نمایه نویسندگان

آ

 • آدابی، محمدحسین عوامل موثر بر غنی شدگی عناصر کمیاب و برهمکنش آن با ماده آلی در شیل های نفتی قالیکوه لرستان، باختر ایران [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 76-96]
 • آسوده، پوریا استفاده از تخلخل سه‌گانه حاصل از نمودارهای تصویرگر و چاه‌پیمایی در تعیین واحدهای جریانی‌ یکی از مخازن جنوب باختر ایران [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 164-185]
 • آفرین، محمد بررسی اثرات امواج مونسون بر ویژگی های رسوب شناسی رسوبات خلیج چابهار [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 34-50]
 • آل علی، محسن ریزرخساره ها، فرآیندهای دیاژنزی و تاثیر آن ها بر کیفیت مخزنی سازند فهلیان در میدان نفتی اروند [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 27-48]
 • آل علی، محسن رخساره ها، محیط رسوبی، دیاژنز و کیفیت مخزنی سازند سروک در میدان نفتی دارخوین، جنوب باختر ایران [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 172-187]
 • آل علی، محسن چینه نگاری واحد سنگ آهکی سازند پابده در برش بانکول (شمال خاوری ایلام)، پهنه لرستان [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 21-33]

ا

 • احمدی، وحید بررسی زیست چینه نگاری، رخساره و چینه نگاری سکانسی سازند سروک در برش های رشتالو و خارتو، فارس نیمه ساحلی، زاگرس، ایران [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 145-171]
 • افراسیابیان، سمیرا پالئواکولوژی سازند سروک بر مبنای فرامینیفرها در برش داریان خاور شیراز، جنوب باختر ایران [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 97-113]
 • افقه، مسیح پالئواکولوژی سازند سروک بر مبنای فرامینیفرها در برش داریان خاور شیراز، جنوب باختر ایران [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 97-113]

ب

 • بایت گل، ئارام سنگ شناسی و زیست چینه نگاری سازند های آقچاگیل و آپشرون بر اساس نانوپلانکتون‌های آهکی در دشت گرگان: کاربرد در بازسازی جغرافیای دیرینه حوضه خزر جنوبی [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 97-112]
 • بیرانوند، بیژن سنگ شناسی و زیست چینه نگاری سازند های آقچاگیل و آپشرون بر اساس نانوپلانکتون‌های آهکی در دشت گرگان: کاربرد در بازسازی جغرافیای دیرینه حوضه خزر جنوبی [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 97-112]
 • بگی، حسینعلی اسفنج های شته تیتی هیپرکلسیفای و اهمیت پالئواکولوژی آن ها در سازند اسفندیار در منطقه دیهوک (کوه های شتری، بلوک طبس- ایران مرکزی) [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 152-163]
 • بهرامی، شیرین بررسی میزان آلودگی فلزات سنگین در خاک های شهرستان فریدون شهر، استان اصفهان [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 131-144]
 • بهرامی، محمد بررسی زیست چینه نگاری، رخساره و چینه نگاری سکانسی سازند سروک در برش های رشتالو و خارتو، فارس نیمه ساحلی، زاگرس، ایران [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 145-171]
 • بهرامنش تهرانی، مریم ناز زیست چینه نگاری ، ریز رخساره ها و دیرینه بوم شناسی سازند آسماری در برش مخملکوه، ناحیه لرستان، باختر ایران [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 204-219]

پ

 • پاسبان، عفت ارزیابی فرسایش خاک و تولید رسوب با به کارگیری مدل پسیاک اصلاحی و GIS در حوضه آبریز عشق آباد- سوله (جنوب باختر قوچان) [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 65-82]
 • پرنیان، بهزاد بررسی زیست چینه نگاری، رخساره و چینه نگاری سکانسی سازند سروک در برش های رشتالو و خارتو، فارس نیمه ساحلی، زاگرس، ایران [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 145-171]
 • پروانه نژادشیرازی، مهناز زیست چینه نگاری ، ریز رخساره ها و دیرینه بوم شناسی سازند آسماری در برش مخملکوه، ناحیه لرستان، باختر ایران [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 204-219]
 • پورشعبان لیاولی، اردشیر عوامل موثر بر غنی شدگی عناصر کمیاب و برهمکنش آن با ماده آلی در شیل های نفتی قالیکوه لرستان، باختر ایران [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 76-96]

ت

 • تقدیسی، سمیرا ارزیابی فرسایش خاک و تولید رسوب با به کارگیری مدل پسیاک اصلاحی و GIS در حوضه آبریز عشق آباد- سوله (جنوب باختر قوچان) [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 65-82]

