نمایه نویسندگان

آ

 • آدابی، محمدحسین سنگ چینه‌نگاری، ریزرخساره‌ها و زیست چینه‌نگاری سازند پابده بر مبنای روزن‌داران شناور در میدان نفتی گچساران (فروافتادگی دزفول، جنوب غرب ایران) [دوره 10، شماره 20، 1401]
 • آدابی، محمدحسین ارزیابی پتروگرافی آلی و پتانسیل هیدروکربن زایی سازند گرو در برش سطح الارضی الیگودرز، لرستان [دوره 10، شماره 20، 1401]
 • آدابی، محمد حسین -بررسی ژئوشیمی رسوبی و آلی سازند پابده در برش تاقدیس منگشت واقع در شمال غرب زون ایذه [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 1-12]
 • آرین، محمد علی بررسی رخساره‌ها و محیط رسوبی سازند قم در میدان گازی سراجه و آبخوان یورتشاه (قم، حوضه ایران مرکزی) [دوره 10، شماره 20، 1401]
 • آل علی، محسن توصیف و تطابق رخساره ها و سکانس های رسوبی سازندهای کنگان و دالان در رمپ کربناته پرمین-تریاس، بخش های مرکزی و شرقی خلیج فارس [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 186-202]

ا

 • احراری رودی، محی الدین رسوب شناسی و زمین شیمی رسوبات ساحلی خلیج پزم، جنوب خاوری ایران [دوره 10، شماره 20، 1401]
 • احمدی، یاسمن تاریخچه رسوبگذاری – دیاژنزی توالی های پالئوسن – میوسن (سازندهای جهرم و آسماری) در بخش جنوبی فروافتادگی دزفول [دوره 10، شماره 20، 1401]
 • اسدی مهماندوستی، الهام تعیین گونه های سنگی پتروفیزیکی سازند ایلام در یکی از میادین نفتی دشت آبادان [دوره 10، شماره 20، 1401]
 • الماسیان، محمود بررسی رخساره‌ها و محیط رسوبی سازند قم در میدان گازی سراجه و آبخوان یورتشاه (قم، حوضه ایران مرکزی) [دوره 10، شماره 20، 1401]
 • امامی میبدی، سیدمحمدرضا ریزرخساره ها،محیط رسوبی و توالی های دیاژنزی سنگ های کربناته سازند آسماری (تاقدیس چناره، جنوب لرستان) [دوره 10، شماره 20، 1401]
 • ایمانی سقین سرا، میلاد چارچوب محیط رسوبگذاری و شرایط پالئواکولوژیکی سازند سرگلو ) ژوراسیک میانی( در ناحیه اورمان،کرمانشاه [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 213-231]
 • ایمانی سقین سرا، میلاد بازسازی محیط رسوبگذاری نهشته‌های میکروبیالی سازند نجمه به سن ژوراسیک بالایی در منطقه پاوه کرمانشاه [دوره 10، شماره 20، 1401]
 • امیدپور، آرمین تاریخچه رسوبگذاری – دیاژنزی توالی های پالئوسن – میوسن (سازندهای جهرم و آسماری) در بخش جنوبی فروافتادگی دزفول [دوره 10، شماره 20، 1401]
 • امیرسرداری، مهدی تعیین گونه های سنگی پتروفیزیکی سازند ایلام در یکی از میادین نفتی دشت آبادان [دوره 10، شماره 20، 1401]
 • امین، سمیرا تعیین گونه های سنگی پتروفیزیکی سازند ایلام در یکی از میادین نفتی دشت آبادان [دوره 10، شماره 20، 1401]

ب

 • بایت گل، ئارام چارچوب محیط رسوبگذاری و شرایط پالئواکولوژیکی سازند سرگلو ) ژوراسیک میانی( در ناحیه اورمان،کرمانشاه [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 213-231]
 • بایت گل، ئارام بازسازی محیط رسوبگذاری نهشته‌های میکروبیالی سازند نجمه به سن ژوراسیک بالایی در منطقه پاوه کرمانشاه [دوره 10، شماره 20، 1401]
 • باوی، هدا معرفی و مکانیزم تشکیل انواع ساختهای تغییر شکل یافته رسوبات نرم در توالی کلوت‌های شهداد، جنوب غرب بیابان لوت [دوره 10، شماره 20، 1401]
 • برمال، امین ریزرخساره ها،محیط رسوبی و توالی های دیاژنزی سنگ های کربناته سازند آسماری (تاقدیس چناره، جنوب لرستان) [دوره 10، شماره 20، 1401]
 • بهبهانی، رضا استفاده از داده‌های رسوب‌شناسی و اقلیم برای بررسی خاستگاه ریزگرد، مطالعه موردی: منطقه خور و بیابانک (استان اصفهان) [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 113-130]

