نمایه نویسندگان

آ

 • آدابی، محمدحسین ارزیابی توان هیدروکربن زایی شیل و مارن های بخش میانی سازند داریان در ناحیه دزفول جنوبی، زاگرس، ایران [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 118-130]
 • آدابی، محمدحسین تفسیر ساختاری و محیط رسوبی سازند گچساران با تاکید بر توالی بخش 1 این سازند در میدان نفتی گچساران، فروافتادگی دزفول جنوبی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 68-92]

ا

 • اپرا، علی تاثیر کانی‌های رسی بر مهاجرت اولیه هیدروکربن در سنگ منشا پابده، میدان نفتی کرنج [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 45-54]
 • احمدی، لیلا رخساره ها و محیط رسوبی سازند مبارک در ناحیه کهنگ، البرز مرکزی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 160-178]
 • احمدی، وحید ریزرخساره ها، محیط رسوبی و زیست چینه نگاری سازند گورپی بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونی در منطقه فارس (حوضه زاگرس) [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 105-121]
 • اقبال پور، احسان تفسیر ساختاری و محیط رسوبی سازند گچساران با تاکید بر توالی بخش 1 این سازند در میدان نفتی گچساران، فروافتادگی دزفول جنوبی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 68-92]
 • اکبری فرد، محمد قاسم بررسی منشأ سولفید هیدروژن در یکی از میادین گازی جنوب ایران [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 55-67]
 • امرایی، عباسعلی تأثیر فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند فهلیان (کرتاسه پیشین) در میدان نفتی اروند، دشت آبادان [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 208-223]
 • امیری بختیار، حسن ریزرخساره ها، دیرینه بوم شناسی، اجتماعات کربناته و بررسی سطوح مرزی NB، PB با مرز آشکوب های سازند آسماری با استفاده از نرم افزار سیکلولاگ در یک چاه میدان نفتی مارون [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 131-160]
 • امینی، آرش رهیافت های جدید در بررسی تطبیقی نتایج دانه بندی لیزری و هیدرومتری رسوبات ریزدانه (مطالعه موردی: لس های استان گلستان) [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 1-7]

ب

 • بایت گل، ئارام رخساره ها و محیط رسوبی سازند مبارک در ناحیه کهنگ، البرز مرکزی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 160-178]
 • بیرانوند، بیژن کانی شناسی اولیه و شرایط محیطی سازند آقچاگیل بر اساس آنالیز ژئوشیمی عنصری در جنوب شرق حوضة خزر [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 23-45]
 • بشیری، ندا بررسی منشا چشمه شوراب و مکانیسم تشکیل نهشته های میکروبی تراورتن- توفا در گردنه گدوک (جاده فیروزکوه) ایران [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 191-207]
 • بهره ور، محمد ریزرخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند داریان در یکی از میادین خلیج فارس [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 174-190]

ت

 • تقدیسی نیک بخت، سمیرا پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه سنگ های سازند پادها در برش آسو، بلوک لوت، خاور ایران مرکزی: کاربردی برای تحلیل خاستگاه [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 122-138]

ج

 • جعفرزاده، نجمه ریزرخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند داریان در یکی از میادین خلیج فارس [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 174-190]
 • جلیلیان، علی حسین شواهدی بر غرق شدن پلاتفرم کربناته فارس در ژوراسیک، جنوب ایران [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 79-94]

ح

 • حسینی، کیامرث تحلیلی بر رخساره‌های الکتریکی، واحدهای جریانی و بررسی توان مخزنی سازند میشریف (سنومانین- تورونین) در میدان نفتی اسفند، خلیج فارس [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 46-64]
 • حسینی برزی، محبوبه تاثیر کانی‌های رسی بر مهاجرت اولیه هیدروکربن در سنگ منشا پابده، میدان نفتی کرنج [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 45-54]
 • حسین خانی، احمد بررسی نحوه ی رخداد کانسار چنگرزه (جنوب نطنز) در توالی رسوبی تریاس میانی: نمونه ای از ذخایر سرب± نقره تیپ دره ی می سی سی پی در کمربند فلززایی ملایر-اصفهان [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 139-159]
 • حسین زاده، مهناز بررسی منشا چشمه شوراب و مکانیسم تشکیل نهشته های میکروبی تراورتن- توفا در گردنه گدوک (جاده فیروزکوه) ایران [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 191-207]

