نمایه نویسندگان

آ

 • آل علی، محسن رخساره‌ها، فرآیندهای دیاژنزی و تاثیر آنها بر خواص پتروفیزیکی و کیفیت مخزنی سازند فهلیان در میدان نفتی اروند [دوره 9، شماره 17، 1400]
 • آل علی، محسن رخساره‌ها، محیط رسوبی، دیاژنز و کیفیت مخزنی سازند سروک در میدان نفتی دارخوین، جنوب غرب ایران [دوره 9، شماره 17، 1400]

ا

 • احمدی، وحید بررسی زیست چینه نگاری، رخساره و چینه نگاری سکانسی سازند سروک در برش های رشتالو و خارتو، فارس نیمه ساحلی، زاگرس، ایران [دوره 9، شماره 17، 1400]
 • افراسیابیان، سمیرا پالئواکولوژی سازند سروک بر مبنای فرامینیفرها در برش داریان شرق شیراز، جنوب غرب ایران [دوره 9، شماره 17، 1400]
 • افقه، مسیح پالئواکولوژی سازند سروک بر مبنای فرامینیفرها در برش داریان شرق شیراز، جنوب غرب ایران [دوره 9، شماره 17، 1400]

ب

 • بهرامی، شیرین بررسی میزان آلودگی فلزات سنگین در خاک‌های شهرستان فریدون شهر، استان اصفهان [دوره 9، شماره 17، 1400]
 • بهرامی، محمد بررسی زیست چینه نگاری، رخساره و چینه نگاری سکانسی سازند سروک در برش های رشتالو و خارتو، فارس نیمه ساحلی، زاگرس، ایران [دوره 9، شماره 17، 1400]
 • بهرامنش تهرانی، مریم ناز زیست چینه نگاری‌، ریز‌رخساره‌ها و دیرینه بوم شناسی سازند آسماری در برش مخملکوه، ناحیه لرستان، غرب ایران [دوره 9، شماره 17، 1400]

پ

 • پاسبان، عفت ارزیابی فرسایش خاک و تولید رسوب با به‌کارگیری مدل MPSIAC و GIS در حوضه آبریز عشق آباد– سوله (جنوب باختر قوچان) [دوره 9، شماره 17، 1400]
 • پرنیان، بهزاد بررسی زیست چینه نگاری، رخساره و چینه نگاری سکانسی سازند سروک در برش های رشتالو و خارتو، فارس نیمه ساحلی، زاگرس، ایران [دوره 9، شماره 17، 1400]
 • پروانه نژادشیرازی، مهناز زیست چینه نگاری‌، ریز‌رخساره‌ها و دیرینه بوم شناسی سازند آسماری در برش مخملکوه، ناحیه لرستان، غرب ایران [دوره 9، شماره 17، 1400]

ت

 • تقدیسی، سمیرا ارزیابی فرسایش خاک و تولید رسوب با به‌کارگیری مدل MPSIAC و GIS در حوضه آبریز عشق آباد– سوله (جنوب باختر قوچان) [دوره 9، شماره 17، 1400]

ج

 • جلیلیان، علی حسین رخساره‌ها، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند کژدمی (کرتاسۀ میانی) در زاگرس مرکزی [دوره 9، شماره 17، 1400]
 • جمشیدی، امین بررسی میزان آلودگی فلزات سنگین در خاک‌های شهرستان فریدون شهر، استان اصفهان [دوره 9، شماره 17، 1400]
 • جهانی، داود رخساره‌ها، محیط رسوبی، دیاژنز و کیفیت مخزنی سازند سروک در میدان نفتی دارخوین، جنوب غرب ایران [دوره 9، شماره 17، 1400]
 • جهانی، داوود رخساره‌ها، فرآیندهای دیاژنزی و تاثیر آنها بر خواص پتروفیزیکی و کیفیت مخزنی سازند فهلیان در میدان نفتی اروند [دوره 9، شماره 17، 1400]

ح

 • حسینی برزی، محبوبه ارزیابی ژئوشیمی آلی توالی کرتاسه‌ بالایی – پالئوژن (سازند گورپی) در برش پشته از ساختمان کبیرکوه [دوره 9، شماره 17، 1400]

خ

 • خانه باد، محمد ارزیابی فرسایش خاک و تولید رسوب با به‌کارگیری مدل MPSIAC و GIS در حوضه آبریز عشق آباد– سوله (جنوب باختر قوچان) [دوره 9، شماره 17، 1400]
 • خطیر، رضا رخساره‌ها، محیط رسوبی، دیاژنز و کیفیت مخزنی سازند سروک در میدان نفتی دارخوین، جنوب غرب ایران [دوره 9، شماره 17، 1400]

ر

 • رجبی، محمد زیست چینه نگاری‌، ریز‌رخساره‌ها و دیرینه بوم شناسی سازند آسماری در برش مخملکوه، ناحیه لرستان، غرب ایران [دوره 9، شماره 17، 1400]
 • رفیعی، بهروز علل تولید گاز متان و دی اکسید کربن در تونل انتقال آب نوسود- استان کرمانشاه با استفاده از ارزیابی های ژئوشیمیایی [دوره 9، شماره 17، 1400]
 • رئیس السادات، سید ناصر پالئواکولوژی سازند سروک بر مبنای فرامینیفرها در برش داریان شرق شیراز، جنوب غرب ایران [دوره 9، شماره 17، 1400]

