نمایه نویسندگان

آ

 • آدابی، محمدحسین سنگ‌نگاری، زمین‌شیمی و مدل دولومیتی‌شدن سازند تله‌زنگ (پالئوسن پسین- ائوسن پیشین) در جنوب و جنوب باختر کرمانشاه [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 149-166]
 • آل علی، سیدمحسن زیست چینه نگاری، ریزرخساره ها و محیط رسوبی رسوبات الیگومیوسن بر مبنای فرامینیفرها در زون زاگرس (فارس درونی و ساحلی) [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 57-76]

ا

 • احمدی، یاسمن تحلیل یکپارچه گونه های سنگی مخزنی، واحدهای جریانی هیدرولیکی و رخساره های الکتریکی در چارچوب سکانس های رسوبی مخازن پرمین-تریاس در بخش مرکزی خلیج فارس [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 71-84]
 • احمدی، وحید زیست چینه نگاری، ریزرخساره ها و محیط رسوبی رسوبات الیگومیوسن بر مبنای فرامینیفرها در زون زاگرس (فارس درونی و ساحلی) [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 57-76]
 • اسدی مهماندوستی، الهام تعیین هندسه ساختاری سازند آسماری و بررسی روند تغییرات آن در حوضه رسوبی زاگرس با استفاده از روش مدل سازی چینه ای رو به جلو [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 1-14]
 • اعتماد‌سعید، نجمه طبقه بندی سنگ‌های رسوبی فسفاتی سازند جیرود در برش گرمابدر، البرز مرکزی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 122-128]
 • امامی میبدی، سید محمدرضا نقش و تأثیر استیلولیت ها و استیلوموتل ها در نفوذپذیری و ریزتخلخل های سنگ های کربناته [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 97-108]
 • امرائی، جواد تحلیل رخساره‌ای، ویژگی های دیاژنزی و شرایط محیطی سازند زاکین در بخش میانی خلیج‌فارس [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 1-19]
 • امیری بختیار، حسن دیرینه شناسی و محیط های رسوبی بخش بالایی سازند پابده و بخش زیرین سازند آسماری در چاه های A و B میدان نفتی مارون، شمال خاوری اهواز [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 184-208]
 • امینی، عبدالحسین تحلیل رخساره‌ای، ویژگی های دیاژنزی و شرایط محیطی سازند زاکین در بخش میانی خلیج‌فارس [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 1-19]

ب

 • بایت گل، ارام کاربرد زنجیره مارکوف در تفسیر توالی های رسوبی، مطالعه موردی نهشته های کربناته سازند مبارک (البرز خاوری، شمال ایران) [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 77-93]
 • بایت گل، ئارام طبقه بندی سنگ‌های رسوبی فسفاتی سازند جیرود در برش گرمابدر، البرز مرکزی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 122-128]
 • بیرانوند، بیژن محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی یک سیستم بادبزن دریایی ژرف (پالئوسن)، البرز شمالی (ناحیه سوچلما) [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 20-34]
 • بهبهانی، رضا کانی شناختی و پراکندگی اجزای رسوبی در بخش شمالی خلیج فارس (پهنه دریایی و رودخانه های ورودی) [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 35-56]

ت

 • توکلی، وحید تحلیل رخساره‌ای، ویژگی های دیاژنزی و شرایط محیطی سازند زاکین در بخش میانی خلیج‌فارس [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 1-19]

ج

 • جویباری، سیده اکرم ریزگرد و کانون های آن: مبانی و روش های شناسایی و تثبیت این کانون ها با نگرش ویژه به دشت خوزستان [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 129-142]

ح

 • حیدری، اکبر تدوین برنامه مدیریت رودخانه های شهری مبتنی بر مطالعات رسوب شناسی، با مثال هایی از کارون و کرخه [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 85-96]
 • حسنی گیو، محمد تغییرات سنگ رخساره سازند گچساران و تاثیر آن بر رژیم فشاری در ناحیه دشت آبادان [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 46-56]

خ

 • خانه باد، محمد مطالعه ژئوشیمی رسوبات رودخانه مولید، جنوب شرق قائن به منظور تعیین نرخ هوازدگی، میزان آلودگی رسوبات و ارزیابی خطر زیست محیطی عناصر فلزی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 109-121]