د

 • ده کار، عباس تأثیر فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند فهلیان (کرتاسه پیشین) در میدان نفتی اروند، دشت آبادان [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 208-223]

ر

 • رحمانی، سعیده ریخت‌شناسی، ژئوشیمی و پیدایش تراورتن های وابسته به گسل در تاقدیس آران، آوج، جنوب استان قزوین [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 95-117]
 • رحیم پور بناب، حسین ریزرخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند داریان در یکی از میادین خلیج فارس [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 174-190]
 • رستمی، علیرضا ارزیابی توان هیدروکربن زایی شیل و مارن های بخش میانی سازند داریان در ناحیه دزفول جنوبی، زاگرس، ایران [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 118-130]
 • رضایی، پیمان تحلیلی بر رخساره‌های الکتریکی، واحدهای جریانی و بررسی توان مخزنی سازند میشریف (سنومانین- تورونین) در میدان نفتی اسفند، خلیج فارس [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 46-64]
 • رضایی، حامد رهیافت های جدید در بررسی تطبیقی نتایج دانه بندی لیزری و هیدرومتری رسوبات ریزدانه (مطالعه موردی: لس های استان گلستان) [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 1-7]
 • رضایی، خلیل تاثیر فرسایش خاک و فرونشست زمین در مجاورت خطوط انتقال در دشت اشتهارد با استفاده از مطالعات رسوب شناسی و ژئوالکتریک [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 28-44]
 • رضائی، پیمان نگرشی بر ویژگی های بافتی و کانی شناسی رسوبات دریاچه دشت ارژن، استان فارس [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 8-18]
 • رفیعی، بهروز ریخت‌شناسی، ژئوشیمی و پیدایش تراورتن های وابسته به گسل در تاقدیس آران، آوج، جنوب استان قزوین [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 95-117]
 • رنحبران، محسن بررسی منشا چشمه شوراب و مکانیسم تشکیل نهشته های میکروبی تراورتن- توفا در گردنه گدوک (جاده فیروزکوه) ایران [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 191-207]

ز

 • زارع زاده، رضوان نگرشی بر ویژگی های بافتی و کانی شناسی رسوبات دریاچه دشت ارژن، استان فارس [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 8-18]
 • زیرجانی زاده، صدیقه پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه سنگ های سازند پادها در برش آسو، بلوک لوت، خاور ایران مرکزی: کاربردی برای تحلیل خاستگاه [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 122-138]
 • زهدی، افشین چینه‏ نگاری سنگی، پتروگرافی و زمین‌شیمی عناصر کمیاب ماسه‎سنگ ‏های بخش میانی سازند قرمز بالایی در منطقه حمزه‎‎لو (شمال‏ باختر زنجان) [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 65-78]

س

 • سجادیان، ولی احمد تأثیر فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند فهلیان (کرتاسه پیشین) در میدان نفتی اروند، دشت آبادان [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 208-223]
 • سلطانی، بهزاد کانی شناسی اولیه و شرایط محیطی سازند آقچاگیل بر اساس آنالیز ژئوشیمی عنصری در جنوب شرق حوضة خزر [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 23-45]
 • سنماری، سعیده ارزیابی ویژگی های مخزنی سازند آسماری در یک چاه از میدان نفتی مارون واقع در فروافتادگی دزفول شمالی [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 161-173]

ش

 • شرفی، محمود رخساره ها و محیط رسوبی سازند مبارک در ناحیه کهنگ، البرز مرکزی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 160-178]
 • شعبانی گورجی، کاظم تأثیر فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند فهلیان (کرتاسه پیشین) در میدان نفتی اروند، دشت آبادان [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 208-223]

ص

 • صابری، فاطمه تاثیر کانی‌های رسی بر مهاجرت اولیه هیدروکربن در سنگ منشا پابده، میدان نفتی کرنج [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 45-54]
 • صادقی، عباس ارزیابی توان هیدروکربن زایی شیل و مارن های بخش میانی سازند داریان در ناحیه دزفول جنوبی، زاگرس، ایران [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 118-130]
 • صداقت نیا، مصطفی پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه سنگ های سازند پادها در برش آسو، بلوک لوت، خاور ایران مرکزی: کاربردی برای تحلیل خاستگاه [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 122-138]