س

 • ساریخانی، رامین بررسی میزان آلودگی فلزات سنگین در خاک‌های شهرستان فریدون شهر، استان اصفهان [دوره 9، شماره 17، 1400]
 • ساروئی، حمزه بررسی زیست چینه نگاری، رخساره و چینه نگاری سکانسی سازند سروک در برش های رشتالو و خارتو، فارس نیمه ساحلی، زاگرس، ایران [دوره 9، شماره 17، 1400]
 • سجادیان، ولی احمد رخساره‌ها، فرآیندهای دیاژنزی و تاثیر آنها بر خواص پتروفیزیکی و کیفیت مخزنی سازند فهلیان در میدان نفتی اروند [دوره 9، شماره 17، 1400]
 • سنماری، سعیده زیست چینه نگاری‌، ریز‌رخساره‌ها و دیرینه بوم شناسی سازند آسماری در برش مخملکوه، ناحیه لرستان، غرب ایران [دوره 9، شماره 17، 1400]

ش

 • شکیبا، فیروز بررسی تاثیر محیط رسوبی و دیاژنز در پتانسیل توسعه کارست در سازند تیرگان در غرب کپه‌داغ (شمال‌شرق بجنورد) [دوره 9، شماره 17، 1400]

ص

 • صادقی، عباس ارزیابی ژئوشیمی آلی توالی کرتاسه‌ بالایی – پالئوژن (سازند گورپی) در برش پشته از ساختمان کبیرکوه [دوره 9، شماره 17، 1400]
 • صداقت نیا، مصطفی علل تولید گاز متان و دی اکسید کربن در تونل انتقال آب نوسود- استان کرمانشاه با استفاده از ارزیابی های ژئوشیمیایی [دوره 9، شماره 17، 1400]
 • صداقت نیا، مصطفی ارزیابی فرسایش خاک و تولید رسوب با به‌کارگیری مدل MPSIAC و GIS در حوضه آبریز عشق آباد– سوله (جنوب باختر قوچان) [دوره 9، شماره 17، 1400]

ط

 • طاهری، عزیزالله بررسی تاثیر محیط رسوبی و دیاژنز در پتانسیل توسعه کارست در سازند تیرگان در غرب کپه‌داغ (شمال‌شرق بجنورد) [دوره 9، شماره 17، 1400]

ق

 • قاسمی دهنوی، آرتیمس بررسی میزان آلودگی فلزات سنگین در خاک‌های شهرستان فریدون شهر، استان اصفهان [دوره 9، شماره 17، 1400]

ک

 • کاوسی، محمدعلی ارزیابی ژئوشیمی آلی توالی کرتاسه‌ بالایی – پالئوژن (سازند گورپی) در برش پشته از ساختمان کبیرکوه [دوره 9، شماره 17، 1400]
 • کرمی، غلامحسین بررسی تاثیر محیط رسوبی و دیاژنز در پتانسیل توسعه کارست در سازند تیرگان در غرب کپه‌داغ (شمال‌شرق بجنورد) [دوره 9، شماره 17، 1400]
 • کرمی، مهسا مطالعه پراکندگی تعدادی از فلزات سنگین در خاک‌های اطراف روستای داشکسن (قروه، استان کردستان)، ایران [دوره 9، شماره 17، 1400]
 • کهنسال قدیم وند، نادر رخساره‌ها، محیط رسوبی، دیاژنز و کیفیت مخزنی سازند سروک در میدان نفتی دارخوین، جنوب غرب ایران [دوره 9، شماره 17، 1400]

م

 • مبشری، علی ارزیابی ژئوشیمی آلی توالی کرتاسه‌ بالایی – پالئوژن (سازند گورپی) در برش پشته از ساختمان کبیرکوه [دوره 9، شماره 17، 1400]
 • محبوبی، اسداله ارزیابی فرسایش خاک و تولید رسوب با به‌کارگیری مدل MPSIAC و GIS در حوضه آبریز عشق آباد– سوله (جنوب باختر قوچان) [دوره 9، شماره 17، 1400]
 • محسنی، حسن علل تولید گاز متان و دی اکسید کربن در تونل انتقال آب نوسود- استان کرمانشاه با استفاده از ارزیابی های ژئوشیمیایی [دوره 9، شماره 17، 1400]
 • محمودی قرایی، محمد حسین ارزیابی فرسایش خاک و تولید رسوب با به‌کارگیری مدل MPSIAC و GIS در حوضه آبریز عشق آباد– سوله (جنوب باختر قوچان) [دوره 9، شماره 17، 1400]
 • مرادی باغچه‌میشه، حامد علل تولید گاز متان و دی اکسید کربن در تونل انتقال آب نوسود- استان کرمانشاه با استفاده از ارزیابی های ژئوشیمیایی [دوره 9، شماره 17، 1400]
 • معانی جو، محمد مطالعه پراکندگی تعدادی از فلزات سنگین در خاک‌های اطراف روستای داشکسن (قروه، استان کردستان)، ایران [دوره 9، شماره 17، 1400]
 • معتمدالشریعتی، مریم پالئواکولوژی سازند سروک بر مبنای فرامینیفرها در برش داریان شرق شیراز، جنوب غرب ایران [دوره 9، شماره 17، 1400]

ن

 • نصیری، یعقوب ارزیابی فرسایش خاک و تولید رسوب با به‌کارگیری مدل MPSIAC و GIS در حوضه آبریز عشق آباد– سوله (جنوب باختر قوچان) [دوره 9، شماره 17، 1400]
 • نوروزپور، حمیده زیست چینه نگاری، ریزرخساره ها و مدل رسوبی سازند قم در برش چینه شناسی پشت دربند، شمال باختر همدان [دوره 9، شماره 17، 1400]

ه

 • هاشمی، فروتن رخساره‌ها، فرآیندهای دیاژنزی و تاثیر آنها بر خواص پتروفیزیکی و کیفیت مخزنی سازند فهلیان در میدان نفتی اروند [دوره 9، شماره 17، 1400]