم [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 64-80]
 • رحیم پور بناب، حسین تاثیرات محیط رسوبی و فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان قلعه‌نار، فروافتادگی دزفول [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 15-34]
 • رحیم پور بناب، حسین بررسی توزیع واحدهای جریانی سازند سروک در چارچوب چینه‌نگاری سکانسی، مطالعه موردی در یکی از میادین نفتی ناحیه دشت آبادان، جنوب غرب ایران [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 25-39]
 • رحیم پور بناب، حسین ریزرخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند داریان در یکی از میادین خلیج فارس [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 174-190]
 • رحیم پور بناب، حسین تاریخچه رسوب گذاری- دیاژنزی و چینه نگاری سکانسی بخش بالایی سازند سروک (کرتاسه) در میادین هیدروکربوری مرکز و جنوب فروافتادگی دزفول، جنوب باختر ایران [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 51-75]
 • رحیم پور بناب، حسین بازسازی محیط رسوبی، تاریخچه دیاژنزی و کیفیت مخزنی سازند ایلام در یکی از میادین نفتی ناحیه لرستان، باختر ایران [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 13-34]
 • رحیم پور بناب، حسین تاریخچه رسوب گذاری - دیاژنزی توالی های پالئوسن - میوسن (سازندهای جهرم و آسماری) در بخش جنوبی فروافتادگی دزفول [دوره 10، شماره 20، 1401، صفحه 26-53]
 • رحیم پور بناب، حسین بررسی تأثیر رخساره‌های رسوبی و فرایندهای دیاژنزی بر واحدهای جریان هیدرولیکی سازند شوریجه در یکی از میادین گازی، شمال خاور ایران [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 267-284]
 • رحیم پور بناب، حسین تلفیق مطالعات زمین شناسی و پتروفیزیکی به منظور ارزیابی ناهمگنی‌های مخزنی در توالی‌های رسوبی کربناته: مطالعه موردی یکی از مخازن پرمین – تریاس خلیج فارس [دوره 11، شماره 22، 1402]
 • رحیم‌پور بناب، حسین تخمین تخلخل با استفاده از نشانگرهای لرزه‌ای در یکی از میادین هیدروکربنی جنوب غرب ایران [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 58-70]
 • رحیم‌پور بناب، حسین محیط رسوبی، دیاژنز و تکامل ویژگی های مخزنی سازند سروک در میدان نفتی سروستان، جنوب شرقی شیراز [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 30-47]
 • رحیم‌پور بناب، حسین محیط رسوبی و تاریخچه دیاژنز سازند فهلیان در تاقدیس لار، جنوب زون ایذه [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 1-25]
 • رحیم سوری، یوسف کانی شناسی، ژئوشیمی و شرایط تشکیل پلاسرهای سرشار از تیتان در کانسار خانیک ارومیه، استان آذربایجان غربی [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 58-73]
 • رحیمی نژاد، امیرحسین بررسی تشکیل پیریت های فرامبویید در شیل های سیاه دریایی دونین بالایی در جنوب شرق ایران مرکزی: کاربردی در جهت ارزیابی میزان اکسیژن آب در محیط های رسوبی دیرینه [دوره 11، شماره 22، 1402]
 • رحیمی نژاد، امیر حسین اهمیت خارپوستان در تفسیر شرایط رسوب گذاری دریایی دیرینه با تاکید بر اکینوئیدهای میوسن [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 15-21]
 • رستمی، علیرضا ارزیابی توان هیدروکربن زایی شیل و مارن های بخش میانی سازند داریان در ناحیه دزفول جنوبی، زاگرس، ایران [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 118-130]
 • رسولی، وحید ارزیابی آلودگی خاک منطقه ونارچ (جنوب قم) به فلزات سنگین [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 82-92]
 • رشیدی، کوروش اسفنج های شته تیتی هیپرکلسیفای و اهمیت پالئواکولوژی آن ها در سازند اسفندیار در منطقه دیهوک (کوه های شتری، بلوک طبس- ایران مرکزی) [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 152-163]
 • رشیدی، کوروش رخساره‌های رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی توالی کرتاسه-پالئوسن در بلوک یزد، برش چاه‌ترش [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 89-112]
 • رشیدی، کوروش بازسازی شرایط محیط رسوبی سازند تاربور در منطقه فارس داخلی، برش‌های ماندگان و خانه‌نهر [دوره 11، شماره 22، 1402]
 • رشیدی، مهراب مطالعه و بررسی سیالات درگیر نفتی سازند سورمه در تاقدیس فهلیان در فروافتادگی دزفول جنوبی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 14-27]
 • رشیدی، مهراب بازسازی تاریخچه تدفین و مدل سازی زایش هیدروکربن سازندهای احتمالی منشاء در دو میدان گازی، جنوب ایران [دوره 11، شماره 22، 1402]
 • رضایی، پیمان تحلیل رخساره‌ای، ویژگی های دیاژنزی و شرایط محیطی سازند زاکین در بخش میانی خلیج‌فارس [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 1-19]
 • رضایی، پیمان واحدهای جریانی هیدرولیکی ریزرخساره های مخزنی ناحیه پشته کربناته نهشته های سازند کنگان (تریاس پیشین) و ارتباط آن با محیط رسوبی و دیاژنز [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 167-183]
 • رضایی، پیمان تحلیلی بر رخساره‌های الکتریکی، واحدهای جریانی و بررسی توان مخزنی سازند میشریف (سنومانین- تورونین) در میدان نفتی اسفند، خلیج فارس [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 46-64]
 • رضایی، پیمان ارزیابی میزان آلودگی و توزیع فلزات سنگین در رسوبات رودخانه کارون در بازه پل پنجم تا فارسیت با استفاده از داده های ژئوشیمیایی و تحلیل های آماری [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 133-151]
 • رضایی، حامد رهیافت های جدید در بررسی تطبیقی نتایج دانه بندی لیزری و هیدرومتری رسوبات ریزدانه (مطالعه موردی: لس های استان گلستان) [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 1-7]
 • رضایی، خلیل تعیین برخاستگاه زمین‌ساختی و هوازدگی سنگ منشأ ماسه‌سنگ‌های سازند داهو (کامبرین پیشین) به روش‌های پتروگرافی و ژئوشیمی عناصر اصلی در برش ابیانه غرب نطنز [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 26-42]
 • رضایی، خلیل پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه‌سنگ‌های سازند سرخ بالایی در برش منطقه حسن‌آباد (جنوب‌غرب تهران) [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 43-56]
 • رضایی، خلیل بررسی شواهد رسوب‌شناسی رویداد سونامی در کرانه‌های مکران، بلوچستان [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 82-100]
 • رضایی، خلیل تاثیر فرسایش خاک و فرونشست زمین در مجاورت خطوط انتقال در دشت اشتهارد با استفاده از مطالعات رسوب شناسی و ژئوالکتریک [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 28-44]
 • رضایی، ندا تعیین برخاستگاه زمین‌ساختی و هوازدگی سنگ منشأ ماسه‌سنگ‌های سازند داهو (کامبرین پیشین) به روش‌های پتروگرافی و ژئوشیمی عناصر اصلی در برش ابیانه غرب نطنز [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 26-42]
 • رضایی پرتو، کتایون آنالیز رخساره‌ها، شرایط رسوبی و ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی دﻳﺎژﻧزی مخزن آسماری در میدان نفتی قلعه‌نار [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 232-246]
 • رضا پناه، حسین زون بندی و تعیین گونه های سنگی مخزن بنگستان براساس بررسی های رسوب شناختی و پتروفیزیکی در میدان سرکان [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 50-74]
 • رضائی، پیمان ریزگرد و کانون های آن: مبانی و روش های شناسایی و تثبیت این کانون ها با نگرش ویژه به دشت خوزستان [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 129-142]
 • رضائی، پیمان نگرشی بر ویژگی های بافتی و کانی شناسی رسوبات دریاچه دشت ارژن، استان فارس [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 8-18]
 • رضائی، پیمان بررسی ارتباط گونه های سنگی مخزنی با ریزرخساره ها و فرآیندهای دیاژنزی نهشتههای سازند سروک در یکی از میادین نفتی ناحیه دشت آبادان، جنوب باختر ایران [دوره 11، شماره 22، 1402]
 • رضائی، پیمان بررسی اثرات مونسون بر مشخصه های بافتی رسوبات بخش ایرانی فلات قاره شمال دریای عمان (خلیج چابهار تا پسابندر) [(مقالات آماده انتشار)]
 • رفیعی، بهروز ویژگی های زمین شناسی و زمین آماری نهشته های بوکسیت تاگویی، منطقه جاجرم، شمال شرق ایران [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-13]
 • رفیعی، بهروز ژئوشیمی آلی، بلوغ حرارتی و پتانسیل هیدروکربن زایی سازند گورپی، ازگله، شمال غرب کرمانشاه [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 29-37]
 • رفیعی، بهروز بررسی پراکندگی و منشأ فلزات سنگین (Ni, Co, Mn, Ti, V) در رسوبات بستر دریاچه زریوار [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-11]
 • رفیعی، بهروز ژئوشیمی و خاستگاه ماسه سنگ های سازند آغاجاری در استان خوزستان [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 48-61]
 • رفیعی، بهروز پراکندگی فلزات سنگین در رسوبات سطحی خروجی تالاب انزلی، شمال ایران [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 1-15]
 • رفیعی، بهروز بررسی شواهد رسوب‌شناسی رویداد سونامی در کرانه‌های مکران، بلوچستان [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 82-100]
 • رفیعی، بهروز کاربرد روش‌های آماری چند متغیره برای جدایش منشأ فلزات نهشته‌های دریاچه زریوار، استان کردستان، غرب ایران [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 74-88]
 • رفیعی، بهروز برآورد و واکاوی رواناب و انتقال رسوب و تاثیر آن بر سیستم رسوبی رودخانه های الموت و شاهرود (شمال استان قزوین) [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 99-115]
 • رفیعی، بهروز ژئوشیمی انیدریت قاعده‌ای (سازند آسماری) در تاقدیس‌های بنگستان، سفید، آسماری و اناران در حوضه‌ی رسوبی زاگرس، جنوب باختری ایران [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 49-64]
 • رفیعی، بهروز بازنگری سازند قرمز بالایی به سن میوسن در منطقه آوج-آبگرم، غرب ایران [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 40-61]
 • رفیعی، بهروز ارزیابی ژئوشیمی آلی نهشته های سازند گرو با بهره گیری از داده های پیرولیز راک اِوَل در باختر خرم آباد و شمال باختری کرمانشاه [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 94-101]
 • رفیعی، بهروز ریخت‌شناسی، ژئوشیمی و پیدایش تراورتن های وابسته به گسل در تاقدیس آران، آوج، جنوب استان قزوین [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 95-117]
 • رفیعی، بهروز علل تولید گاز متان و دی اکسیدکربن در تونل انتقال آب نوسود- استان کرمانشاه با استفاده از ارزیابی های ژئوشیمیایی [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 1-13]
 • رمضان پور، حسن ویژگی های زمین شناسی و زمین آماری نهشته های بوکسیت تاگویی، منطقه جاجرم، شمال شرق ایران [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-13]
 • رنجبران، محسن رخساره های کربناته، میکروفاسیس ها و چینه شناسی سکانسی نهشته های پرمین در برش باغ ونگ (طبس) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 90-104]
 • رنجبران، محسن محیط رسوبی، دیاژنز و چینه‌نگاری سکانسی سازند فهلیان در چاه B میدان نفتی کیلورکریم [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 64-80]
 • رنجبران، محسن تاثیرات محیط رسوبی و فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان قلعه‌نار، فروافتادگی دزفول [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 15-34]
 • رنجبران، محسن بررسی توزیع واحدهای جریانی سازند سروک در چارچوب چینه‌نگاری سکانسی، مطالعه موردی در یکی از میادین نفتی ناحیه دشت آبادان، جنوب غرب ایران [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 25-39]
 • رنحبران، محسن بررسی منشا چشمه شوراب و مکانیسم تشکیل نهشته های میکروبی تراورتن- توفا در گردنه گدوک (جاده فیروزکوه) ایران [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 191-207]
 • روزپیکر، اصغر ریزرخساره‌ها، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی نهشته‌های میوسن در برش هفت‌چشمه، شمال خاوری نوراباد، پهنه سنندج سیرجان [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 56-73]
 • رئیسی، علیرضا شناسایی و تفسیر رخساره‌های رسوبی و دیاژنزی از طریق مفهوم رخساره لاگ‌ها، مطالعه موردی از مخزن سروک در یکی از میادین بزرگ نفتی جنوب غرب ایران [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 103-119]
 • رئیس السادات، سید ناصر پالئواکولوژی سازند سروک بر مبنای فرامینیفرها در برش داریان خاور شیراز، جنوب باختر ایران [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 97-113]