د

 • دانشیان، جهانبخش تعیین هندسه ساختاری سازند آسماری و بررسی روند تغییرات آن در حوضه رسوبی زاگرس با استفاده از روش مدل سازی چینه ای رو به جلو [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 1-14]
 • داوودی، حمید ریزگرد و کانون های آن: مبانی و روش های شناسایی و تثبیت این کانون ها با نگرش ویژه به دشت خوزستان [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 129-142]
 • دهاقین، محمدحسین تحلیل یکپارچه گونه های سنگی مخزنی، واحدهای جریانی هیدرولیکی و رخساره های الکتریکی در چارچوب سکانس های رسوبی مخازن پرمین-تریاس در بخش مرکزی خلیج فارس [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 71-84]

ذ

 • ذبیحی سارلله، سجاد تغییرات سنگ رخساره سازند گچساران و تاثیر آن بر رژیم فشاری در ناحیه دشت آبادان [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 46-56]

ر

 • ربانی، جواد ساز و کار تشکیل کنگلومرا های درون حوضه ای: مطالعه موردی در تریاس و ژوراسیک منطقه زنجان [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 57-70]
 • رحیمی نژاد، امیر حسین اهمیت خارپوستان در تفسیر شرایط رسوب گذاری دریایی دیرینه با تاکید بر اکینوئیدهای میوسن [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 15-21]
 • رضایی، پیمان تحلیل رخساره‌ای، ویژگی های دیاژنزی و شرایط محیطی سازند زاکین در بخش میانی خلیج‌فارس [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 1-19]
 • رضایی، پیمان واحدهای جریانی هیدرولیکی ریزرخساره های مخزنی ناحیه پشته کربناته نهشته های سازند کنگان (تریاس پیشین) و ارتباط آن با محیط رسوبی و دیاژنز [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 167-183]
 • رضائی، پیمان ریزگرد و کانون های آن: مبانی و روش های شناسایی و تثبیت این کانون ها با نگرش ویژه به دشت خوزستان [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 129-142]
 • رفیعی، بهروز ارزیابی ژئوشیمی آلی نهشته های سازند گرو با بهره گیری از داده های پیرولیز راک اِوَل در باختر خرم آباد و شمال باختری کرمانشاه [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 94-101]

ز

 • زارع، مژگان چینه نگاری زیستی، ریزرخساره ها، محیط رسوبی و دیرینه بوم شناختی سازند آسماری در جنوب باختری ایران [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 102-130]
 • زارعی، الهه تحلیل محیطی سازند دلیچای در برش چینه شناسی پریخان در باختر شاهرود بر پایه داده های گرده ریخت ها، روزنداران و ریزرخساره ها [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 209-219]
 • زمانزاده، سید محمد تحلیل رخساره‌ای، ویژگی های دیاژنزی و شرایط محیطی سازند زاکین در بخش میانی خلیج‌فارس [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 1-19]
 • زند مقدم، حامد اهمیت خارپوستان در تفسیر شرایط رسوب گذاری دریایی دیرینه با تاکید بر اکینوئیدهای میوسن [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 15-21]
 • زهدی، افشین سنگ‌نگاری، زمین‌شیمی و مدل دولومیتی‌شدن سازند تله‌زنگ (پالئوسن پسین- ائوسن پیشین) در جنوب و جنوب باختر کرمانشاه [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 149-166]
 • زهدی، افشین ساز و کار تشکیل کنگلومرا های درون حوضه ای: مطالعه موردی در تریاس و ژوراسیک منطقه زنجان [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 57-70]
 • زهدی، افشین طبقه بندی سنگ‌های رسوبی فسفاتی سازند جیرود در برش گرمابدر، البرز مرکزی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 122-128]

س

 • سبوحی، مصطفی واحدهای جریانی هیدرولیکی ریزرخساره های مخزنی ناحیه پشته کربناته نهشته های سازند کنگان (تریاس پیشین) و ارتباط آن با محیط رسوبی و دیاژنز [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 167-183]
 • سلیمانی، فریدون ریزگرد و کانون های آن: مبانی و روش های شناسایی و تثبیت این کانون ها با نگرش ویژه به دشت خوزستان [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 129-142]

ش

 • شاهین فر، سیما ریزرخساره ها، تفسیر شرایط ته نشینی و شناسایی مدل رسوبی نهشته های اواخر پرمین میانی و مرز گوادولوپین- لوپینگین در ناحیه آباده، ایران، باختر پالئوتتیس [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 131-148]
 • شرفی، محمود محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی یک سیستم بادبزن دریایی ژرف (پالئوسن)، البرز شمالی (ناحیه سوچلما) [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 20-34]
 • شلالوند، محمد سنگ‌نگاری، زمین‌شیمی و مدل دولومیتی‌شدن سازند تله‌زنگ (پالئوسن پسین- ائوسن پیشین) در جنوب و جنوب باختر کرمانشاه [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 149-166]