ط

 • طاعتی، فرید کانی شناسی اولیه و شرایط محیطی سازند آقچاگیل بر اساس آنالیز ژئوشیمی عنصری در جنوب شرق حوضة خزر [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 23-45]
 • طالع فاضل، ابراهیم بررسی نحوه ی رخداد کانسار چنگرزه (جنوب نطنز) در توالی رسوبی تریاس میانی: نمونه ای از ذخایر سرب± نقره تیپ دره ی می سی سی پی در کمربند فلززایی ملایر-اصفهان [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 139-159]

ع

 • عارفی فرد، سکینه واکاوی فرآیند های دیاژنزی سنگ های کربناته سازند باغ ونگ در شمال طبس (خاور ایران مرکزی) [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 1-22]
 • عباس نژاد، احمد ویژگی های رسوب شناختی پلایای جنوب گلباف کرمان و تاثیر آن بر تشکیل و تکامـل بدلند شبه کارستی در این منطقه [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 19-27]
 • عباس نژاد، بهنام ویژگی های رسوب شناختی پلایای جنوب گلباف کرمان و تاثیر آن بر تشکیل و تکامـل بدلند شبه کارستی در این منطقه [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 19-27]
 • عظام پناه، یداله ریزرخساره ها، دیرینه بوم شناسی، اجتماعات کربناته و بررسی سطوح مرزی NB، PB با مرز آشکوب های سازند آسماری با استفاده از نرم افزار سیکلولاگ در یک چاه میدان نفتی مارون [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 131-160]
 • عظام پناه، یداله ریزرخساره ها، محیط رسوبی و زیست چینه نگاری سازند گورپی بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونی در منطقه فارس (حوضه زاگرس) [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 105-121]

غ

 • غضنفری، سمیه ریخت‌شناسی، ژئوشیمی و پیدایش تراورتن های وابسته به گسل در تاقدیس آران، آوج، جنوب استان قزوین [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 95-117]

ف

 • فرهپور، محمد مهدی واکاوی فرآیند های دیاژنزی سنگ های کربناته سازند باغ ونگ در شمال طبس (خاور ایران مرکزی) [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 1-22]
 • فروزنده، سید خلیل پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه سنگ های سازند پادها در برش آسو، بلوک لوت، خاور ایران مرکزی: کاربردی برای تحلیل خاستگاه [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 122-138]

ق

 • قاسمی دهنوی، آرتیمس ارزیابی آلودگی فلزات سنگین خاک‌های سرپانتینیتی منطقه هرسین- صحنه، کرمانشاه [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 93-104]
 • قاسملو، آیسان چینه‏ نگاری سنگی، پتروگرافی و زمین‌شیمی عناصر کمیاب ماسه‎سنگ ‏های بخش میانی سازند قرمز بالایی در منطقه حمزه‎‎لو (شمال‏ باختر زنجان) [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 65-78]
 • قربانی، محمد رضا بررسی منشأ سولفید هیدروژن در یکی از میادین گازی جنوب ایران [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 55-67]
 • قندهاری، سمیه رهیافت های جدید در بررسی تطبیقی نتایج دانه بندی لیزری و هیدرومتری رسوبات ریزدانه (مطالعه موردی: لس های استان گلستان) [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 1-7]

ک

 • کاظم شیرودی، سجاد تحلیلی بر رخساره‌های الکتریکی، واحدهای جریانی و بررسی توان مخزنی سازند میشریف (سنومانین- تورونین) در میدان نفتی اسفند، خلیج فارس [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 46-64]
 • کرمی، زینب ارزیابی ویژگی های مخزنی سازند آسماری در یک چاه از میدان نفتی مارون واقع در فروافتادگی دزفول شمالی [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 161-173]
 • کریمیان طرقبه، امیر بررسی منشأ سولفید هیدروژن در یکی از میادین گازی جنوب ایران [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 55-67]
 • کلانتری اصل، عظیم بررسی منشأ سولفید هیدروژن در یکی از میادین گازی جنوب ایران [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 55-67]
 • کوهستانی، حسین چینه‏ نگاری سنگی، پتروگرافی و زمین‌شیمی عناصر کمیاب ماسه‎سنگ ‏های بخش میانی سازند قرمز بالایی در منطقه حمزه‎‎لو (شمال‏ باختر زنجان) [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 65-78]