ز

 • زارع، مژگان ریزرخساره‌ها، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس کوه سیاه، شمال دهدشت، زاگرس [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 12-28]
 • زارع، مژگان چینه نگاری زیستی، ریزرخساره ها، محیط رسوبی و دیرینه بوم شناختی سازند آسماری در جنوب باختری ایران [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 102-130]
 • زارعی، الهه تحلیل محیطی سازند دلیچای در برش چینه شناسی پریخان در باختر شاهرود بر پایه داده های گرده ریخت ها، روزنداران و ریزرخساره ها [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 209-219]
 • زارع زاده، رضوان نگرشی بر ویژگی های بافتی و کانی شناسی رسوبات دریاچه دشت ارژن، استان فارس [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 8-18]
 • زیرجانی زاده، صدیقه پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه سنگ های سازند پادها در برش آسو، بلوک لوت، خاور ایران مرکزی: کاربردی برای تحلیل خاستگاه [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 122-138]
 • زروانی، آرمین بررسی ژئوشیمی رسوبی و آلی سازند پابده در برش تاقدیس منگشت واقع در شمال باختر زون ایذه [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 1-12]
 • زمانزاده، سید محمد تحلیل رخساره‌ای، ویژگی های دیاژنزی و شرایط محیطی سازند زاکین در بخش میانی خلیج‌فارس [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 1-19]
 • زمان نژاد، اکبر بازسازی محیط رسوبی، تاریخچه دیاژنزی و کیفیت مخزنی سازند ایلام در یکی از میادین نفتی ناحیه لرستان، باختر ایران [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 13-34]
 • زند مقدم، حامد اهمیت خارپوستان در تفسیر شرایط رسوب گذاری دریایی دیرینه با تاکید بر اکینوئیدهای میوسن [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 15-21]
 • زند مقدم، حامد معرفی و مکانیزم تشکیل انواع ساخت های تغییر شکل یافته رسوبات نرم در توالی کلوت های شهداد، جنوب باختر بیابان لوت [دوره 10، شماره 20، 1401، صفحه 142-156]
 • زند مقدم، حامد بررسی تشکیل پیریت های فرامبویید در شیل های سیاه دریایی دونین بالایی در جنوب شرق ایران مرکزی: کاربردی در جهت ارزیابی میزان اکسیژن آب در محیط های رسوبی دیرینه [دوره 11، شماره 22، 1402]
 • زهدی، افشین سنگ‌نگاری، زمین‌شیمی و مدل دولومیتی‌شدن سازند تله‌زنگ (پالئوسن پسین- ائوسن پیشین) در جنوب و جنوب باختر کرمانشاه [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 149-166]
 • زهدی، افشین چینه‏ نگاری سنگی، پتروگرافی و زمین‌شیمی عناصر کمیاب ماسه‎سنگ ‏های بخش میانی سازند قرمز بالایی در منطقه حمزه‎‎لو (شمال‏ باختر زنجان) [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 65-78]
 • زهدی، افشین ساز و کار تشکیل کنگلومرا های درون حوضه ای: مطالعه موردی در تریاس و ژوراسیک منطقه زنجان [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 57-70]
 • زهدی، افشین طبقه بندی سنگ‌های رسوبی فسفاتی سازند جیرود در برش گرمابدر، البرز مرکزی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 122-128]
 • زهدی، افشین پتروگرافی و ژئوشیمی دولومیت های سازند الیکا در برش زال جلفا، شمال باختر ایران [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 35-53]
 • زهدی، افشین چارچوب محیط رسوبگذاری و شرایط پالئواکولوژیکی سازند سرگلو )ژوراسیک میانی( در ناحیه اورمان،کرمانشاه [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 213-231]
 • زهدی، افشین بازسازی محیط رسوب گذاری نهشته‌های میکروبیالی سازند نجمه به سن ژوراسیک بالایی در منطقه پاوه کرمانشاه [دوره 10، شماره 20، 1401، صفحه 54-72]
 • زهدی، افشین سیستم رسوب گذاری و جغرافیای دیرینه نهشته های میوسن در شمال خاوری ماهنشان (زنجان) [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 228-242]

س

 • ساریخانی، رامین بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مارن‌های نئوژن بر اشکال و شدت فرسایش در منطقه ورامین جنوب‌شرق استان تهران [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 57-69]
 • ساریخانی، رامین بررسی میزان آلودگی فلزات سنگین در خاک های شهرستان فریدون شهر، استان اصفهان [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 131-144]
 • ساروئی، حمزه بررسی زیست چینه نگاری، رخساره و چینه نگاری سکانسی سازند سروک در برش های رشتالو و خارتو، فارس نیمه ساحلی، زاگرس، ایران [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 145-171]
 • سبحانی فروشانی، جواد تاریخچه رسوب گذاری- دیاژنزی و چینه نگاری سکانسی بخش بالایی سازند سروک (کرتاسه) در میادین هیدروکربوری مرکز و جنوب فروافتادگی دزفول، جنوب باختر ایران [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 51-75]
 • سبک رو، معصومه سنگ چینه نگاری، ریزرخساره ها و زیست چینه نگاری سازند پابده بر مبنای روزن داران شناور در میدان نفتی گچساران (فروافتادگی دزفول، جنوب باختر ایران) [دوره 10، شماره 20، 1401، صفحه 1-25]
 • سبوحی، مصطفی واحدهای جریانی هیدرولیکی ریزرخساره های مخزنی ناحیه پشته کربناته نهشته های سازند کنگان (تریاس پیشین) و ارتباط آن با محیط رسوبی و دیاژنز [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 167-183]
 • سبوحی، مصطفی بررسی ارتباط گونه های سنگی مخزنی با ریزرخساره ها و فرآیندهای دیاژنزی نهشتههای سازند سروک در یکی از میادین نفتی ناحیه دشت آبادان، جنوب باختر ایران [دوره 11، شماره 22، 1402]
 • ستوهیان، فرزاد میکروفاسیس ها، محیط های رسوبی و چینه‌شناسی توالی نهشته های تریاس زیرین و میانی در برش کلاریز [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 37-49]
 • ستوهیان، فرزاد رخساره های کربناته، میکروفاسیس ها و چینه شناسی سکانسی نهشته های پرمین در برش باغ ونگ (طبس) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 90-104]
 • سجادی، فرشته پالینوستراتیگرافی و محیط رسوبی دیرینه سازند دلیچای در برش چینه شناسی پل دختر، البرز مرکزی [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 35-48]
 • سجادیان، ولی احمد تأثیر فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند فهلیان (کرتاسه پیشین) در میدان نفتی اروند، دشت آبادان [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 208-223]
 • سجادیان، ولی احمد ریزرخساره ها، فرآیندهای دیاژنزی و تاثیر آن ها بر کیفیت مخزنی سازند فهلیان در میدان نفتی اروند [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 27-48]
 • سرادقی، حسن محیط رسوبی سازند شهبازان در پهنه لرستان: روایتی از تحول شلف به رمپ [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 43-63]
 • سرباز، ندا خاستگاه و موقعیت تکتونیکی سازند کشف‌رود در برش ناویا (غرب بجنورد) بر مبنای مطالعات پتروگرافی و ژئو‌شیمی ماسه‌سنگ‌ها [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 89-102]
 • سرمدی، رضا محیط رسوبی، دیاژنز و تکامل ویژگی های مخزنی سازند سروک در میدان نفتی سروستان، جنوب شرقی شیراز [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 30-47]
 • سعیدی، امین برخاستگاه سازند سیلیسی-آواری پسته‌لیق (پالئوسن زیرین) در برش چهچهه شمال‌شرق ایران [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 1-14]
 • سعیدیان، حمزه مقایسه اثر متقابل کاربری اراضی، شدت بارش و فرسایش در سازندهای گچساران و آغاجاری (مطالعه موردی: حوزه های آبخیز مرغا و کوه گچ شهرستان ایذه) [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 203-212]
 • سعدی راد، فاطمه سنگ شناسی و کانی شناسی واحد شیلی مخزن بنگستان با تأکید بر تعلق آن به سازند سروک در میدان نفتی لالی، فروافتادگی دزفول شمالی، زاگرس مرکزی [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 79-94]
 • سلطانی، بهزاد کانی شناسی اولیه و شرایط محیطی سازند آقچاگیل بر اساس آنالیز ژئوشیمی عنصری در جنوب شرق حوضة خزر [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 23-45]
 • سلمانی، عایشه تاثیرات محیط رسوبی و فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان قلعه‌نار، فروافتادگی دزفول [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 15-34]
 • سلیمانی، بهمن استفاده از تخلخل سه‌گانه حاصل از نمودارهای تصویرگر و چاه‌پیمایی در تعیین واحدهای جریانی‌ یکی از مخازن جنوب باختر ایران [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 164-185]
 • سلیمانی، بهمن چینه‌نگاری سکانسی لرزه ای توالی سنومانین-تورونین سازند مخزنی سروک در دشت آبادان [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 110-128]
 • سلیمانی، علی بازسازی تاریخچه تدفین و مدل سازی زایش هیدروکربن سازندهای احتمالی منشاء در دو میدان گازی، جنوب ایران [دوره 11، شماره 22، 1402]
 • سلیمانی، فریدون ریزگرد و کانون های آن: مبانی و روش های شناسایی و تثبیت این کانون ها با نگرش ویژه به دشت خوزستان [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 129-142]
 • سنماری، سعیده ارزیابی ویژگی های مخزنی سازند آسماری در یک چاه از میدان نفتی مارون واقع در فروافتادگی دزفول شمالی [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 161-173]
 • سنماری، سعیده زیست چینه نگاری ، ریز رخساره ها و دیرینه بوم شناسی سازند آسماری در برش مخملکوه، ناحیه لرستان، باختر ایران [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 204-219]
 • سنماری، سعیده مطالعه چینه نگاری سنگی و زیستی سازند گورپی در یکی از چاه های میدان نفتی مارون، جنوب باختر ایران (زاگرس) [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 211-224]
 • سهرابی، سپیده تخمین تخلخل با استفاده از نشانگرهای لرزه‌ای در یکی از میادین هیدروکربنی جنوب غرب ایران [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 58-70]

ش

 • شاهرخی، سید وحید ریزرخساره ها و محیط رسوبی سازند کژدمی در یال جنوبی تاقدیس خامی، شرق زون ایذه [دوره 11، شماره 22، 1402]
 • شاه کرم، مهرداد توصیف و تطابق رخساره ها و سکانس های رسوبی سازندهای کنگان و دالان در رمپ کربناته پرمین-تریاس، بخش های مرکزی و شرقی خلیج فارس [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 186-202]
 • شاهین فر، سیما ریزرخساره ها، تفسیر شرایط ته نشینی و شناسایی مدل رسوبی نهشته های اواخر پرمین میانی و مرز گوادولوپین- لوپینگین در ناحیه آباده، ایران، باختر پالئوتتیس [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 131-148]
 • شاهین فر، سیما تجزیه و تحلیل شرایط محیطی نهشته های پرمین‌بالایی شمال‌غرب ایران بر اساس عناصر فلزی کمیاب حساس به اکسیداسیون و احیا [دوره 11، شماره 22، 1402]
 • شاهین فر، سیما ریزرخساره‌ها و محیط رسوبی رسوبات تریاس زیرین سازند الیکا در برش زال، ناحیه جلفا، شمال غرب ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • شب‌افروز، روح الله زیست چینه‌نگاری و ریز‌رخساره‌های سازند آسماری در میدان نفتی منصور‌‌آباد، جنوب باخترایران [دوره 10، شماره 20، 1401، صفحه 194-209]
 • شبرنگ، سعید ارزیابی پتروگرافی آلی و پتانسیل هیدروکربن زایی سازند گرو در برش سطح الارضی الیگودرز، لرستان [دوره 10، شماره 20، 1401، صفحه 234-250]
 • شرفی، محمود پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه سنگ های سازند جیرود در البرز مرکزی، کاربرد در تعیین خاستگاه و جایگاه زمین ساختی [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 1-24]
 • شرفی، محمود محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی یک سیستم بادبزن دریایی ژرف (پالئوسن)، البرز شمالی (ناحیه سوچلما) [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 20-34]
 • شرفی، محمود رخساره ها و محیط رسوبی سازند مبارک در ناحیه کهنگ، البرز مرکزی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 160-178]
 • شرفی، محمود سنگ شناسی و زیست چینه نگاری سازند های آقچاگیل و آپشرون بر اساس نانوپلانکتون‌های آهکی در دشت گرگان: کاربرد در بازسازی جغرافیای دیرینه حوضه خزر جنوبی [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 97-112]
 • شرفی، محمود ژئوشیمی ماسه سنگ های سازند اجاق‌قشلاق (ائوسن بالایی-الیگوسن زیرین)، خاور مغان، شمال باختر ایران: کاربرد در تعیین سنگ والد، شرایط اقلیمی و موقعیت تکتونیکی [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 150-168]
 • شریفی، جواد شواهد رسوب شناسی و ژئوشیمیایی گذر آپتین به آلبین در فروافتادگی دزفول (حوضه رسوبی زاگرس) [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 26-41]
 • شعاعی، ضیاءالدین بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مارن‌های نئوژن بر اشکال و شدت فرسایش در منطقه ورامین جنوب‌شرق استان تهران [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 57-69]
 • شعبانی گورجی، کاظم تأثیر فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند فهلیان (کرتاسه پیشین) در میدان نفتی اروند، دشت آبادان [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 208-223]
 • شعبانی گورجی، کاظم مطالعه ریزرخساره ها، دیاژنز و ارزیابی کیفیت مخزنی سازند دالان (پرمین پسین) در میدان گازی کیش_ جنوب ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • شکیبا، فیروز بررسی تاثیر محیط رسوبی و دیاژنز در پتانسیل توسعه کارست در سازند تیرگان در باختر کپه‌داغ (شمال‌خاور بجنورد) [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 114-130]
 • شکیبا آزاد، علی بررسی پراکندگی و منشأ فلزات سنگین (Ni, Co, Mn, Ti, V) در رسوبات بستر دریاچه زریوار [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-11]
 • شلالوند، محمد سنگ‌نگاری، زمین‌شیمی و مدل دولومیتی‌شدن سازند تله‌زنگ (پالئوسن پسین- ائوسن پیشین) در جنوب و جنوب باختر کرمانشاه [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 149-166]
 • شمعانیان، غلامحسین مطالعات بافتی، معرفی تیپ های کانسنگی و خاستگاه نهشته بوکسیت تریاس-‌ ژوراسیک سیاهرودبار، جنوب‌شرق گرگان [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 82-97]
 • شهبازی، حسین تغییرات مکانی و زمانی شاخص‌های کیفی آبخوان دشت دهلران، استان ایلام، براساس سازندهای سنگ‌های رسوبی [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 64-82]
 • شهین فر، حمید بررسی ارتباط ریزرخساره های رسوبی و فرآیندهای دیاژنزی در توسعه پدیده های کارستی سازند سروک (کرتاسه میانی)، تاقدیس رگ حنا (جنوب اصفهان) [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 98-115]
 • شوراب، محسن اعتبارسنجی استفاده از الگوریتم های زمین‌آماری تصادفی در مدل‌سازی رخساره‌ الکتریکی در مخزن سروک یکی از میادین نفتی ایران [(مقالات آماده انتشار)]