ص

 • صالحی، محمدعلی ژئوشیمی عناصرکمیاب و نادرخاکی نهشته های سیلیسی-آواری قرمز کرتاسه زیرین در شمال شرق اصفهان: کاربرد در تعیین خاستگاه و سنگ منشأ [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 22-33]
 • صداقت نیا، مصطفی ارزیابی ژئوشیمی آلی نهشته های سازند گرو با بهره گیری از داده های پیرولیز راک اِوَل در باختر خرم آباد و شمال باختری کرمانشاه [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 94-101]
 • صداقت نیا، مصطفی نقش و تأثیر استیلولیت ها و استیلوموتل ها در نفوذپذیری و ریزتخلخل های سنگ های کربناته [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 97-108]

ط

 • طاعتی، فرید محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی یک سیستم بادبزن دریایی ژرف (پالئوسن)، البرز شمالی (ناحیه سوچلما) [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 20-34]

ع

 • عارفی فرد، سکینه ریزرخساره ها، تفسیر شرایط ته نشینی و شناسایی مدل رسوبی نهشته های اواخر پرمین میانی و مرز گوادولوپین- لوپینگین در ناحیه آباده، ایران، باختر پالئوتتیس [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 131-148]
 • عبدالهی، ابراهیم محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی یک سیستم بادبزن دریایی ژرف (پالئوسن)، البرز شمالی (ناحیه سوچلما) [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 20-34]

ف

 • فیاضی بروجنی، مرضیه مطالعه ژئوشیمی رسوبات رودخانه مولید، جنوب شرق قائن به منظور تعیین نرخ هوازدگی، میزان آلودگی رسوبات و ارزیابی خطر زیست محیطی عناصر فلزی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 109-121]

ق

 • قرائی محمودی، محمد حسین چینه نگاری زیستی، ریزرخساره ها، محیط رسوبی و دیرینه بوم شناختی سازند آسماری در جنوب باختری ایران [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 102-130]

ک

 • کریمی، ناهید طبقه بندی سنگ‌های رسوبی فسفاتی سازند جیرود در برش گرمابدر، البرز مرکزی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 122-128]
 • کمالی فر، فرشته زیست چینه نگاری، ریزرخساره ها و محیط رسوبی رسوبات الیگومیوسن بر مبنای فرامینیفرها در زون زاگرس (فارس درونی و ساحلی) [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 57-76]
 • کهنسال، پوریا محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی یک سیستم بادبزن دریایی ژرف (پالئوسن)، البرز شمالی (ناحیه سوچلما) [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 20-34]

گ

 • گودرزی، محمد دیرینه شناسی و محیط های رسوبی بخش بالایی سازند پابده و بخش زیرین سازند آسماری در چاه های A و B میدان نفتی مارون، شمال خاوری اهواز [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 184-208]

ل

 • لشگری، سمیه تعیین هندسه ساختاری سازند آسماری و بررسی روند تغییرات آن در حوضه رسوبی زاگرس با استفاده از روش مدل سازی چینه ای رو به جلو [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 1-14]
 • لک، راضیه کانی شناختی و پراکندگی اجزای رسوبی در بخش شمالی خلیج فارس (پهنه دریایی و رودخانه های ورودی) [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 35-56]