ت

 • توکلی، وحید توصیف و تطابق رخساره ها و سکانس های رسوبی سازندهای کنگان و دالان در رمپ کربناته پرمین-تریاس، بخش های مرکزی و شرقی خلیج فارس [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 186-202]

ج

 • جعفرزاده، مهدی رخساره ها و محیط رسوبی بخش پایینی سازند آخوره (ائوسن میانی)، برش شوراب، شمال نایین [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 169-185]
 • جهانی، داوود بررسی رخساره‌ها و محیط رسوبی سازند قم در میدان گازی سراجه و آبخوان یورتشاه (قم، حوضه ایران مرکزی) [دوره 10، شماره 20، 1401]

ح

 • حیدری، اکبر تاریخچه پس از رسوبگذاری نهشته‌های سازند آسماری با استفاده از داده های پتروگرافی و ایزوتوپهای کربن و اکسیژن در برشهای حیدرآباد و رباط نمکی، شمال خرم آباد [دوره 10، شماره 20، 1401]
 • حسینی مرندی، حمید ویژگی های فیزیکی - شیمیایی رسوبات مخروط‌افکنه در محل ایستگاه آبخوانداری کوثر [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 72-88]
 • حکیمی آسیابر، سعید بررسی تغییرات غلظت فلزات سنگین و شاخص های آلودگی رسوبات سطحی رودخانه ماشلک نوشهر(استان مازندارن) [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 131-149]

خ

 • خالقی، فاضل پتروگرافی و ژئوشیمی دولومیت های سازند الیکا در برش زال جلفا، شمال غرب ایران [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 35-53]

د

 • دارائی، مهدی چارچوب محیط رسوبگذاری و شرایط پالئواکولوژیکی سازند سرگلو ) ژوراسیک میانی( در ناحیه اورمان،کرمانشاه [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 213-231]
 • دارائی، مهدی بازسازی محیط رسوبگذاری نهشته‌های میکروبیالی سازند نجمه به سن ژوراسیک بالایی در منطقه پاوه کرمانشاه [دوره 10، شماره 20، 1401]
 • ده یادگاری، احسان -بررسی ژئوشیمی رسوبی و آلی سازند پابده در برش تاقدیس منگشت واقع در شمال غرب زون ایذه [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 1-12]
 • ده یادگاری، احسان ارزیابی پتروگرافی آلی و پتانسیل هیدروکربن زایی سازند گرو در برش سطح الارضی الیگودرز، لرستان [دوره 10، شماره 20، 1401]

ر

 • رادمهر، محبوبه بررسی تغییرات غلظت فلزات سنگین و شاخص های آلودگی رسوبات سطحی رودخانه ماشلک نوشهر(استان مازندارن) [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 131-149]
 • ربانی، جواد چارچوب محیط رسوبگذاری و شرایط پالئواکولوژیکی سازند سرگلو ) ژوراسیک میانی( در ناحیه اورمان،کرمانشاه [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 213-231]
 • ربانی، جواد بازسازی محیط رسوبگذاری نهشته‌های میکروبیالی سازند نجمه به سن ژوراسیک بالایی در منطقه پاوه کرمانشاه [دوره 10، شماره 20، 1401]
 • رحیم پور بناب، حسین بازسازی محیط رسوبی، تاریخچه دیاژنزی و کیفیت مخزنی سازند ایلام در یکی از میادین نفتی ناحیه لرستان، غرب ایران [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 13-34]
 • رحیم پور بناب، حسین تاریخچه رسوبگذاری – دیاژنزی توالی های پالئوسن – میوسن (سازندهای جهرم و آسماری) در بخش جنوبی فروافتادگی دزفول [دوره 10، شماره 20، 1401]
 • رشیدی، کوروش رخساره‌های رسوبی و چینه نگاری سکانسی توالی کرتاسه-پالئوسن در بلوک یزد، برش چاه‌ترش [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 89-112]
 • رضایی پرتو، کتایون آنالیز رخساره‌ها، شرایط رسوبی و ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی دﻳﺎژﻧزی مخزن آسماری در میدان نفتی قلعه‌نار [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 232-246]