ص

 • صابری، فاطمه تاثیر کانی‌های رسی بر مهاجرت اولیه هیدروکربن در سنگ منشا پابده، میدان نفتی کرنج [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 45-54]
 • صابری، فاطمه استفاده از تخلخل سه‌گانه حاصل از نمودارهای تصویرگر و چاه‌پیمایی در تعیین واحدهای جریانی‌ یکی از مخازن جنوب باختر ایران [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 164-185]
 • صابری، فرج اله تعیین گونه‌های سنگی پتروفیزیکی سازند ایلام در یکی از میادین نفتی دشت آبادان [دوره 10، شماره 20، 1401، صفحه 185-193]
 • صادقی، رحمت اله رخساره ها، محیط رسوبی و عملکرد فرآیندهای دیاژنزی مؤثر بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی رامین [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 16-36]
 • صادقی، رضا ریزرخساره ها، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند میشان در جنوب کوار [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 144-165]
 • صادقی، عباس ارزیابی توان هیدروکربن زایی شیل و مارن های بخش میانی سازند داریان در ناحیه دزفول جنوبی، زاگرس، ایران [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 118-130]
 • صادقی، عباس ارزیابی ژئوشیمی آلی توالی کرتاسه‌ بالایی– پالئوژن (سازند گورپی) در برش پشته از ساختمان کبیرکوه [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 83-96]
 • صادقی، عباس ریزرخساره‌ها، محیط‌های رسوبی و فرآیندهای دیاژنزی سازند ایلام در دو طرف گسل‌های بالارود و پیشانی کوهستان (جنوب ناحیه لرستان و شمال دزفول شمالی) [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 1-25]
 • صادقی، عباس سنگ شناسی و کانی شناسی واحد شیلی مخزن بنگستان با تأکید بر تعلق آن به سازند سروک در میدان نفتی لالی، فروافتادگی دزفول شمالی، زاگرس مرکزی [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 79-94]
 • صادقی، عباس رخساره، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی اوایل کرتاسه بالایی در فروافتادگی دزفول شمالی، جنوب غرب ایران [دوره 11، شماره 22، 1402]
 • صادقی فر، مجید بررسی پراکندگی و منشأ فلزات سنگین (Ni, Co, Mn, Ti, V) در رسوبات بستر دریاچه زریوار [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-11]
 • صادقی فر، مجید پراکندگی فلزات سنگین در رسوبات سطحی خروجی تالاب انزلی، شمال ایران [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 1-15]
 • صالحی، محمدعلی تأثیر ترکیب سنگ های سیلیسی آواری و کربناته بر تاریخچه پس از رسوب گذاری: مطالعه موردی از سازند نایبند و نهشته های کرتاسه پایینی، شمال شرق اصفهان [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 20-42]
 • صالحی، محمدعلی ژئوشیمی عناصرکمیاب و نادرخاکی نهشته های سیلیسی-آواری قرمز کرتاسه زیرین در شمال شرق اصفهان: کاربرد در تعیین خاستگاه و سنگ منشأ [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 22-33]
 • صالحی، محمدعلی رخساره ها و محیط رسوبی بخش پایینی سازند آخوره (ائوسن میانی)، برش شوراب، شمال نایین [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 169-185]
 • صالحی، محمدعلی زیست چینه‌نگاری و ریز‌رخساره‌های سازند آسماری در میدان نفتی منصور‌‌آباد، جنوب باخترایران [دوره 10، شماره 20، 1401، صفحه 194-209]
 • صحرایی، مهدی ریزرخساره‌ها، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی نهشته‌های میوسن در برش هفت‌چشمه، شمال خاوری نوراباد، پهنه سنندج سیرجان [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 56-73]
 • صداقت نیا، مصطفی ارزیابی ژئوشیمی آلی نهشته های سازند گرو با بهره گیری از داده های پیرولیز راک اِوَل در باختر خرم آباد و شمال باختری کرمانشاه [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 94-101]
 • صداقت نیا، مصطفی علل تولید گاز متان و دی اکسیدکربن در تونل انتقال آب نوسود- استان کرمانشاه با استفاده از ارزیابی های ژئوشیمیایی [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 1-13]
 • صداقت نیا، مصطفی نقش و تأثیر استیلولیت ها و استیلوموتل ها در نفوذپذیری و ریزتخلخل های سنگ های کربناته [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 97-108]
 • صداقت نیا، مصطفی پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه سنگ های سازند پادها در برش آسو، بلوک لوت، خاور ایران مرکزی: کاربردی برای تحلیل خاستگاه [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 122-138]
 • صداقت نیا، مصطفی ارزیابی فرسایش خاک و تولید رسوب با به کارگیری مدل پسیاک اصلاحی و GIS در حوضه آبریز عشق آباد- سوله (جنوب باختر قوچان) [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 65-82]
 • صداقت نیا، مصطفی سنگ نگاری و بررسی مدل دولومیتی شدن سازند شهبازان با استفاده از آنالیز عنصری (تاقدیس ماله کوه، شمال پلدختر) [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 54-71]
 • صداقت نیا، مصطفی ریزرخساره ها، محیط رسوبی و توالی های دیاژنزی سنگ های کربناته سازند آسماری (تاقدیس چناره، جنوب لرستان) [دوره 10، شماره 20، 1401، صفحه 73-91]
 • صداقت نیا، مصطفی محیط رسوبی پادگانه های آبرفتی جنوب خرم آباد تا پلدختر با استفاده از عناصر ساختاری (Architectural Elements) و سطوح محدود کننده (Bounding Surface) [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 208-227]
 • صداقت نیا، مصطفی زمین شیمی عنصری سازند تله زنگ ( یال شمالی تاقدیس ریت، جنوب باختری لرستان ) ، کاربردی جهت تحلیل سیستم های دیاژنزی و نوع کانی شناسی اولیه [دوره 11، شماره 22، 1402]
 • صدر، امیرحسین بازنگری سازند قرمز بالایی به سن میوسن در منطقه آوج-آبگرم، غرب ایران [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 40-61]
 • صیرفیان، علی سنگ چینه نگاری، زیست چینه نگاری و طیف سنجی پرتو گاما مرز کرتاسه-پالئوژن در برش چینه شناسی سطحی و چاه اکتشافی در ناحیه فارس ساحلی، کمربند چین خورده و رانده زاگرس [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 97-126]
 • صفایی، محمد نقش دیاژنز در تشکیل کانسار سرب، روی و باریت در کربنات‌های کرتاسه زیرین (سازندهای تفت و آبکوه)- معدن مهدی‌آباد یزد [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 247-259]
 • صلواتی، مژگان بررسی تغییرات غلظت فلزات سنگین و شاخص های آلودگی رسوبات سطحی رودخانه ماشلک نوشهر (استان مازندران) [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 131-149]

ط

 • طاعتی، فرید محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی یک سیستم بادبزن دریایی ژرف (پالئوسن)، البرز شمالی (ناحیه سوچلما) [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 20-34]
 • طاعتی، فرید کانی شناسی اولیه و شرایط محیطی سازند آقچاگیل بر اساس آنالیز ژئوشیمی عنصری در جنوب شرق حوضة خزر [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 23-45]
 • طالع فاضل، ابراهیم بررسی ارتباط دگرسانی دولومیتی‌‌شدن و رخداد کانه‌زایی در کانسار اپی‌ژنتیک آهنگران (جنوب خاور ملایر): شواهد کانی‌شناسی، ژئوشیمی و شیمی کانی‌ها [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 1-17]
 • طالع فاضل، ابراهیم پتروگرافی و ترکیب شیمیایی دولومیت‌ها در کانسار سرب و روی خان‌سرمه و ارتباط آن با رخداد کانه‌زایی سولفیدی در منطقه واقع در غرب اصفهان [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 65-81]
 • طالع فاضل، ابراهیم بررسی نحوه ی رخداد کانسار چنگرزه (جنوب نطنز) در توالی رسوبی تریاس میانی: نمونه ای از ذخایر سرب± نقره تیپ دره ی می سی سی پی در کمربند فلززایی ملایر-اصفهان [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 139-159]
 • طاهری، جعفر رخساره های توفانی در بخش آغازین سازند نیور (سیلورین پایینی) در جنوب غرب کاشمر [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 74-85]
 • طاهری، عزیزالله بررسی تاثیر محیط رسوبی و دیاژنز در پتانسیل توسعه کارست در سازند تیرگان در باختر کپه‌داغ (شمال‌خاور بجنورد) [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 114-130]
 • طاهری، عزیزاله ریزرخساره‌ها، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس کوه سیاه، شمال دهدشت، زاگرس [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 12-28]
 • طاهری تیزرو، عبدالله تغییرات مکانی و زمانی شاخص‌های کیفی آبخوان دشت دهلران، استان ایلام، براساس سازندهای سنگ‌های رسوبی [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 64-82]
 • طیبان، سیده اعظم بررسی ژئوشیمی، فرآیندهای دیاژنزی و محیط رسوبی سازند تیرگان در نواحی شرقی حوضه رسوبی کپه‌داغ شمال‌شرق ایران [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 112-133]
 • طولابی، مجید ارزیابی ژئوشیمی آلی سازند امیران در برش تاقدیس امیران (جنوب باختر لرستان) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 75-89]