م

 • محبوبی، اسدالله کاربرد زنجیره مارکوف در تفسیر توالی های رسوبی، مطالعه موردی نهشته های کربناته سازند مبارک (البرز خاوری، شمال ایران) [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 77-93]
 • مراد پور، مهران محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی یک سیستم بادبزن دریایی ژرف (پالئوسن)، البرز شمالی (ناحیه سوچلما) [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 20-34]
 • مرتضوی مهریزی، مریم مطالعه ژئوشیمی رسوبات رودخانه مولید، جنوب شرق قائن به منظور تعیین نرخ هوازدگی، میزان آلودگی رسوبات و ارزیابی خطر زیست محیطی عناصر فلزی [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 109-121]
 • میرزایی، اکرم زیست چینه نگاری، ریزرخساره ها و محیط رسوبی رسوبات الیگومیوسن بر مبنای فرامینیفرها در زون زاگرس (فارس درونی و ساحلی) [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 57-76]
 • مزروعی سبدانی، زهرا ژئوشیمی عناصرکمیاب و نادرخاکی نهشته های سیلیسی-آواری قرمز کرتاسه زیرین در شمال شرق اصفهان: کاربرد در تعیین خاستگاه و سنگ منشأ [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 22-33]
 • مصدق، حسین کاربرد زنجیره مارکوف در تفسیر توالی های رسوبی، مطالعه موردی نهشته های کربناته سازند مبارک (البرز خاوری، شمال ایران) [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 77-93]
 • معلمی، سید علی تعیین هندسه ساختاری سازند آسماری و بررسی روند تغییرات آن در حوضه رسوبی زاگرس با استفاده از روش مدل سازی چینه ای رو به جلو [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 1-14]
 • مغفوری مقدم، ایرج ارزیابی ژئوشیمی آلی نهشته های سازند گرو با بهره گیری از داده های پیرولیز راک اِوَل در باختر خرم آباد و شمال باختری کرمانشاه [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 94-101]
 • مهاجر، حسین محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی یک سیستم بادبزن دریایی ژرف (پالئوسن)، البرز شمالی (ناحیه سوچلما) [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 20-34]
 • مهرابی، حمزه تحلیل یکپارچه گونه های سنگی مخزنی، واحدهای جریانی هیدرولیکی و رخساره های الکتریکی در چارچوب سکانس های رسوبی مخازن پرمین-تریاس در بخش مرکزی خلیج فارس [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 71-84]
 • موری، شکوفه ارزیابی ژئوشیمی آلی نهشته های سازند گرو با بهره گیری از داده های پیرولیز راک اِوَل در باختر خرم آباد و شمال باختری کرمانشاه [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 94-101]
 • موسوی حرمی، سید رضا کاربرد زنجیره مارکوف در تفسیر توالی های رسوبی، مطالعه موردی نهشته های کربناته سازند مبارک (البرز خاوری، شمال ایران) [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 77-93]
 • موسوی زاده، سیدمحمدعلی لایه‌های قرمز اقیانوسی کرتاسه، مدلی برای بررسی تغییرات سریع شرایط ژئوشیمیایی در محیط‌های رسوبی عمیق [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 34-45]

ن

 • نادریان، مریم تحلیل محیطی سازند دلیچای در برش چینه شناسی پریخان در باختر شاهرود بر پایه داده های گرده ریخت ها، روزنداران و ریزرخساره ها [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 209-219]
 • نصیری، یعقوب کاربرد زنجیره مارکوف در تفسیر توالی های رسوبی، مطالعه موردی نهشته های کربناته سازند مبارک (البرز خاوری، شمال ایران) [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 77-93]
 • نورایی نژاد، محمدرضا دیرینه شناسی و محیط های رسوبی بخش بالایی سازند پابده و بخش زیرین سازند آسماری در چاه های A و B میدان نفتی مارون، شمال خاوری اهواز [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 184-208]

و

 • وحیدی نیا، محمد چینه نگاری زیستی، ریزرخساره ها، محیط رسوبی و دیرینه بوم شناختی سازند آسماری در جنوب باختری ایران [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 102-130]

ه

 • هوشیار، مرتضی تغییرات سنگ رخساره سازند گچساران و تاثیر آن بر رژیم فشاری در ناحیه دشت آبادان [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 46-56]

ی

 • یاسبلاغی شراهی، صفورا نقش و تأثیر استیلولیت ها و استیلوموتل ها در نفوذپذیری و ریزتخلخل های سنگ های کربناته [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 97-108]
 • یوسفی، سهیلا تحلیل محیطی سازند دلیچای در برش چینه شناسی پریخان در باختر شاهرود بر پایه داده های گرده ریخت ها، روزنداران و ریزرخساره ها [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 209-219]
 • یوسفی یگانه، بیژن ریزرخساره ها، تفسیر شرایط ته نشینی و شناسایی مدل رسوبی نهشته های اواخر پرمین میانی و مرز گوادولوپین- لوپینگین در ناحیه آباده، ایران، باختر پالئوتتیس [دوره 7، شماره 13، 1398، صفحه 131-148]
 • یوسفی یگانه، بیژن نقش و تأثیر استیلولیت ها و استیلوموتل ها در نفوذپذیری و ریزتخلخل های سنگ های کربناته [دوره 7، شماره 14، 1398، صفحه 97-108]