ز

 • زروانی، آرمین -بررسی ژئوشیمی رسوبی و آلی سازند پابده در برش تاقدیس منگشت واقع در شمال غرب زون ایذه [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 1-12]
 • زمان نژاد، اکبر بازسازی محیط رسوبی، تاریخچه دیاژنزی و کیفیت مخزنی سازند ایلام در یکی از میادین نفتی ناحیه لرستان، غرب ایران [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 13-34]
 • زند مقدم، حامد معرفی و مکانیزم تشکیل انواع ساختهای تغییر شکل یافته رسوبات نرم در توالی کلوت‌های شهداد، جنوب غرب بیابان لوت [دوره 10، شماره 20، 1401]
 • زهدی، افشین پتروگرافی و ژئوشیمی دولومیت های سازند الیکا در برش زال جلفا، شمال غرب ایران [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 35-53]
 • زهدی، افشین چارچوب محیط رسوبگذاری و شرایط پالئواکولوژیکی سازند سرگلو ) ژوراسیک میانی( در ناحیه اورمان،کرمانشاه [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 213-231]
 • زهدی، افشین بازسازی محیط رسوبگذاری نهشته‌های میکروبیالی سازند نجمه به سن ژوراسیک بالایی در منطقه پاوه کرمانشاه [دوره 10، شماره 20، 1401]

س

 • سبک رو، معصومه سنگ چینه‌نگاری، ریزرخساره‌ها و زیست چینه‌نگاری سازند پابده بر مبنای روزن‌داران شناور در میدان نفتی گچساران (فروافتادگی دزفول، جنوب غرب ایران) [دوره 10، شماره 20، 1401]
 • سعیدیان، حمزه مقایسه اثر متقابل کاربری اراضی، شدت بارش و فرسایش در سازندهای گچساران و آغاجاری (مطالعه موردی: حوزه‌های آبخیز مرغا و کوه گچ شهرستان ایذه) [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 203-212]

ش

 • شاه کرم، مهرداد توصیف و تطابق رخساره ها و سکانس های رسوبی سازندهای کنگان و دالان در رمپ کربناته پرمین-تریاس، بخش های مرکزی و شرقی خلیج فارس [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 186-202]
 • شب‌افروز، روح الله زیست چینه‌نگاری و ریز‌رخساره‌های سازند آسماری در میدان نفتی منصور‌‌آباد، جنوب غرب ایران [دوره 10، شماره 20، 1401]
 • شبرنگ، سعید ارزیابی پتروگرافی آلی و پتانسیل هیدروکربن زایی سازند گرو در برش سطح الارضی الیگودرز، لرستان [دوره 10، شماره 20، 1401]
 • شرفی، محمود ژئوشیمی ماسه‌سنگ های سازند اجاق‌قشلاق (ائوسن بالایی-الیگوسن زیرین)، شرق مغان، شمال غرب ایران: کاربرد در تعیین سنگ والد، شرایط اقلیمی و موقعیت تکتونیکی [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 150-168]

ص

 • صابری، فرج اله تعیین گونه های سنگی پتروفیزیکی سازند ایلام در یکی از میادین نفتی دشت آبادان [دوره 10، شماره 20، 1401]
 • صالحی، محمدعلی رخساره ها و محیط رسوبی بخش پایینی سازند آخوره (ائوسن میانی)، برش شوراب، شمال نایین [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 169-185]
 • صالحی، محمدعلی زیست چینه‌نگاری و ریز‌رخساره‌های سازند آسماری در میدان نفتی منصور‌‌آباد، جنوب غرب ایران [دوره 10، شماره 20، 1401]
 • صداقت نیا، مصطفی سنگ نگاری و بررسی مدل دولومیتی شدن سازند شهبازان با استفاده از آنالیز عنصری (تاقدیس ماله کوه، شمال پلدختر) [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 54-71]
 • صداقت نیا، مصطفی ریزرخساره ها،محیط رسوبی و توالی های دیاژنزی سنگ های کربناته سازند آسماری (تاقدیس چناره، جنوب لرستان) [دوره 10، شماره 20، 1401]
 • صفایی، محمد نقش دیاژنز در تشکیل کانسار سرب، روی و باریت در کربنات های کرتاسه زیرین )سازندهای تفت و آبکوه( - معدن مهدی آباد یزد [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 247-259]
 • صلواتی، مژگان بررسی تغییرات غلظت فلزات سنگین و شاخص های آلودگی رسوبات سطحی رودخانه ماشلک نوشهر(استان مازندارن) [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 131-149]