گ

 • گودرزی، محمد ریزرخساره ها، دیرینه بوم شناسی، اجتماعات کربناته و بررسی سطوح مرزی NB، PB با مرز آشکوب های سازند آسماری با استفاده از نرم افزار سیکلولاگ در یک چاه میدان نفتی مارون [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 131-160]

ل

 • لیاقت، محسن تفسیر ساختاری و محیط رسوبی سازند گچساران با تاکید بر توالی بخش 1 این سازند در میدان نفتی گچساران، فروافتادگی دزفول جنوبی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 68-92]

م

 • متولی زاهد، طاهره نگرشی بر ویژگی های بافتی و کانی شناسی رسوبات دریاچه دشت ارژن، استان فارس [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 8-18]
 • محسنی، حسن ریخت‌شناسی، ژئوشیمی و پیدایش تراورتن های وابسته به گسل در تاقدیس آران، آوج، جنوب استان قزوین [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 95-117]
 • مختاری، میر علی اصغر چینه‏ نگاری سنگی، پتروگرافی و زمین‌شیمی عناصر کمیاب ماسه‎سنگ ‏های بخش میانی سازند قرمز بالایی در منطقه حمزه‎‎لو (شمال‏ باختر زنجان) [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 65-78]
 • مختاری نژاد، انسیه بررسی نحوه ی رخداد کانسار چنگرزه (جنوب نطنز) در توالی رسوبی تریاس میانی: نمونه ای از ذخایر سرب± نقره تیپ دره ی می سی سی پی در کمربند فلززایی ملایر-اصفهان [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 139-159]
 • مصدق، حسین رخساره ها و محیط رسوبی سازند مبارک در ناحیه کهنگ، البرز مرکزی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 160-178]
 • معلمی، سید علی ارزیابی توان هیدروکربن زایی شیل و مارن های بخش میانی سازند داریان در ناحیه دزفول جنوبی، زاگرس، ایران [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 118-130]
 • ملکی، بیژن ارزیابی ویژگی های مخزنی سازند آسماری در یک چاه از میدان نفتی مارون واقع در فروافتادگی دزفول شمالی [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 161-173]
 • منصف، رضا ریزرخساره ها، محیط رسوبی و زیست چینه نگاری سازند گورپی بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونی در منطقه فارس (حوضه زاگرس) [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 105-121]
 • موسوی حرمی، سید رضا کانی شناسی اولیه و شرایط محیطی سازند آقچاگیل بر اساس آنالیز ژئوشیمی عنصری در جنوب شرق حوضة خزر [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 23-45]

ن

 • نصیری، یعقوب پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه سنگ های سازند پادها در برش آسو، بلوک لوت، خاور ایران مرکزی: کاربردی برای تحلیل خاستگاه [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 122-138]
 • نورا، محمد رضا تأثیر فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند فهلیان (کرتاسه پیشین) در میدان نفتی اروند، دشت آبادان [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 208-223]
 • نورایی نژاد، محمدرضا ریزرخساره ها، دیرینه بوم شناسی، اجتماعات کربناته و بررسی سطوح مرزی NB، PB با مرز آشکوب های سازند آسماری با استفاده از نرم افزار سیکلولاگ در یک چاه میدان نفتی مارون [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 131-160]
 • نورائی نژاد، محمد رضا تفسیر ساختاری و محیط رسوبی سازند گچساران با تاکید بر توالی بخش 1 این سازند در میدان نفتی گچساران، فروافتادگی دزفول جنوبی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 68-92]

ه

 • هنرمند، جواد کانی شناسی اولیه و شرایط محیطی سازند آقچاگیل بر اساس آنالیز ژئوشیمی عنصری در جنوب شرق حوضة خزر [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 23-45]

ی

 • یاسبلاغی شراهی، صفورا واکاوی فرآیند های دیاژنزی سنگ های کربناته سازند باغ ونگ در شمال طبس (خاور ایران مرکزی) [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 1-22]
 • یوسفی یگانه، بیژن واکاوی فرآیند های دیاژنزی سنگ های کربناته سازند باغ ونگ در شمال طبس (خاور ایران مرکزی) [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 1-22]