ع

 • عابدی، یوسف ارتباط توزیع ویژگی‌های‌ مخزنی سازند ایلام با ریز رخساره‌های رسوبی و فرایندهای دیاژنتیکی تأثیر‌گذار در یکی از میادین دشت آبادن، جنوب غرب ایران [دوره 11، شماره 22، 1402]
 • عابدینی، علی زمین شیمی و محیط تشکیل نهشته فسفاتی دلیر، جنوب باختر چالوس، استان مازندران [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 28-43]
 • عابدینی، علی سیماهای کانی شناسی و ژئوشیمیایی نهشته لاتریت رسی تریاس- ژوراسیک در درازکوه، غرب دامغان، استان سمنان [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 51-67]
 • عابدینی، علی مطالعات بافتی، معرفی تیپ های کانسنگی و خاستگاه نهشته بوکسیت تریاس-‌ ژوراسیک سیاهرودبار، جنوب‌شرق گرگان [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 82-97]
 • عارفی فرد، سکینه واکاوی فرآیند های دیاژنزی سنگ های کربناته سازند باغ ونگ در شمال طبس (خاور ایران مرکزی) [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 1-22]
 • عارفی فرد، سکینه ریزرخساره ها، تفسیر شرایط ته نشینی و شناسایی مدل رسوبی نهشته های اواخر پرمین میانی و مرز گوادولوپین- لوپینگین در ناحیه آباده، ایران، باختر پالئوتتیس [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 131-148]
 • عارفی فرد، سکینه شرایط زیستی دیرینه و فرایندهای رسوبی نهشته‌های پرمین میانی در ایران و دلایل انقراض فوزولینیدهای با پوسته بزرگ [دوره 10، شماره 20، 1401، صفحه 92-108]
 • عارفی فرد، سکینه رسوبات وچیاپینگین در شمال‌باختر و جنوب‌باختر ایران و تاثیرپذیری آن‌ها از فرونشینی تکتونیکی پرمین پسین [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 42-61]
 • عارفی فرد، سکینه بررسی ریزرخسار های رسوبات پرمین زیرین در شمال طبس (خاور ایران مرکزی) و ارتباط جلبک های شناسایی شده با محیط رسوبی [دوره 10، شماره 20، 1401، صفحه 251-268]
 • عارفی فرد، سکینه تجزیه و تحلیل شرایط محیطی نهشته های پرمین‌بالایی شمال‌غرب ایران بر اساس عناصر فلزی کمیاب حساس به اکسیداسیون و احیا [دوره 11، شماره 22، 1402]
 • عارفی فرد، سکینه ریزرخساره‌ها و محیط رسوبی رسوبات تریاس زیرین سازند الیکا در برش زال، ناحیه جلفا، شمال غرب ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • عبیات، احمد ریزرخساره ها و محیط رسوبی سازند کژدمی در یال جنوبی تاقدیس خامی، شرق زون ایذه [دوره 11، شماره 22، 1402]
 • عباساقی، فروغ کاربرد آنالیز طیفی در چینه‌نگاری سکانسی و تعیین چرخه‌های میلانکوویچ در سازند سروک در میدان کوپال [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 54-70]
 • عباسپور، المیرا بازسازی محیط رسوبی، تاریخچه دیاژنزی و کیفیت مخزنی سازند ایلام در یکی از میادین نفتی ناحیه لرستان، باختر ایران [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 13-34]
 • عباس نژاد، احمد ویژگی های رسوب شناختی پلایای جنوب گلباف کرمان و تاثیر آن بر تشکیل و تکامـل بدلند شبه کارستی در این منطقه [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 19-27]
 • عباس نژاد، بهنام ویژگی های رسوب شناختی پلایای جنوب گلباف کرمان و تاثیر آن بر تشکیل و تکامـل بدلند شبه کارستی در این منطقه [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 19-27]
 • عبدی، فریبا تعیین گونه های سنگی با استفاده از مفهوم واحدهای جریان هیدرولیکی و بررسی توزیع آن توسط شبیه سازی شاخص متوالی، در مخزن سورمه بالایی (عرب) در یکی از میادین نفتی جنوب ایران [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 87-102]
 • عبدالملکی، سهیلا ریزرخساره ها، محیط رسوبی و دیاژنز سازند ایلام در یکی از میدان های نفتی دشت آبادان [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 21-39]
 • عبدالهی، ابراهیم محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی یک سیستم بادبزن دریایی ژرف (پالئوسن)، البرز شمالی (ناحیه سوچلما) [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 20-34]
 • عبدالهی فرد، ایرج چینه‌نگاری سکانسی لرزه ای توالی سنومانین-تورونین سازند مخزنی سروک در دشت آبادان [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 110-128]
 • عیسی نژاد، میثم بازسازی محیط رسوب گذاری نهشته‌های میکروبیالی سازند نجمه به سن ژوراسیک بالایی در منطقه پاوه کرمانشاه [دوره 10، شماره 20، 1401، صفحه 54-72]
 • عیسی نژاد کچوی غلیا، میثم چارچوب محیط رسوبگذاری و شرایط پالئواکولوژیکی سازند سرگلو )ژوراسیک میانی( در ناحیه اورمان،کرمانشاه [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 213-231]
 • عظام پناه، یداله ریزرخساره ها، دیرینه بوم شناسی، اجتماعات کربناته و بررسی سطوح مرزی NB، PB با مرز آشکوب های سازند آسماری با استفاده از نرم افزار سیکلولاگ در یک چاه میدان نفتی مارون [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 131-160]
 • عظام پناه، یداله ریزرخساره ها، محیط رسوبی و زیست چینه نگاری سازند گورپی بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونی در منطقه فارس (حوضه زاگرس) [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 105-121]
 • عظام پناه، یداله معرفی نهشته های جریان گرانشی و محیط رسوبی سازند ایلام در زیرزون لرستان، باختر ایران [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 243-266]
 • عقیقی، راهله تحلیل رخساره‌ها‌ و تفسیر محیطی اثر رخساره‌های گلوسی فانجیتس و کروزیانا در سازند آیتامیر (ناحیه بزنگان حوضه کپه‌داغ، شمال خاوری ایران) [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 1-19]
 • علی اکبر دوست، الناز تعیین رخساره های مخزنی در سنگ های کربناته بر اساس منحنی های تزریق جیوه و انواع تخلخل در سازندهای دالان و کنگان، میدان گازی پارس جنوبی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 1-15]
 • علیپور، صمد کانی شناسی، ژئوشیمی و شرایط تشکیل پلاسرهای سرشار از تیتان در کانسار خانیک ارومیه، استان آذربایجان غربی [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 58-73]
 • علیپور اصل، مسعود ارزیابی آلودگی خاک منطقه ونارچ (جنوب قم) به فلزات سنگین [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 82-92]
 • علیزاده، اکرم زمین شیمی و محیط تشکیل نهشته فسفاتی دلیر، جنوب باختر چالوس، استان مازندران [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 28-43]
 • عنایتی بیدگلی، امیرحسین ژئوشیمی ماسه سنگ های سازند اجاق‌قشلاق (ائوسن بالایی-الیگوسن زیرین)، خاور مغان، شمال باختر ایران: کاربرد در تعیین سنگ والد، شرایط اقلیمی و موقعیت تکتونیکی [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 150-168]

غ

 • غبیشاوی، علی ریزرخساره‌ها، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس کوه سیاه، شمال دهدشت، زاگرس [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 12-28]
 • غریب رضا، محمدرضا ارزیابی میزان آلودگی و توزیع فلزات سنگین در رسوبات رودخانه کارون در بازه پل پنجم تا فارسیت با استفاده از داده های ژئوشیمیایی و تحلیل های آماری [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 133-151]
 • غریب‌رضا، محمدرضا برآورد و واکاوی رواناب و انتقال رسوب و تاثیر آن بر سیستم رسوبی رودخانه های الموت و شاهرود (شمال استان قزوین) [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 99-115]
 • غضنفری، پرویز بررسی تخلخل و تراوایی در سنگ مخزن سازندهای دالان و کنگان در میدان گازی پارس جنوبی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 16-28]
 • غضنفری، پرویز بررسی پتانسیل رسوب دهی حوضه های آبخیز خور و سفیدارک (هشتگرد، کرج) با نگرشی ویژه به اختلاف میان دو مدل EPM و MPSIAC [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 74-87]
 • غضنفری، سمیه ریخت‌شناسی، ژئوشیمی و پیدایش تراورتن های وابسته به گسل در تاقدیس آران، آوج، جنوب استان قزوین [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 95-117]

ف

 • فیاضی، فرج‌الله تعیین برخاستگاه زمین‌ساختی و هوازدگی سنگ منشأ ماسه‌سنگ‌های سازند داهو (کامبرین پیشین) به روش‌های پتروگرافی و ژئوشیمی عناصر اصلی در برش ابیانه غرب نطنز [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 26-42]
 • فیاضی بروجنی، مرضیه مطالعه ژئوشیمی رسوبات رودخانه مولید، جنوب شرق قائن به منظور تعیین نرخ هوازدگی، میزان آلودگی رسوبات و ارزیابی خطر زیست محیطی عناصر فلزی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 109-121]
 • فتحی نژاد، کبری ریزرخساره ها و محیط رسوبی سازند کژدمی در یال جنوبی تاقدیس خامی، شرق زون ایذه [دوره 11، شماره 22، 1402]
 • فرامرزی، سمیه بررسی توزیع واحدهای جریانی سازند سروک در چارچوب چینه‌نگاری سکانسی، مطالعه موردی در یکی از میادین نفتی ناحیه دشت آبادان، جنوب غرب ایران [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 25-39]
 • فرجپور، وحید شناسایی انواع منافذ و خواص مخزنی مرتبط با آن ها در سازند آسماری، یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 12-29]
 • فرزانه، فرزین ژئوشیمی ماسه سنگ های سازند اجاق‌قشلاق (ائوسن بالایی-الیگوسن زیرین)، خاور مغان، شمال باختر ایران: کاربرد در تعیین سنگ والد، شرایط اقلیمی و موقعیت تکتونیکی [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 150-168]
 • فرشی، مهدی رخساره ها و فرآیندهای دیاژنزی و تاثیر آن ها بر توزیع ویژگی های پتروفیزیکی و کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی گچساران [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 40-57]
 • فرهپور، محمد مهدی واکاوی فرآیند های دیاژنزی سنگ های کربناته سازند باغ ونگ در شمال طبس (خاور ایران مرکزی) [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 1-22]
 • فرهپور، محمد مهدی بررسی ریزرخسار های رسوبات پرمین زیرین در شمال طبس (خاور ایران مرکزی) و ارتباط جلبک های شناسایی شده با محیط رسوبی [دوره 10، شماره 20، 1401، صفحه 251-268]
 • فروزنده، سید خلیل ریزرخساره‌ها، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی نهشته‌های میوسن در برش هفت‌چشمه، شمال خاوری نوراباد، پهنه سنندج سیرجان [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 56-73]
 • فروزنده، سید خلیل پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه سنگ های سازند پادها در برش آسو، بلوک لوت، خاور ایران مرکزی: کاربردی برای تحلیل خاستگاه [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 122-138]
 • فروغی شادباد، شهرام پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه‌سنگ‌های سازند سرخ بالایی در برش منطقه حسن‌آباد (جنوب‌غرب تهران) [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 43-56]
 • فضلی، لیلا آنالیز رخساره‌ها، شرایط رسوبی و ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی دﻳﺎژﻧزی مخزن آسماری در میدان نفتی قلعه‌نار [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 232-246]
 • فضل نیا، عبدالناصر بررسی میزان آلودگی فلزات سنگین کروم، کبالت، نیکل و منگنز و پهنه بندی آنها در آبخوان های شمال و شمال غرب خوی ( زورآباد) توسط نرم افزار GIS [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 44-59]
 • فناطی رشیدی، رویا ریزرخساره ها، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند میشان در جنوب کوار [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 144-165]

ق

 • قاسمی دهنوی، آرتیمس بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مارن‌های نئوژن بر اشکال و شدت فرسایش در منطقه ورامین جنوب‌شرق استان تهران [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 57-69]
 • قاسمی دهنوی، آرتیمس ارزیابی آلودگی فلزات سنگین خاک‌های سرپانتینیتی منطقه هرسین- صحنه، کرمانشاه [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 93-104]
 • قاسمی دهنوی، آرتیمس بررسی میزان آلودگی فلزات سنگین در خاک های شهرستان فریدون شهر، استان اصفهان [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 131-144]
 • قاسملو، آیسان چینه‏ نگاری سنگی، پتروگرافی و زمین‌شیمی عناصر کمیاب ماسه‎سنگ ‏های بخش میانی سازند قرمز بالایی در منطقه حمزه‎‎لو (شمال‏ باختر زنجان) [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 65-78]
 • قاینی، هانیه شواهد رسوب شناسی و ژئوشیمیایی گذر آپتین به آلبین در فروافتادگی دزفول (حوضه رسوبی زاگرس) [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 26-41]
 • قبادی، محمدحسین ژئوشیمی و خاستگاه ماسه سنگ های سازند آغاجاری در استان خوزستان [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 48-61]
 • قدرتی، امیر حسین بررسی ژئوشیمی رسوبی و آلی سازند پابده در برش تاقدیس منگشت واقع در شمال باختر زون ایذه [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 1-12]
 • قرائی محمودی، محمد حسین چینه نگاری زیستی، ریزرخساره ها، محیط رسوبی و دیرینه بوم شناختی سازند آسماری در جنوب باختری ایران [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 102-130]
 • قربانی، محمد رضا بررسی منشأ سولفید هیدروژن در یکی از میادین گازی جنوب ایران [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 55-67]
 • قربانی، منصور منشا هالیت با معرفی کانی های گلوبریت و ساسولیت در گنبد های نمکی لارستان، (جنوب ایران) [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 11-21]
 • قره چلو، سجاد شناسایی انواع منافذ و خواص مخزنی مرتبط با آن ها در سازند آسماری، یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 12-29]
 • قلاوند، هرمز ریزرخساره ها، محیط رسوبی و دیاژنز سازند ایلام در یکی از میدان های نفتی دشت آبادان [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 21-39]
 • قلی پوری، شیما بررسی پتانسیل رسوب دهی حوضه های آبخیز خور و سفیدارک (هشتگرد، کرج) با نگرشی ویژه به اختلاف میان دو مدل EPM و MPSIAC [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 74-87]
 • قندهاری، سمیه رهیافت های جدید در بررسی تطبیقی نتایج دانه بندی لیزری و هیدرومتری رسوبات ریزدانه (مطالعه موردی: لس های استان گلستان) [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 1-7]
 • قنواتی، کیارش زیست چینه‌نگاری و ریز‌رخساره‌های سازند آسماری در میدان نفتی منصور‌‌آباد، جنوب باخترایران [دوره 10، شماره 20، 1401، صفحه 194-209]
 • قنواتی، مهدی اثرفسیلها، اثررخساره ها و دیرین محیط زیست سازند میشان در فروافتادگی دزفول، جنوب باختر ایران [دوره 11، شماره 22، 1402]
 • قویدل سیوکی، محمد محیط رسوبی سازند قلی در حوضه البرز (ناحیه رباط قره‌بیل)، شمال خاور ایران [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 62-86]