ج

 • جعفری زاده، حمید رضا چینه نگاری واحد سنگ آهکی سازند پابده در برش بانکول (شمال خاوری ایلام)، پهنه لرستان [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 21-33]
 • جلیلی، فرح مطالعه چینه نگاری سنگی و زیستی سازند گورپی در یکی از چاه های میدان نفتی مارون، جنوب باختر ایران (زاگرس) [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 211-224]
 • جلیلیان، علی حسین رخساره‌ها، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند کژدمی (کرتاسه میانی) در زاگرس مرکزی [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 49-64]
 • جمشیدی، امین بررسی میزان آلودگی فلزات سنگین در خاک های شهرستان فریدون شهر، استان اصفهان [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 131-144]
 • جمیل پور، محمود توزیع الکتروفاسیس‌های مخزنی در رخساره‌های رسوبی سازند آسماری میدان نفتی قلعه‌نار [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 1-20]
 • جهانی، داود رخساره ها، محیط رسوبی، دیاژنز و کیفیت مخزنی سازند سروک در میدان نفتی دارخوین، جنوب باختر ایران [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 172-187]
 • جهانی، داوود ریزرخساره ها، فرآیندهای دیاژنزی و تاثیر آن ها بر کیفیت مخزنی سازند فهلیان در میدان نفتی اروند [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 27-48]

چ

 • چوپانی، سعید ارزیابی میزان آلودگی و توزیع فلزات سنگین در رسوبات رودخانه کارون در بازه پل پنجم تا فارسیت با استفاده از داده های ژئوشیمیایی و تحلیل های آماری [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 133-151]

ح

 • حسینی برزی، محبوبه ارزیابی ژئوشیمی آلی توالی کرتاسه‌ بالایی– پالئوژن (سازند گورپی) در برش پشته از ساختمان کبیرکوه [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 83-96]
 • حمزه، محمدعلی بررسی اثرات امواج مونسون بر ویژگی های رسوب شناسی رسوبات خلیج چابهار [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 34-50]

خ

 • خانه باد، محمد ارزیابی فرسایش خاک و تولید رسوب با به کارگیری مدل پسیاک اصلاحی و GIS در حوضه آبریز عشق آباد- سوله (جنوب باختر قوچان) [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 65-82]
 • خانه باد، محمد توزیع الکتروفاسیس‌های مخزنی در رخساره‌های رسوبی سازند آسماری میدان نفتی قلعه‌نار [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 1-20]
 • خطیر، رضا رخساره ها، محیط رسوبی، دیاژنز و کیفیت مخزنی سازند سروک در میدان نفتی دارخوین، جنوب باختر ایران [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 172-187]

د

 • دریاینده، منوچهر عوامل موثر بر غنی شدگی عناصر کمیاب و برهمکنش آن با ماده آلی در شیل های نفتی قالیکوه لرستان، باختر ایران [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 76-96]

ر

 • رجبی، محمد زیست چینه نگاری ، ریز رخساره ها و دیرینه بوم شناسی سازند آسماری در برش مخملکوه، ناحیه لرستان، باختر ایران [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 204-219]
 • رحیم پور بناب، حسین تاریخچه رسوب گذاری- دیاژنزی و چینه نگاری سکانسی بخش بالایی سازند سروک (کرتاسه) در میادین هیدروکربوری مرکز و جنوب فروافتادگی دزفول، جنوب باختر ایران [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 51-75]
 • رشیدی، کوروش اسفنج های شته تیتی هیپرکلسیفای و اهمیت پالئواکولوژی آن ها در سازند اسفندیار در منطقه دیهوک (کوه های شتری، بلوک طبس- ایران مرکزی) [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 152-163]
 • رضایی، پیمان ارزیابی میزان آلودگی و توزیع فلزات سنگین در رسوبات رودخانه کارون در بازه پل پنجم تا فارسیت با استفاده از داده های ژئوشیمیایی و تحلیل های آماری [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 133-151]
 • رفیعی، بهروز علل تولید گاز متان و دی اکسیدکربن در تونل انتقال آب نوسود- استان کرمانشاه با استفاده از ارزیابی های ژئوشیمیایی [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 1-13]
 • رئیس السادات، سید ناصر پالئواکولوژی سازند سروک بر مبنای فرامینیفرها در برش داریان خاور شیراز، جنوب باختر ایران [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 97-113]