ک

 • کیااشکوریان، مریم مطالعات بافتی، معرفی تیپ های کانسنگی و خاستگاه نهشته بوکسیت تریاس-‌ ژوراسیک سیاهرودبار، جنوب‌شرق گرگان [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 82-97]
 • کاظم شیرودی، سجاد تحلیلی بر رخساره‌های الکتریکی، واحدهای جریانی و بررسی توان مخزنی سازند میشریف (سنومانین- تورونین) در میدان نفتی اسفند، خلیج فارس [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 46-64]
 • کاک مم، امید رخساره، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی اوایل کرتاسه بالایی در فروافتادگی دزفول شمالی، جنوب غرب ایران [دوره 11، شماره 22، 1402]
 • کاوسی، محمدعلی ارزیابی ژئوشیمی آلی توالی کرتاسه‌ بالایی– پالئوژن (سازند گورپی) در برش پشته از ساختمان کبیرکوه [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 83-96]
 • کاوسی، محمدعلی ارتباط توزیع ویژگی‌های‌ مخزنی سازند ایلام با ریز رخساره‌های رسوبی و فرایندهای دیاژنتیکی تأثیر‌گذار در یکی از میادین دشت آبادن، جنوب غرب ایران [دوره 11، شماره 22، 1402]
 • کاووسی، محمد علی ریزرخساره‌ها، محیط‌های رسوبی و فرآیندهای دیاژنزی سازند ایلام در دو طرف گسل‌های بالارود و پیشانی کوهستان (جنوب ناحیه لرستان و شمال دزفول شمالی) [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 1-25]
 • کدخدایی، علی شناسایی انواع منافذ و خواص مخزنی مرتبط با آن ها در سازند آسماری، یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 12-29]
 • کدخدایی، علی تعیین گونه های سنگی با استفاده از مفهوم واحدهای جریان هیدرولیکی و بررسی توزیع آن توسط شبیه سازی شاخص متوالی، در مخزن سورمه بالایی (عرب) در یکی از میادین نفتی جنوب ایران [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 87-102]
 • کدخدایی، علی بررسی ارتباط گونه های سنگی مخزنی با ریزرخساره ها و فرآیندهای دیاژنزی نهشتههای سازند سروک در یکی از میادین نفتی ناحیه دشت آبادان، جنوب باختر ایران [دوره 11، شماره 22، 1402]
 • کدخدایی، علی بررسی تأثیر رخساره‌های رسوبی و فرایندهای دیاژنزی بر واحدهای جریان هیدرولیکی سازند شوریجه در یکی از میادین گازی، شمال خاور ایران [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 267-284]
 • کدخدایی، علی اعتبارسنجی استفاده از الگوریتم های زمین‌آماری تصادفی در مدل‌سازی رخساره‌ الکتریکی در مخزن سروک یکی از میادین نفتی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • کدخدایی ایلخچی، رحیم بررسی واحدهای جریانی و رخساره های الکتریکی در سازند میشریف (بخش بالایی سازند سروک) و برآورد ستبرای زون مخزنی در میدان های نفتی سیری (خلیج فارس) [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 86-98]
 • کدخدائی، علی بررسی تخلخل و تراوایی در سنگ مخزن سازندهای دالان و کنگان در میدان گازی پارس جنوبی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 16-28]
 • کدخدائی ایلخچی، رحیم بررسی سامانه روزنه‌ها در ارتباط با ویژگی‌های مخزنی سازندهای دالان بالایی و کنگان در میدان لاوان واقع در جنوب خاوری خلیج ‌فارس [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 1-10]
 • کدخدائی ایلخچی، رحیم تفکیک زون های مخزنی بخش بالایی سازند سروک با استفاده از لاگ انحراف سرعت در میدان نفتی سیری اسفند واقع در خلیج فارس [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 103-111]
 • کرکوتی، هومن اعتبارسنجی استفاده از الگوریتم های زمین‌آماری تصادفی در مدل‌سازی رخساره‌ الکتریکی در مخزن سروک یکی از میادین نفتی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • کرمی، زینب ارزیابی ویژگی های مخزنی سازند آسماری در یک چاه از میدان نفتی مارون واقع در فروافتادگی دزفول شمالی [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 161-173]
 • کرمی، غلامحسین بررسی تاثیر محیط رسوبی و دیاژنز در پتانسیل توسعه کارست در سازند تیرگان در باختر کپه‌داغ (شمال‌خاور بجنورد) [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 114-130]
 • کرمی، مهسا مطالعه پراکندگی تعدادی از فلزات سنگین در خاک های اطراف روستای داشکسن (قروه، استان کردستان)، ایران [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 188-203]
 • کریمی، ناهید طبقه بندی سنگ‌های رسوبی فسفاتی سازند جیرود در برش گرمابدر، البرز مرکزی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 122-128]
 • کرم الهی، لیلا بررسی سرشاخه های باختری رودخانه قره چای براساس نوع رودخانه و رخساره های رسوبی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 71-86]
 • کرمانشاهی، حسام تفسیر محیط رسوبی، دیاژنز و کیفیت مخزنی سازند تیرگان به عنوان سنگ مخزن احتمالی در خاور حوضه رسوبی کپه داغ [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 127-151]
 • کریمیان طرقبه، امیر بررسی منشأ سولفید هیدروژن در یکی از میادین گازی جنوب ایران [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 55-67]
 • کریمی‌خالدی، محمد بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مارن‌های نئوژن بر اشکال و شدت فرسایش در منطقه ورامین جنوب‌شرق استان تهران [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 57-69]
 • کریم خانی، افشین پراکندگی فلزات سنگین در رسوبات سطحی خروجی تالاب انزلی، شمال ایران [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 1-15]
 • کریم خانی، افشین نقش نشانگر های رسوب شناختی و ژئوشیمیایی در شناسایی شرایط اکسیداسیون-احیا در بخش جنوبی حوضه خزر جنوبی [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 1-20]
 • کریم‌خانی، افشین رسوب‌شناسی، محیط‌های رسوبی و ژئوشیمی آلی در بخش جنوبی حوضه خزر جنوبی [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 50-63]
 • کشمیری، مهناز مطالعه رسوب ‏شناسی و ژئوشیمی افق خاک دیرینه در مرز سازندهای نیزار و کلات (کرتاسه فوقانی) در خاور حوضه رسوبی کپه ‏داغ [دوره 10، شماره 20، 1401، صفحه 157-172]
 • کلاگری، علی اصغر سیماهای کانی شناسی و ژئوشیمیایی نهشته لاتریت رسی تریاس- ژوراسیک در درازکوه، غرب دامغان، استان سمنان [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 51-67]
 • کلاگری، علی اصغر مطالعات بافتی، معرفی تیپ های کانسنگی و خاستگاه نهشته بوکسیت تریاس-‌ ژوراسیک سیاهرودبار، جنوب‌شرق گرگان [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 82-97]
 • کلانتری اصل، عظیم بررسی منشأ سولفید هیدروژن در یکی از میادین گازی جنوب ایران [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 55-67]
 • کمالی، محمدرضا تعیین گونه های سنگی با استفاده از مفهوم واحدهای جریان هیدرولیکی و بررسی توزیع آن توسط شبیه سازی شاخص متوالی، در مخزن سورمه بالایی (عرب) در یکی از میادین نفتی جنوب ایران [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 87-102]
 • کمالی فر، فرشته زیست چینه نگاری، ریزرخساره ها و محیط رسوبی رسوبات الیگومیوسن بر مبنای فرامینیفرها در زون زاگرس (فارس درونی و ساحلی) [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 57-76]
 • کنگرانی فراهانی، فاطمه سیماهای کانی شناسی و ژئوشیمیایی نهشته لاتریت رسی تریاس- ژوراسیک در درازکوه، غرب دامغان، استان سمنان [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 51-67]
 • کهنسال، پوریا محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی یک سیستم بادبزن دریایی ژرف (پالئوسن)، البرز شمالی (ناحیه سوچلما) [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 20-34]
 • کهنسال قدیم وند، نادر رخساره ها، محیط رسوبی، دیاژنز و کیفیت مخزنی سازند سروک در میدان نفتی دارخوین، جنوب باختر ایران [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 172-187]
 • کوهستانی، حسین چینه‏ نگاری سنگی، پتروگرافی و زمین‌شیمی عناصر کمیاب ماسه‎سنگ ‏های بخش میانی سازند قرمز بالایی در منطقه حمزه‎‎لو (شمال‏ باختر زنجان) [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 65-78]

گ

 • گلی، طاهر بررسی رخساره‌های رسوبی و الکتریکی مخزن بنگستان با بهره‌گیری از روش MRGC در میدان نفتی قلعه نار، جنوب باختری ایران [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 42-55]
 • گودرزی، محمد دیرینه شناسی و محیط های رسوبی بخش بالایی سازند پابده و بخش زیرین سازند آسماری در چاه های A و B میدان نفتی مارون، شمال خاوری اهواز [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 184-208]
 • گودرزی، محمد ریزرخساره ها، دیرینه بوم شناسی، اجتماعات کربناته و بررسی سطوح مرزی NB، PB با مرز آشکوب های سازند آسماری با استفاده از نرم افزار سیکلولاگ در یک چاه میدان نفتی مارون [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 131-160]

ل

 • لیاقت، محسن تفسیر ساختاری و محیط رسوبی سازند گچساران با تاکید بر توالی بخش 1 این سازند در میدان نفتی گچساران، فروافتادگی دزفول جنوبی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 68-92]
 • لشگری، سمیه تعیین هندسه ساختاری سازند آسماری و بررسی روند تغییرات آن در حوضه رسوبی زاگرس با استفاده از روش مدل سازی چینه ای رو به جلو [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 1-14]
 • لک، راضیه کانی شناختی و پراکندگی اجزای رسوبی در بخش شمالی خلیج فارس (پهنه دریایی و رودخانه های ورودی) [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 35-56]