س

 • ساریخانی، رامین بررسی میزان آلودگی فلزات سنگین در خاک های شهرستان فریدون شهر، استان اصفهان [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 131-144]
 • ساروئی، حمزه بررسی زیست چینه نگاری، رخساره و چینه نگاری سکانسی سازند سروک در برش های رشتالو و خارتو، فارس نیمه ساحلی، زاگرس، ایران [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 145-171]
 • سبحانی فروشانی، جواد تاریخچه رسوب گذاری- دیاژنزی و چینه نگاری سکانسی بخش بالایی سازند سروک (کرتاسه) در میادین هیدروکربوری مرکز و جنوب فروافتادگی دزفول، جنوب باختر ایران [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 51-75]
 • سجادیان، ولی احمد ریزرخساره ها، فرآیندهای دیاژنزی و تاثیر آن ها بر کیفیت مخزنی سازند فهلیان در میدان نفتی اروند [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 27-48]
 • سلیمانی، بهمن استفاده از تخلخل سه‌گانه حاصل از نمودارهای تصویرگر و چاه‌پیمایی در تعیین واحدهای جریانی‌ یکی از مخازن جنوب باختر ایران [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 164-185]
 • سنماری، سعیده زیست چینه نگاری ، ریز رخساره ها و دیرینه بوم شناسی سازند آسماری در برش مخملکوه، ناحیه لرستان، باختر ایران [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 204-219]
 • سنماری، سعیده مطالعه چینه نگاری سنگی و زیستی سازند گورپی در یکی از چاه های میدان نفتی مارون، جنوب باختر ایران (زاگرس) [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 211-224]

ش

 • شرفی، محمود سنگ شناسی و زیست چینه نگاری سازند های آقچاگیل و آپشرون بر اساس نانوپلانکتون‌های آهکی در دشت گرگان: کاربرد در بازسازی جغرافیای دیرینه حوضه خزر جنوبی [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 97-112]
 • شکیبا، فیروز بررسی تاثیر محیط رسوبی و دیاژنز در پتانسیل توسعه کارست در سازند تیرگان در باختر کپه‌داغ (شمال‌خاور بجنورد) [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 114-130]

ص

 • صابری، فاطمه استفاده از تخلخل سه‌گانه حاصل از نمودارهای تصویرگر و چاه‌پیمایی در تعیین واحدهای جریانی‌ یکی از مخازن جنوب باختر ایران [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 164-185]
 • صادقی، عباس ارزیابی ژئوشیمی آلی توالی کرتاسه‌ بالایی– پالئوژن (سازند گورپی) در برش پشته از ساختمان کبیرکوه [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 83-96]
 • صداقت نیا، مصطفی علل تولید گاز متان و دی اکسیدکربن در تونل انتقال آب نوسود- استان کرمانشاه با استفاده از ارزیابی های ژئوشیمیایی [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 1-13]
 • صداقت نیا، مصطفی ارزیابی فرسایش خاک و تولید رسوب با به کارگیری مدل پسیاک اصلاحی و GIS در حوضه آبریز عشق آباد- سوله (جنوب باختر قوچان) [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 65-82]

ط

 • طاهری، عزیزالله بررسی تاثیر محیط رسوبی و دیاژنز در پتانسیل توسعه کارست در سازند تیرگان در باختر کپه‌داغ (شمال‌خاور بجنورد) [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 114-130]

غ

 • غریب رضا، محمدرضا ارزیابی میزان آلودگی و توزیع فلزات سنگین در رسوبات رودخانه کارون در بازه پل پنجم تا فارسیت با استفاده از داده های ژئوشیمیایی و تحلیل های آماری [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 133-151]

ق

 • قاسمی دهنوی، آرتیمس بررسی میزان آلودگی فلزات سنگین در خاک های شهرستان فریدون شهر، استان اصفهان [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 131-144]

ک

 • کاوسی، محمدعلی ارزیابی ژئوشیمی آلی توالی کرتاسه‌ بالایی– پالئوژن (سازند گورپی) در برش پشته از ساختمان کبیرکوه [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 83-96]
 • کرمی، غلامحسین بررسی تاثیر محیط رسوبی و دیاژنز در پتانسیل توسعه کارست در سازند تیرگان در باختر کپه‌داغ (شمال‌خاور بجنورد) [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 114-130]
 • کرمی، مهسا مطالعه پراکندگی تعدادی از فلزات سنگین در خاک های اطراف روستای داشکسن (قروه، استان کردستان)، ایران [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 188-203]
 • کهنسال قدیم وند، نادر رخساره ها، محیط رسوبی، دیاژنز و کیفیت مخزنی سازند سروک در میدان نفتی دارخوین، جنوب باختر ایران [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 172-187]