م

 • ماهانی پور، اعظم خاستگاه و موقعیت تکتونیکی سازند کشف‌رود در برش ناویا (غرب بجنورد) بر مبنای مطالعات پتروگرافی و ژئو‌شیمی ماسه‌سنگ‌ها [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 89-102]
 • مبشری، علی ارزیابی ژئوشیمی آلی توالی کرتاسه‌ بالایی– پالئوژن (سازند گورپی) در برش پشته از ساختمان کبیرکوه [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 83-96]
 • متولی زاهد، طاهره نگرشی بر ویژگی های بافتی و کانی شناسی رسوبات دریاچه دشت ارژن، استان فارس [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 8-18]
 • مجیدی فرد، محمود رضا محیط رسوبی سازند قلی در حوضه البرز (ناحیه رباط قره‌بیل)، شمال خاور ایران [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 62-86]
 • محبوبی، اسدالله پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه سنگ های سازند جیرود در البرز مرکزی، کاربرد در تعیین خاستگاه و جایگاه زمین ساختی [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 1-24]
 • محبوبی، اسدالله کاربرد زنجیره مارکوف در تفسیر توالی های رسوبی، مطالعه موردی نهشته های کربناته سازند مبارک (البرز خاوری، شمال ایران) [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 77-93]
 • محبوبی، اسداله کاربرد آنالیز طیفی در چینه‌نگاری سکانسی و تعیین چرخه‌های میلانکوویچ در سازند سروک در میدان کوپال [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 54-70]
 • محبوبی، اسداله ژئوشیمی عنصری و ایزوتوپی سازند بهرام (دونین میانی-بالایی) در شرق ایران [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 32-49]
 • محبوبی، اسداله خاستگاه و موقعیت تکتونیکی سازند کشف‌رود در برش ناویا (غرب بجنورد) بر مبنای مطالعات پتروگرافی و ژئو‌شیمی ماسه‌سنگ‌ها [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 89-102]
 • محبوبی، اسداله رخساره ها و فرآیندهای دیاژنزی و تاثیر آن ها بر توزیع ویژگی های پتروفیزیکی و کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی گچساران [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 40-57]
 • محبوبی، اسداله رخساره های توفانی در بخش آغازین سازند نیور (سیلورین پایینی) در جنوب غرب کاشمر [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 74-85]
 • محبوبی، اسداله تحلیل رخساره‌ها‌ و تفسیر محیطی اثر رخساره‌های گلوسی فانجیتس و کروزیانا در سازند آیتامیر (ناحیه بزنگان حوضه کپه‌داغ، شمال خاوری ایران) [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 1-19]
 • محبوبی، اسداله برخاستگاه سازند سیلیسی-آواری پسته‌لیق (پالئوسن زیرین) در برش چهچهه شمال‌شرق ایران [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 1-14]
 • محبوبی، اسداله ارزیابی فرسایش خاک و تولید رسوب با به کارگیری مدل پسیاک اصلاحی و GIS در حوضه آبریز عشق آباد- سوله (جنوب باختر قوچان) [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 65-82]
 • محبوبی، اسداله توزیع الکتروفاسیس‌های مخزنی در رخساره‌های رسوبی سازند آسماری میدان نفتی قلعه‌نار [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 1-20]
 • محبوبی، اسداله نقش دیاژنز در تشکیل کانسار سرب، روی و باریت در کربنات‌های کرتاسه زیرین (سازندهای تفت و آبکوه)- معدن مهدی‌آباد یزد [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 247-259]
 • محبوبی، اسداله مطالعه رسوب ‏شناسی و ژئوشیمی افق خاک دیرینه در مرز سازندهای نیزار و کلات (کرتاسه فوقانی) در خاور حوضه رسوبی کپه ‏داغ [دوره 10، شماره 20، 1401، صفحه 157-172]
 • محبوبی، اسد اله کاربرد مدل MPSIAC و GIS در برآورد میزان فرسایش: مثالی از حوضه آبریز سرغایه – سرنیش جنوب مشهد [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 87-99]
 • محسنی، حسن ویژگی های زمین شناسی و زمین آماری نهشته های بوکسیت تاگویی، منطقه جاجرم، شمال شرق ایران [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-13]
 • محسنی، حسن مطالعه و بررسی سیالات درگیر نفتی سازند سورمه در تاقدیس فهلیان در فروافتادگی دزفول جنوبی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 14-27]
 • محسنی، حسن بررسی سرشاخه های باختری رودخانه قره چای براساس نوع رودخانه و رخساره های رسوبی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 71-86]
 • محسنی، حسن ژئوشیمی آلی، بلوغ حرارتی و پتانسیل هیدروکربن زایی سازند گورپی، ازگله، شمال غرب کرمانشاه [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 29-37]
 • محسنی، حسن تفکیک و معرفی الگوهای رخساره ای سازند کنگان در میدان گازی پارس جنوبی با استفاده از لاگ های FMI [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 68-81]
 • محسنی، حسن ارزیابی ژئوشیمی آلی سازند امیران در برش تاقدیس امیران (جنوب باختر لرستان) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 75-89]
 • محسنی، حسن ارزیابی توان هیدروکربن‌زایی سازند پابده در جنوب باختری استان کرمانشاه (شهرستان گیلان‌غرب) [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 71-86]
 • محسنی، حسن بررسی ارتباط دگرسانی دولومیتی‌‌شدن و رخداد کانه‌زایی در کانسار اپی‌ژنتیک آهنگران (جنوب خاور ملایر): شواهد کانی‌شناسی، ژئوشیمی و شیمی کانی‌ها [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 1-17]
 • محسنی، حسن نقش نشانگر های رسوب شناختی و ژئوشیمیایی در شناسایی شرایط اکسیداسیون-احیا در بخش جنوبی حوضه خزر جنوبی [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 1-20]
 • محسنی، حسن محیط رسوبی سازند شهبازان در پهنه لرستان: روایتی از تحول شلف به رمپ [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 43-63]
 • محسنی، حسن ریخت‌شناسی، ژئوشیمی و پیدایش تراورتن های وابسته به گسل در تاقدیس آران، آوج، جنوب استان قزوین [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 95-117]
 • محسنی، حسن علل تولید گاز متان و دی اکسیدکربن در تونل انتقال آب نوسود- استان کرمانشاه با استفاده از ارزیابی های ژئوشیمیایی [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 1-13]
 • محسنی، حسن استفاده از داده‌های رسوب‌شناسی و اقلیم برای بررسی خاستگاه ریزگرد، مطالعه موردی: منطقه خور و بیابانک (استان اصفهان) [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 113-130]
 • محسنی، حسن معرفی نهشته های جریان گرانشی و محیط رسوبی سازند ایلام در زیرزون لرستان، باختر ایران [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 243-266]
 • محمدی، ابراهیم چینه‌نگاری سکانسی سازند قم در منطقه نطنز- قم [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 113-132]
 • محمدی، پیمان ژئوشیمی ماسه سنگ های سازند اجاق‌قشلاق (ائوسن بالایی-الیگوسن زیرین)، خاور مغان، شمال باختر ایران: کاربرد در تعیین سنگ والد، شرایط اقلیمی و موقعیت تکتونیکی [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 150-168]
 • محمدی غیاث‌آبادی، خدیجه مطالعه فرآیندها تاریخچه دیاژنز سنگ‌های کربناته هم‌ارز سازند بادامو (ژوراسیک زیرین – میانی) در شمال طبس، شرق ایران [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 70-81]
 • محمودی قرایی، محمد حسین ارزیابی فرسایش خاک و تولید رسوب با به کارگیری مدل پسیاک اصلاحی و GIS در حوضه آبریز عشق آباد- سوله (جنوب باختر قوچان) [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 65-82]
 • محمودی قرائی، محمدحسین رخساره ها، محیط رسوبی و عملکرد فرآیندهای دیاژنزی مؤثر بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی رامین [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 16-36]
 • محمودی قرائی، محمدحسین برخاستگاه سازند سیلیسی-آواری پسته‌لیق (پالئوسن زیرین) در برش چهچهه شمال‌شرق ایران [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 1-14]
 • محمودی قرائی، محمد حسین رخساره های توفانی در بخش آغازین سازند نیور (سیلورین پایینی) در جنوب غرب کاشمر [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 74-85]
 • محمودی قرائی، محمد حسین مطالعه رسوب ‏شناسی و ژئوشیمی افق خاک دیرینه در مرز سازندهای نیزار و کلات (کرتاسه فوقانی) در خاور حوضه رسوبی کپه ‏داغ [دوره 10، شماره 20، 1401، صفحه 157-172]
 • محمودی قرائی، محمد حسین شواهد رسوب شناسی و ژئوشیمیایی گذر آپتین به آلبین در فروافتادگی دزفول (حوضه رسوبی زاگرس) [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 26-41]
 • مختاری، میر علی اصغر چینه‏ نگاری سنگی، پتروگرافی و زمین‌شیمی عناصر کمیاب ماسه‎سنگ ‏های بخش میانی سازند قرمز بالایی در منطقه حمزه‎‎لو (شمال‏ باختر زنجان) [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 65-78]
 • مختاری نژاد، انسیه بررسی نحوه ی رخداد کانسار چنگرزه (جنوب نطنز) در توالی رسوبی تریاس میانی: نمونه ای از ذخایر سرب± نقره تیپ دره ی می سی سی پی در کمربند فلززایی ملایر-اصفهان [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 139-159]
 • مدبری، سروش ارزیابی آلودگی خاک منطقه ونارچ (جنوب قم) به فلزات سنگین [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 82-92]
 • مدبری، سروش نقش دیاژنز در تشکیل کانسار سرب، روی و باریت در کربنات‌های کرتاسه زیرین (سازندهای تفت و آبکوه)- معدن مهدی‌آباد یزد [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 247-259]
 • میری، سید ابوالفضل چینه‌نگاری سکانسی لرزه ای توالی سنومانین-تورونین سازند مخزنی سروک در دشت آبادان [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 110-128]
 • میراب شبستری، غلامرضا پتروگرافی، محیط رسوبی و ژئوشیمی واحد کربناته سازند قلعه دختر (ژوراسیک میانی-پسین؟) در برش کوه سید‌آباد، شمال قاین، شرق ایران [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 84-105]
 • میراب شبستری، غلامرضا ژئوشیمی عنصری و ایزوتوپی سازند بهرام (دونین میانی-بالایی) در شرق ایران [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 32-49]
 • میراب شبستری، غلامرضا کاربرد پتروگرافی و ژئوشیمی رسوبات پادگانه ای دیرینه در تعیین ناحیه منشأ و نرخ هوازدگی، بیرجند، خراسان جنوبی [دوره 11، شماره 22، 1402]
 • میراب‌شبستری، غلامرضا مطالعه فرآیندها تاریخچه دیاژنز سنگ‌های کربناته هم‌ارز سازند بادامو (ژوراسیک زیرین – میانی) در شمال طبس، شرق ایران [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 70-81]
 • مرادی، حامد استفاده از داده‌های رسوب‌شناسی و اقلیم برای بررسی خاستگاه ریزگرد، مطالعه موردی: منطقه خور و بیابانک (استان اصفهان) [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 113-130]
 • مرادی، حمید رضا مقایسه اثر متقابل کاربری اراضی، شدت بارش و فرسایش در سازندهای گچساران و آغاجاری (مطالعه موردی: حوزه های آبخیز مرغا و کوه گچ شهرستان ایذه) [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 203-212]
 • مرادی، میلاد بررسی تأثیر رخساره‌های رسوبی و فرایندهای دیاژنزی بر واحدهای جریان هیدرولیکی سازند شوریجه در یکی از میادین گازی، شمال خاور ایران [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 267-284]
 • مرادی باغچه‌میشه، حامد علل تولید گاز متان و دی اکسیدکربن در تونل انتقال آب نوسود- استان کرمانشاه با استفاده از ارزیابی های ژئوشیمیایی [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 1-13]
 • مرادپور، مهران زون بندی و تعیین گونه های سنگی مخزن بنگستان براساس بررسی های رسوب شناختی و پتروفیزیکی در میدان سرکان [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 50-74]
 • مراد پور، مهران محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی یک سیستم بادبزن دریایی ژرف (پالئوسن)، البرز شمالی (ناحیه سوچلما) [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 20-34]
 • مراد پور، مهران سنگ شناسی و زیست چینه نگاری سازند های آقچاگیل و آپشرون بر اساس نانوپلانکتون‌های آهکی در دشت گرگان: کاربرد در بازسازی جغرافیای دیرینه حوضه خزر جنوبی [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 97-112]
 • میربیک سبزواری، کبری سنگ نگاری و بررسی مدل دولومیتی شدن سازند شهبازان با استفاده از آنالیز عنصری (تاقدیس ماله کوه، شمال پلدختر) [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 54-71]
 • میربیک سبزواری، کبری ریزرخساره ها و محیط رسوبی سازند کژدمی در یال جنوبی تاقدیس خامی، شرق زون ایذه [دوره 11، شماره 22، 1402]
 • مرتضوی مهریزی، مریم مطالعه ژئوشیمی رسوبات رودخانه مولید، جنوب شرق قائن به منظور تعیین نرخ هوازدگی، میزان آلودگی رسوبات و ارزیابی خطر زیست محیطی عناصر فلزی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 109-121]
 • مرتضوی مهریزی، مریم معرفی ایکنوفاسیس های قاره ای از نهشته های آبرفتی رودخانه ای نئوژن شهر بیرجند [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 166-181]
 • مرتضوی مهریزی، مریم کاربرد پتروگرافی و ژئوشیمی رسوبات پادگانه ای دیرینه در تعیین ناحیه منشأ و نرخ هوازدگی، بیرجند، خراسان جنوبی [دوره 11، شماره 22، 1402]
 • مرتضوی مهریزی، مریم پتروگرافی و ژئوشیمی نهشته‌های سیلیسی‌آواری برش آرک (پالئوسن فوقانی- ائوسن زیرین)، شمال غرب بیرجند، شاهدی بر جایگاه زمین‌ساختی و سنگ‌شناسی خاستگاه [(مقالات آماده انتشار)]
 • میرزایی، احمد مطالعه و بررسی سیالات درگیر نفتی سازند سورمه در تاقدیس فهلیان در فروافتادگی دزفول جنوبی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 14-27]
 • میرزایی، اکرم زیست چینه نگاری، ریزرخساره ها و محیط رسوبی رسوبات الیگومیوسن بر مبنای فرامینیفرها در زون زاگرس (فارس درونی و ساحلی) [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 57-76]
 • میرزایی، محمدرضا ژئوشیمی ماسه سنگ های سازند اجاق‌قشلاق (ائوسن بالایی-الیگوسن زیرین)، خاور مغان، شمال باختر ایران: کاربرد در تعیین سنگ والد، شرایط اقلیمی و موقعیت تکتونیکی [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 150-168]
 • میرزاده واقفی، سید بهزاد بررسی رخساره‌ها و محیط رسوبی سازند قم در میدان گازی سراجه و آبخوان یورتشاه (قم، حوضه ایران مرکزی) [دوره 10، شماره 20، 1401، صفحه 124-141]
 • میرزایی عطاآبادی، مجید سیستم رسوب گذاری و جغرافیای دیرینه نهشته های میوسن در شمال خاوری ماهنشان (زنجان) [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 228-242]
 • میرزایی محمودآبادی، رضا ارزیابی ویژگی‌های مخزنی سازند سروک در میدان نفتی یادآوران بر اساس داده‌های پتروگرافی و پتروفیزیکی [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 186-210]
 • میرزایی محمودآبادی، رضا پتروگرافی، محیط رسوبی و ارزیابی پتانسیل مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی کیلورکریم در چهارچوب چینه نگاری سکانسی [دوره 10، شماره 20، 1401، صفحه 210-233]
 • میرزایی محمودآبادی، رضا ارزیابی تکامل محیط رسوبی توالی پالئوسن- ائوسن در منطقه شیراز بر اساس شواهد چینه نگاری سکانسی [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 182-207]
 • میرزایی محمودآبادی، رضا پتروگرافی، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند تاربور در منطقه شیراز(فارس داخلی) [دوره 11، شماره 22، 1402]
 • مزروعی سبدانی، زهرا تأثیر ترکیب سنگ های سیلیسی آواری و کربناته بر تاریخچه پس از رسوب گذاری: مطالعه موردی از سازند نایبند و نهشته های کرتاسه پایینی، شمال شرق اصفهان [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 20-42]