م

 • مبشری، علی ارزیابی ژئوشیمی آلی توالی کرتاسه‌ بالایی– پالئوژن (سازند گورپی) در برش پشته از ساختمان کبیرکوه [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 83-96]
 • محبوبی، اسداله ارزیابی فرسایش خاک و تولید رسوب با به کارگیری مدل پسیاک اصلاحی و GIS در حوضه آبریز عشق آباد- سوله (جنوب باختر قوچان) [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 65-82]
 • محبوبی، اسداله توزیع الکتروفاسیس‌های مخزنی در رخساره‌های رسوبی سازند آسماری میدان نفتی قلعه‌نار [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 1-20]
 • محسنی، حسن علل تولید گاز متان و دی اکسیدکربن در تونل انتقال آب نوسود- استان کرمانشاه با استفاده از ارزیابی های ژئوشیمیایی [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 1-13]
 • محمدی، ابراهیم چینه‌نگاری سکانسی سازند قم در منطقه نطنز- قم [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 113-132]
 • محمودی قرایی، محمد حسین ارزیابی فرسایش خاک و تولید رسوب با به کارگیری مدل پسیاک اصلاحی و GIS در حوضه آبریز عشق آباد- سوله (جنوب باختر قوچان) [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 65-82]
 • مرادی باغچه‌میشه، حامد علل تولید گاز متان و دی اکسیدکربن در تونل انتقال آب نوسود- استان کرمانشاه با استفاده از ارزیابی های ژئوشیمیایی [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 1-13]
 • مراد پور، مهران سنگ شناسی و زیست چینه نگاری سازند های آقچاگیل و آپشرون بر اساس نانوپلانکتون‌های آهکی در دشت گرگان: کاربرد در بازسازی جغرافیای دیرینه حوضه خزر جنوبی [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 97-112]
 • میرزایی محمودآبادی، رضا ارزیابی ویژگی‌های مخزنی سازند سروک در میدان نفتی یادآوران بر اساس داده‌های پتروگرافی و پتروفیزیکی [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 186-210]
 • معانی جو، محمد مطالعه پراکندگی تعدادی از فلزات سنگین در خاک های اطراف روستای داشکسن (قروه، استان کردستان)، ایران [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 188-203]
 • معتمدالشریعتی، مریم پالئواکولوژی سازند سروک بر مبنای فرامینیفرها در برش داریان خاور شیراز، جنوب باختر ایران [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 97-113]
 • مغفوری مقدم، ایرج چینه نگاری واحد سنگ آهکی سازند پابده در برش بانکول (شمال خاوری ایلام)، پهنه لرستان [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 21-33]
 • ملکی، زهرا چینه نگاری واحد سنگ آهکی سازند پابده در برش بانکول (شمال خاوری ایلام)، پهنه لرستان [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 21-33]
 • مهاجر سلطانی، حسین سنگ شناسی و زیست چینه نگاری سازند های آقچاگیل و آپشرون بر اساس نانوپلانکتون‌های آهکی در دشت گرگان: کاربرد در بازسازی جغرافیای دیرینه حوضه خزر جنوبی [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 97-112]
 • مهرابی، حمزه تاریخچه رسوب گذاری- دیاژنزی و چینه نگاری سکانسی بخش بالایی سازند سروک (کرتاسه) در میادین هیدروکربوری مرکز و جنوب فروافتادگی دزفول، جنوب باختر ایران [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 51-75]
 • موسوی، نسیم سنگ شناسی و زیست چینه نگاری سازند های آقچاگیل و آپشرون بر اساس نانوپلانکتون‌های آهکی در دشت گرگان: کاربرد در بازسازی جغرافیای دیرینه حوضه خزر جنوبی [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 97-112]
 • موسوی حرمی، سید رضا توزیع الکتروفاسیس‌های مخزنی در رخساره‌های رسوبی سازند آسماری میدان نفتی قلعه‌نار [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 1-20]
 • موسوی هاشمی، رضا استفاده از تخلخل سه‌گانه حاصل از نمودارهای تصویرگر و چاه‌پیمایی در تعیین واحدهای جریانی‌ یکی از مخازن جنوب باختر ایران [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 164-185]

ن

 • نصیری، یعقوب ارزیابی فرسایش خاک و تولید رسوب با به کارگیری مدل پسیاک اصلاحی و GIS در حوضه آبریز عشق آباد- سوله (جنوب باختر قوچان) [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 65-82]
 • نطقی مقدم، مرضیه مطالعه چینه نگاری سنگی و زیستی سازند گورپی در یکی از چاه های میدان نفتی مارون، جنوب باختر ایران (زاگرس) [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 211-224]
 • نوروزپور، حمیده زیست چینه نگاری، ریزرخساره ها و مدل رسوبی سازند قم در برش چینه شناسی پشت دربند، شمال باختر همدان [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 14-26]

ه

 • هاشمی قندعلی، فروتن ریزرخساره ها، فرآیندهای دیاژنزی و تاثیر آن ها بر کیفیت مخزنی سازند فهلیان در میدان نفتی اروند [دوره 9، شماره 17، 1400، صفحه 27-48]
 • هوشمند کوچی، حامد توزیع الکتروفاسیس‌های مخزنی در رخساره‌های رسوبی سازند آسماری میدان نفتی قلعه‌نار [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 1-20]

ی

 • یزدی، محمد عوامل موثر بر غنی شدگی عناصر کمیاب و برهمکنش آن با ماده آلی در شیل های نفتی قالیکوه لرستان، باختر ایران [دوره 9، شماره 18، 1400، صفحه 76-96]