 • مزروعی سبدانی، زهرا ژئوشیمی عناصرکمیاب و نادرخاکی نهشته های سیلیسی-آواری قرمز کرتاسه زیرین در شمال شرق اصفهان: کاربرد در تعیین خاستگاه و سنگ منشأ [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 22-33]
 • مزروعی سبدانی، زهرا رخساره ها و محیط رسوبی بخش پایینی سازند آخوره (ائوسن میانی)، برش شوراب، شمال نایین [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 169-185]
 • مصدق، حسین کاربرد زنجیره مارکوف در تفسیر توالی های رسوبی، مطالعه موردی نهشته های کربناته سازند مبارک (البرز خاوری، شمال ایران) [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 77-93]
 • مصدق، حسین رخساره ها و محیط رسوبی سازند مبارک در ناحیه کهنگ، البرز مرکزی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 160-178]
 • مصدق، حسین ارتباط توزیع ویژگی‌های‌ مخزنی سازند ایلام با ریز رخساره‌های رسوبی و فرایندهای دیاژنتیکی تأثیر‌گذار در یکی از میادین دشت آبادن، جنوب غرب ایران [دوره 11، شماره 22، 1402]
 • معانی جو، محمد مطالعه و بررسی سیالات درگیر نفتی سازند سورمه در تاقدیس فهلیان در فروافتادگی دزفول جنوبی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 14-27]
 • معانی جو، محمد مطالعه پراکندگی تعدادی از فلزات سنگین در خاک های اطراف روستای داشکسن (قروه، استان کردستان)، ایران [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 188-203]
 • معانی‌جو، محمد بررسی ارتباط دگرسانی دولومیتی‌‌شدن و رخداد کانه‌زایی در کانسار اپی‌ژنتیک آهنگران (جنوب خاور ملایر): شواهد کانی‌شناسی، ژئوشیمی و شیمی کانی‌ها [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 1-17]
 • معتمد، احمد ژئوشیمی عنصری و ایزوتوپی سازند بهرام (دونین میانی-بالایی) در شرق ایران [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 32-49]
 • معتمدی، فاطمه بررسی ارتباط ریزرخساره های رسوبی و فرآیندهای دیاژنزی در توسعه پدیده های کارستی سازند سروک (کرتاسه میانی)، تاقدیس رگ حنا (جنوب اصفهان) [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 98-115]
 • معتمدالشریعتی، مریم پالئواکولوژی سازند سروک بر مبنای فرامینیفرها در برش داریان خاور شیراز، جنوب باختر ایران [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 97-113]
 • معدنی پور، سعید زون بندی و تعیین گونه های سنگی مخزن بنگستان براساس بررسی های رسوب شناختی و پتروفیزیکی در میدان سرکان [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 50-74]
 • معلمی، سید علی ارزیابی توان هیدروکربن زایی شیل و مارن های بخش میانی سازند داریان در ناحیه دزفول جنوبی، زاگرس، ایران [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 118-130]
 • معلمی، سید علی تعیین هندسه ساختاری سازند آسماری و بررسی روند تغییرات آن در حوضه رسوبی زاگرس با استفاده از روش مدل سازی چینه ای رو به جلو [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 1-14]
 • معماریانی، محمود ارزیابی توان هیدروکربن‌زایی سازند پابده در جنوب باختری استان کرمانشاه (شهرستان گیلان‌غرب) [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 71-86]
 • معینی، مرصاد زون بندی و تعیین گونه های سنگی مخزن بنگستان براساس بررسی های رسوب شناختی و پتروفیزیکی در میدان سرکان [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 50-74]
 • معینی نجف آبادی، مجید استفاده از داده‌های رسوب‌شناسی و اقلیم برای بررسی خاستگاه ریزگرد، مطالعه موردی: منطقه خور و بیابانک (استان اصفهان) [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 113-130]
 • مغفوری مقدم، ایرج ریزرخساره‌ها، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی نهشته‌های میوسن در برش هفت‌چشمه، شمال خاوری نوراباد، پهنه سنندج سیرجان [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 56-73]
 • مغفوری مقدم، ایرج ارزیابی ژئوشیمی آلی نهشته های سازند گرو با بهره گیری از داده های پیرولیز راک اِوَل در باختر خرم آباد و شمال باختری کرمانشاه [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 94-101]
 • مغفوری مقدم، ایرج چینه نگاری واحد سنگ آهکی سازند پابده در برش بانکول (شمال خاوری ایلام)، پهنه لرستان [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 21-33]
 • مغفوری مقدم، ایرج ریزرخساره ها، محیط رسوبی و توالی های دیاژنزی سنگ های کربناته سازند آسماری (تاقدیس چناره، جنوب لرستان) [دوره 10، شماره 20، 1401، صفحه 73-91]
 • مغفوری مقدم، ایرج زمین شیمی عنصری سازند تله زنگ ( یال شمالی تاقدیس ریت، جنوب باختری لرستان ) ، کاربردی جهت تحلیل سیستم های دیاژنزی و نوع کانی شناسی اولیه [دوره 11، شماره 22، 1402]
 • مغفوری مقدم، ایرج چینه نگاری زیستی، ریزرخساره و محیط رسوبی سازند تله‌زنگ در شمال پهنۀ لرستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • مغفوری مقدم، ایرج اثرفسیلها، اثررخساره ها و دیرین محیط زیست سازند میشان در فروافتادگی دزفول، جنوب باختر ایران [دوره 11، شماره 22، 1402]
 • مقدسی، عبدالرضا سنگ چینه نگاری، زیست چینه نگاری و طیف سنجی پرتو گاما مرز کرتاسه-پالئوژن در برش چینه شناسی سطحی و چاه اکتشافی در ناحیه فارس ساحلی، کمربند چین خورده و رانده زاگرس [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 97-126]
 • مقیمی کندلوس، علی بررسی تغییرات غلظت فلزات سنگین و شاخص های آلودگی رسوبات سطحی رودخانه ماشلک نوشهر (استان مازندران) [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 131-149]
 • ملاح، محمد رخساره ها و محیط رسوبی بخش پایینی سازند آخوره (ائوسن میانی)، برش شوراب، شمال نایین [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 169-185]
 • ملائی، حبیب ویژگی های زمین شناسی و زمین آماری نهشته های بوکسیت تاگویی، منطقه جاجرم، شمال شرق ایران [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-13]
 • ملکی، بیژن ارزیابی ویژگی های مخزنی سازند آسماری در یک چاه از میدان نفتی مارون واقع در فروافتادگی دزفول شمالی [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 161-173]
 • ملکی، زهرا چینه نگاری واحد سنگ آهکی سازند پابده در برش بانکول (شمال خاوری ایلام)، پهنه لرستان [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 21-33]
 • ملکی، زهرا توصیف و تطابق رخساره ها و سکانس های رسوبی سازندهای کنگان و دالان در رمپ کربناته پرمین-تریاس، بخش های مرکزی و شرقی خلیج فارس [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 186-202]
 • ملکی، زهرا چینه نگاری زیستی، ریزرخساره و محیط رسوبی سازند تله‌زنگ در شمال پهنۀ لرستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • ملکی، مهری برآورد و واکاوی رواناب و انتقال رسوب و تاثیر آن بر سیستم رسوبی رودخانه های الموت و شاهرود (شمال استان قزوین) [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 99-115]
 • ملک محمدی فرادنبه، فریده پتروگرافی و ژئوشیمی نهشته‌های سیلیسی‌آواری برش آرک (پالئوسن فوقانی- ائوسن زیرین)، شمال غرب بیرجند، شاهدی بر جایگاه زمین‌ساختی و سنگ‌شناسی خاستگاه [(مقالات آماده انتشار)]
 • منصف، رضا ریزرخساره ها، محیط رسوبی و زیست چینه نگاری سازند گورپی بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونی در منطقه فارس (حوضه زاگرس) [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 105-121]
 • منصوری، حمید ارزیابی توان هیدروکربن‌زایی سازند پابده در جنوب باختری استان کرمانشاه (شهرستان گیلان‌غرب) [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 71-86]
 • مهاجر، حسین محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی یک سیستم بادبزن دریایی ژرف (پالئوسن)، البرز شمالی (ناحیه سوچلما) [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 20-34]
 • مهاجر سلطانی، حسین سنگ شناسی و زیست چینه نگاری سازند های آقچاگیل و آپشرون بر اساس نانوپلانکتون‌های آهکی در دشت گرگان: کاربرد در بازسازی جغرافیای دیرینه حوضه خزر جنوبی [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 97-112]
 • مهاجروطن، ملیحه بررسی سرشاخه های باختری رودخانه قره چای براساس نوع رودخانه و رخساره های رسوبی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 71-86]
 • مهاری، رحیم بررسی ارتباط ریزرخساره های رسوبی و فرآیندهای دیاژنزی در توسعه پدیده های کارستی سازند سروک (کرتاسه میانی)، تاقدیس رگ حنا (جنوب اصفهان) [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 98-115]
 • مهاری، رحیم پتروگرافی و ژئوشیمی دولومیت های سازند الیکا در برش زال جلفا، شمال باختر ایران [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 35-53]
 • مهاری، رحیم پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه سنگ های سازند دورود در برش زال، آذربایجان شرقی: کاربرد در بررسی خاستگاه، جایگاه تکتونیکی و هوازدگی قدیمه [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 62-78]
 • مهدی پور، ولی اعتبارسنجی استفاده از الگوریتم های زمین‌آماری تصادفی در مدل‌سازی رخساره‌ الکتریکی در مخزن سروک یکی از میادین نفتی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهدی‌نسب سماکوش، علی رخساره‌های رسوبی و رخساره‌های رادار دون‌های ساحلی شرق بابلسر (جنوب دریای خزر) [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 29-42]
 • مهرابی، حمزه تحلیل یکپارچه گونه های سنگی مخزنی، واحدهای جریانی هیدرولیکی و رخساره های الکتریکی در چارچوب سکانس های رسوبی مخازن پرمین-تریاس در بخش مرکزی خلیج فارس [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 71-84]
 • مهرابی، حمزه تاریخچه رسوب گذاری- دیاژنزی و چینه نگاری سکانسی بخش بالایی سازند سروک (کرتاسه) در میادین هیدروکربوری مرکز و جنوب فروافتادگی دزفول، جنوب باختر ایران [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 51-75]
 • مهرابی، حمزه بازسازی محیط رسوبی، تاریخچه دیاژنزی و کیفیت مخزنی سازند ایلام در یکی از میادین نفتی ناحیه لرستان، باختر ایران [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 13-34]
 • مهرابی، حمزه تاریخچه رسوب گذاری - دیاژنزی توالی های پالئوسن - میوسن (سازندهای جهرم و آسماری) در بخش جنوبی فروافتادگی دزفول [دوره 10، شماره 20، 1401، صفحه 26-53]
 • مهرابی، حمزه تلفیق مطالعات زمین شناسی و پتروفیزیکی به منظور ارزیابی ناهمگنی‌های مخزنی در توالی‌های رسوبی کربناته: مطالعه موردی یکی از مخازن پرمین – تریاس خلیج فارس [دوره 11، شماره 22، 1402]
 • موثق، عاطفه پراکندگی فلزات سنگین در رسوبات سطحی خروجی تالاب انزلی، شمال ایران [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 1-15]
 • موری، شکوفه ارزیابی ژئوشیمی آلی نهشته های سازند گرو با بهره گیری از داده های پیرولیز راک اِوَل در باختر خرم آباد و شمال باختری کرمانشاه [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 94-101]
 • موسوی، ساجدالدین ژئوشیمی و خاستگاه ماسه سنگ های سازند آغاجاری در استان خوزستان [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 48-61]
 • موسوی، سیده عاطفه زیست چینه‌نگاری و ریز‌رخساره‌های سازند آسماری در میدان نفتی منصور‌‌آباد، جنوب باخترایران [دوره 10، شماره 20، 1401، صفحه 194-209]
 • موسوی، نسیم سنگ شناسی و زیست چینه نگاری سازند های آقچاگیل و آپشرون بر اساس نانوپلانکتون‌های آهکی در دشت گرگان: کاربرد در بازسازی جغرافیای دیرینه حوضه خزر جنوبی [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 97-112]
 • موسوی حرمی، رضا رخساره ها و فرآیندهای دیاژنزی و تاثیر آن ها بر توزیع ویژگی های پتروفیزیکی و کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی گچساران [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 40-57]
 • موسوی حرمی، رضا شواهد رسوب شناسی و ژئوشیمیایی گذر آپتین به آلبین در فروافتادگی دزفول (حوضه رسوبی زاگرس) [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 26-41]
 • موسوی حرمی، سید رضا رخساره ها، محیط رسوبی و عملکرد فرآیندهای دیاژنزی مؤثر بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی رامین [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 16-36]
 • موسوی حرمی، سید رضا پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه سنگ های سازند جیرود در البرز مرکزی، کاربرد در تعیین خاستگاه و جایگاه زمین ساختی [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 1-24]
 • موسوی حرمی، سید رضا کاربرد زنجیره مارکوف در تفسیر توالی های رسوبی، مطالعه موردی نهشته های کربناته سازند مبارک (البرز خاوری، شمال ایران) [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 77-93]
 • موسوی حرمی، سید رضا کانی شناسی اولیه و شرایط محیطی سازند آقچاگیل بر اساس آنالیز ژئوشیمی عنصری در جنوب شرق حوضة خزر [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 23-45]
 • موسوی حرمی، سید رضا توزیع الکتروفاسیس‌های مخزنی در رخساره‌های رسوبی سازند آسماری میدان نفتی قلعه‌نار [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 1-20]
 • موسوی حرمی، سید رضا نقش دیاژنز در تشکیل کانسار سرب، روی و باریت در کربنات‌های کرتاسه زیرین (سازندهای تفت و آبکوه)- معدن مهدی‌آباد یزد [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 247-259]
 • موسوی حرمی، سید رضا مطالعه رسوب ‏شناسی و ژئوشیمی افق خاک دیرینه در مرز سازندهای نیزار و کلات (کرتاسه فوقانی) در خاور حوضه رسوبی کپه ‏داغ [دوره 10، شماره 20، 1401، صفحه 157-172]
 • موسوی حرمی، سید رضا بررسی ارتباط گونه های سنگی مخزنی با ریزرخساره ها و فرآیندهای دیاژنزی نهشتههای سازند سروک در یکی از میادین نفتی ناحیه دشت آبادان، جنوب باختر ایران [دوره 11، شماره 22، 1402]
 • موسوی‌حرمی، سیدرضا کاربرد آنالیز طیفی در چینه‌نگاری سکانسی و تعیین چرخه‌های میلانکوویچ در سازند سروک در میدان کوپال [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 54-70]
 • موسوی‌حرمی، سیدرضا خاستگاه و موقعیت تکتونیکی سازند کشف‌رود در برش ناویا (غرب بجنورد) بر مبنای مطالعات پتروگرافی و ژئو‌شیمی ماسه‌سنگ‌ها [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 89-102]
 • موسوی‌حرمی، سیدرضا برخاستگاه سازند سیلیسی-آواری پسته‌لیق (پالئوسن زیرین) در برش چهچهه شمال‌شرق ایران [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 1-14]
 • موسوی‌حرمی، سید رضا تحلیل رخساره‌ها‌ و تفسیر محیطی اثر رخساره‌های گلوسی فانجیتس و کروزیانا در سازند آیتامیر (ناحیه بزنگان حوضه کپه‌داغ، شمال خاوری ایران) [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 1-19]
 • موسوی زاده، سیدمحمدعلی لایه‌های قرمز اقیانوسی کرتاسه، مدلی برای بررسی تغییرات سریع شرایط ژئوشیمیایی در محیط‌های رسوبی عمیق [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 34-45]
 • موسوی زاده، محمدعلی رخساره‌های رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی توالی کرتاسه-پالئوسن در بلوک یزد، برش چاه‌ترش [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 89-112]
 • موسوی زاده، محمدعلی بازسازی شرایط محیط رسوبی سازند تاربور در منطقه فارس داخلی، برش‌های ماندگان و خانه‌نهر [دوره 11، شماره 22، 1402]
 • موسوی هاشمی، رضا استفاده از تخلخل سه‌گانه حاصل از نمودارهای تصویرگر و چاه‌پیمایی در تعیین واحدهای جریانی‌ یکی از مخازن جنوب باختر ایران [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 164-185]

ن

 • نادریان، مریم تحلیل محیطی سازند دلیچای در برش چینه شناسی پریخان در باختر شاهرود بر پایه داده های گرده ریخت ها، روزنداران و ریزرخساره ها [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 209-219]
 • نادری بنی، عبدالمجید عوامل برهم زننده توالی رسوبات هولوسن در خلیج فارس [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 95-109]
 • نجف زاده، عادل بررسی ارتباط ریزرخساره های رسوبی و فرآیندهای دیاژنزی در توسعه پدیده های کارستی سازند سروک (کرتاسه میانی)، تاقدیس رگ حنا (جنوب اصفهان) [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 98-115]
 • نجف زاده، عادل پتروگرافی و ژئوشیمی دولومیت های سازند الیکا در برش زال جلفا، شمال باختر ایران [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 35-53]
 • نجف زاده، عادل پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه سنگ های سازند دورود در برش زال، آذربایجان شرقی: کاربرد در بررسی خاستگاه، جایگاه تکتونیکی و هوازدگی قدیمه [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 62-78]
 • نخبه الفقهائی، علی منشا هالیت با معرفی کانی های گلوبریت و ساسولیت در گنبد های نمکی لارستان، (جنوب ایران) [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 11-21]
 • نصیری، یعقوب رخساره‌سنگی، پتروفاسیس و محیط رسوبی نهشته‌های ژوراسیک در زون بینالود در برش بازحوض، جنوب مشهد [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 82-102]
 • نصیری، یعقوب ریزرخساره‌ها، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی نهشته‌های میوسن در برش هفت‌چشمه، شمال خاوری نوراباد، پهنه سنندج سیرجان [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 56-73]
 • نصیری، یعقوب کاربرد زنجیره مارکوف در تفسیر توالی های رسوبی، مطالعه موردی نهشته های کربناته سازند مبارک (البرز خاوری، شمال ایران) [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 77-93]
 • نصیری، یعقوب پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه سنگ های سازند پادها در برش آسو، بلوک لوت، خاور ایران مرکزی: کاربردی برای تحلیل خاستگاه [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 122-138]
 • نصیری، یعقوب ارزیابی فرسایش خاک و تولید رسوب با به کارگیری مدل پسیاک اصلاحی و GIS در حوضه آبریز عشق آباد- سوله (جنوب باختر قوچان) [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 65-82]
 • نطقی مقدم، مرضیه مطالعه چینه نگاری سنگی و زیستی سازند گورپی در یکی از چاه های میدان نفتی مارون، جنوب باختر ایران (زاگرس) [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 211-224]
 • نظافتی، نیما منشا هالیت با معرفی کانی های گلوبریت و ساسولیت در گنبد های نمکی لارستان، (جنوب ایران) [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 11-21]
 • نظری بدیع، امیر ارزیابی خصوصیات ژئوشیمیایی مواد آلی سازند گرو (کرتاسه پیشین) در جنوب لرستان [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 1-11]
 • نیکروز، رامین تحول رسوب شناختی، میکروفاسیس و حساسیت مغناطیسی (MS) نهشته های کربناتی پرمین در شمال ماکو (آذربایجان) [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 62-73]
 • نوری، بیژن بررسی سامانه روزنه‌ها در ارتباط با ویژگی‌های مخزنی سازندهای دالان بالایی و کنگان در میدان لاوان واقع در جنوب خاوری خلیج ‌فارس [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 1-10]
 • نوری، حسین محیط رسوبی و تاریخچه دیاژنز سازند فهلیان در تاقدیس لار، جنوب زون ایذه [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 1-25]
 • نورا، محمدرضا مطالعه بافت، عناصر ساختاری و مدل رسوبی رودخانه کوهستانی میانرود، میرجاوه، جنوب خاوری ایران [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 129-143]
 • نورا، محمد رضا تأثیر فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند فهلیان (کرتاسه پیشین) در میدان نفتی اروند، دشت آبادان [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 208-223]
 • نورایی نژاد، محمدرضا دیرینه شناسی و محیط های رسوبی بخش بالایی سازند پابده و بخش زیرین سازند آسماری در چاه های A و B میدان نفتی مارون، شمال خاوری اهواز [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 184-208]
 • نورایی نژاد، محمدرضا ریزرخساره ها، دیرینه بوم شناسی، اجتماعات کربناته و بررسی سطوح مرزی NB، PB با مرز آشکوب های سازند آسماری با استفاده از نرم افزار سیکلولاگ در یک چاه میدان نفتی مارون [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 131-160]
 • نورائی نژاد، محمد رضا تفسیر ساختاری و محیط رسوبی سازند گچساران با تاکید بر توالی بخش 1 این سازند در میدان نفتی گچساران، فروافتادگی دزفول جنوبی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 68-92]
 • نوروزپور، حمیده زیست چینه نگاری، ریزرخساره ها و مدل رسوبی سازند قم در برش چینه شناسی پشت دربند، شمال باختر همدان [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 14-26]

و

 • وحیدی نیا، محمد چینه نگاری زیستی، ریزرخساره ها، محیط رسوبی و دیرینه بوم شناختی سازند آسماری در جنوب باختری ایران [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 102-130]
 • وحیدی نیا، محمد سنگ چینه نگاری، ریزرخساره ها و زیست چینه نگاری سازند پابده بر مبنای روزن داران شناور در میدان نفتی گچساران (فروافتادگی دزفول، جنوب باختر ایران) [دوره 10، شماره 20، 1401، صفحه 1-25]
 • وحیدی نیا، محمد شواهد رسوب شناسی و ژئوشیمیایی گذر آپتین به آلبین در فروافتادگی دزفول (حوضه رسوبی زاگرس) [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 26-41]
 • وزیری مقدم، حسین ریزرخساره‌ها، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس کوه سیاه، شمال دهدشت، زاگرس [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 12-28]
 • وزیری مقدم، حسین سنگ چینه نگاری، زیست چینه نگاری و طیف سنجی پرتو گاما مرز کرتاسه-پالئوژن در برش چینه شناسی سطحی و چاه اکتشافی در ناحیه فارس ساحلی، کمربند چین خورده و رانده زاگرس [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 97-126]
 • وزیری مقدم، حسین زیست چینه‌نگاری و ریز‌رخساره‌های سازند آسماری در میدان نفتی منصور‌‌آباد، جنوب باخترایران [دوره 10، شماره 20، 1401، صفحه 194-209]
 • وفایی، هوشنگ تفکیک و معرفی الگوهای رخساره ای سازند کنگان در میدان گازی پارس جنوبی با استفاده از لاگ های FMI [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 68-81]

ه

 • هاشمی یزدی، فیروزه پالینوستراتیگرافی و محیط رسوبی دیرینه سازند دلیچای در برش چینه شناسی پل دختر، البرز مرکزی [دوره 6، شماره 11، 1397، صفحه 35-48]
 • هاشمی قاسم آبادی، عبدالرضا بررسی شواهد رسوب‌شناسی رویداد سونامی در کرانه‌های مکران، بلوچستان [دوره 4، شماره 7، 1395، صفحه 82-100]
 • هاشمی قندعلی، فروتن ریزرخساره ها، فرآیندهای دیاژنزی و تاثیر آن ها بر کیفیت مخزنی سازند فهلیان در میدان نفتی اروند [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 27-48]
 • هداوندخانی، نسرین سنگ چینه نگاری، ریزرخساره ها و زیست چینه نگاری سازند پابده بر مبنای روزن داران شناور در میدان نفتی گچساران (فروافتادگی دزفول، جنوب باختر ایران) [دوره 10، شماره 20، 1401، صفحه 1-25]
 • هنرمند، جواد شناسایی و تفسیر رخساره‌های رسوبی و دیاژنزی از طریق مفهوم رخساره لاگ‌ها، مطالعه موردی از مخزن سروک در یکی از میادین بزرگ نفتی جنوب غرب ایران [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 103-119]
 • هنرمند، جواد کانی شناسی اولیه و شرایط محیطی سازند آقچاگیل بر اساس آنالیز ژئوشیمی عنصری در جنوب شرق حوضة خزر [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 23-45]
 • هیهات، محمود رضا پتروگرافی و ژئوشیمی نهشته‌های سیلیسی‌آواری برش آرک (پالئوسن فوقانی- ائوسن زیرین)، شمال غرب بیرجند، شاهدی بر جایگاه زمین‌ساختی و سنگ‌شناسی خاستگاه [(مقالات آماده انتشار)]
 • هوشیار، مرتضی تغییرات سنگ رخساره سازند گچساران و تاثیر آن بر رژیم فشاری در ناحیه دشت آبادان [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 46-56]
 • هوشمند کوچی، حامد توزیع الکتروفاسیس‌های مخزنی در رخساره‌های رسوبی سازند آسماری میدان نفتی قلعه‌نار [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 1-20]

ی

 • یاسبلاغی شراهی، صفورا واکاوی فرآیند های دیاژنزی سنگ های کربناته سازند باغ ونگ در شمال طبس (خاور ایران مرکزی) [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 1-22]
 • یاسبلاغی شراهی، صفورا نقش و تأثیر استیلولیت ها و استیلوموتل ها در نفوذپذیری و ریزتخلخل های سنگ های کربناته [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 97-108]
 • یاسبلاغی شراهی، صفورا بررسی ریزرخسار های رسوبات پرمین زیرین در شمال طبس (خاور ایران مرکزی) و ارتباط جلبک های شناسایی شده با محیط رسوبی [دوره 10، شماره 20، 1401، صفحه 251-268]
 • یامینی، علیرضا محیط رسوبی، دیاژنز و تکامل ویژگی های مخزنی سازند سروک در میدان نفتی سروستان، جنوب شرقی شیراز [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 30-47]
 • یزدی، محمد عوامل موثر بر غنی شدگی عناصر کمیاب و برهمکنش آن با ماده آلی در شیل های نفتی قالیکوه لرستان، باختر ایران [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 76-96]
 • یعقوبی، مرجان پتروگرافی و ژئوشیمی دولومیت های سازند الیکا در برش زال جلفا، شمال باختر ایران [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 35-53]
 • یوسفی، سهیلا تحلیل محیطی سازند دلیچای در برش چینه شناسی پریخان در باختر شاهرود بر پایه داده های گرده ریخت ها، روزنداران و ریزرخساره ها [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 209-219]
 • یوسفی، مرتضی ارزیابی خصوصیات ژئوشیمیایی مواد آلی سازند گرو (کرتاسه پیشین) در جنوب لرستان [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 1-11]
 • یوسفی، مرتضی ارزیابی ژئوشیمی آلی سازند نایبند (تریاس پسین) در ناحیه پروده طبس، خاور ایران مرکزی [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 22-41]
 • یوسفی، مرتضی محیط رسوبی سازند قلی در حوضه البرز (ناحیه رباط قره‌بیل)، شمال خاور ایران [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 62-86]
 • یوسف پور، محمدرضا بررسی واحدهای جریانی و رخساره های الکتریکی در سازند میشریف (بخش بالایی سازند سروک) و برآورد ستبرای زون مخزنی در میدان های نفتی سیری (خلیج فارس) [دوره 5، شماره 9، 1396، صفحه 86-98]
 • یوسفی راد، مصطفی ریزرخساره ها و محیط رسوبی توالی پرمین بالایی منطقه زال- جنوب غرب جلفا [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 38-50]
 • یوسفی یگانه، بیژن ارزیابی ژئوشیمی آلی سازند امیران در برش تاقدیس امیران (جنوب باختر لرستان) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 75-89]
 • یوسفی یگانه، بیژن محیط رسوبی سازند شهبازان در پهنه لرستان: روایتی از تحول شلف به رمپ [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 43-63]
 • یوسفی یگانه، بیژن واکاوی فرآیند های دیاژنزی سنگ های کربناته سازند باغ ونگ در شمال طبس (خاور ایران مرکزی) [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 1-22]
 • یوسفی یگانه، بیژن ریزرخساره ها، تفسیر شرایط ته نشینی و شناسایی مدل رسوبی نهشته های اواخر پرمین میانی و مرز گوادولوپین- لوپینگین در ناحیه آباده، ایران، باختر پالئوتتیس [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 131-148]
 • یوسفی یگانه، بیژن نقش و تأثیر استیلولیت ها و استیلوموتل ها در نفوذپذیری و ریزتخلخل های سنگ های کربناته [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 97-108]
 • یوسفی یگانه، بیژن بررسی ریزرخسار های رسوبات پرمین زیرین در شمال طبس (خاور ایران مرکزی) و ارتباط جلبک های شناسایی شده با محیط رسوبی [دوره 10، شماره 20، 1401، صفحه 251-268]
 • یوسفی یگانه، بیژن محیط رسوبی پادگانه های آبرفتی جنوب خرم آباد تا پلدختر با استفاده از عناصر ساختاری (Architectural Elements) و سطوح محدود کننده (Bounding Surface) [دوره 11، شماره 21، 1402، صفحه 208-227]
 • یونس زاده جلیلی، سهیلا بررسی پتانسیل رسوب دهی حوضه های آبخیز خور و سفیدارک (هشتگرد، کرج) با نگرشی ویژه به اختلاف میان دو مدل EPM و MPSIAC [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 74-87]