ع

 • عارفی فرد، سکینه شرایط زیستی دیرینه و فرآیندهای رسوبی نهشته های پرمین میانی در ایران و دلایل انقراض فوزولینیدهای با پوسته بزرگ [دوره 10، شماره 20، 1401]
 • عارفی فرد، سکینه شناسایی ریزرخسار‌های رسوبات پرمین زیرین در شمال طبس (شرق ایران مرکزی) و ارتباط جلبک‌های شناسایی شده با محیط رسوبی [دوره 10، شماره 20، 1401]
 • عباسپور، المیرا بازسازی محیط رسوبی، تاریخچه دیاژنزی و کیفیت مخزنی سازند ایلام در یکی از میادین نفتی ناحیه لرستان، غرب ایران [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 13-34]
 • عیسی نژاد، میثم بازسازی محیط رسوبگذاری نهشته‌های میکروبیالی سازند نجمه به سن ژوراسیک بالایی در منطقه پاوه کرمانشاه [دوره 10، شماره 20، 1401]
 • عیسی نژاد کچوی غلیا، میثم چارچوب محیط رسوبگذاری و شرایط پالئواکولوژیکی سازند سرگلو ) ژوراسیک میانی( در ناحیه اورمان،کرمانشاه [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 213-231]
 • عنایتی بیدگلی، امیرحسین ژئوشیمی ماسه‌سنگ های سازند اجاق‌قشلاق (ائوسن بالایی-الیگوسن زیرین)، شرق مغان، شمال غرب ایران: کاربرد در تعیین سنگ والد، شرایط اقلیمی و موقعیت تکتونیکی [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 150-168]

ف

 • فرزانه، فرزین ژئوشیمی ماسه‌سنگ های سازند اجاق‌قشلاق (ائوسن بالایی-الیگوسن زیرین)، شرق مغان، شمال غرب ایران: کاربرد در تعیین سنگ والد، شرایط اقلیمی و موقعیت تکتونیکی [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 150-168]
 • فرهپور، محمد مهدی شناسایی ریزرخسار‌های رسوبات پرمین زیرین در شمال طبس (شرق ایران مرکزی) و ارتباط جلبک‌های شناسایی شده با محیط رسوبی [دوره 10، شماره 20، 1401]
 • فضلی، لیلا آنالیز رخساره‌ها، شرایط رسوبی و ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی دﻳﺎژﻧزی مخزن آسماری در میدان نفتی قلعه‌نار [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 232-246]

ق

 • قدرتی، امیر حسین -بررسی ژئوشیمی رسوبی و آلی سازند پابده در برش تاقدیس منگشت واقع در شمال غرب زون ایذه [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 1-12]
 • قنواتی، کیارش زیست چینه‌نگاری و ریز‌رخساره‌های سازند آسماری در میدان نفتی منصور‌‌آباد، جنوب غرب ایران [دوره 10، شماره 20، 1401]

ک

 • کشمیری، مهناز مطالعۀ رسوب شناسی و ژئوشیمی افق خاک دیرینه در مرز سازندهای نیزار و کلات(کرتاسه فوقانی)در شرق حوضه رسوبی کپه ‏داغ [دوره 10، شماره 20، 1401]

م

 • محبوبی، اسداله نقش دیاژنز در تشکیل کانسار سرب، روی و باریت در کربنات های کرتاسه زیرین )سازندهای تفت و آبکوه( - معدن مهدی آباد یزد [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 247-259]
 • محبوبی، اسداله مطالعۀ رسوب شناسی و ژئوشیمی افق خاک دیرینه در مرز سازندهای نیزار و کلات(کرتاسه فوقانی)در شرق حوضه رسوبی کپه ‏داغ [دوره 10، شماره 20، 1401]
 • محسنی، حسن استفاده از داده‌های رسوب‌شناسی و اقلیم برای بررسی خاستگاه ریزگرد، مطالعه موردی: منطقه خور و بیابانک (استان اصفهان) [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 113-130]
 • محمدی، پیمان ژئوشیمی ماسه‌سنگ های سازند اجاق‌قشلاق (ائوسن بالایی-الیگوسن زیرین)، شرق مغان، شمال غرب ایران: کاربرد در تعیین سنگ والد، شرایط اقلیمی و موقعیت تکتونیکی [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 150-168]
 • محمودی قرائی، محمد حسین مطالعۀ رسوب شناسی و ژئوشیمی افق خاک دیرینه در مرز سازندهای نیزار و کلات(کرتاسه فوقانی)در شرق حوضه رسوبی کپه ‏داغ [دوره 10، شماره 20، 1401]
 • مدبری، سروش نقش دیاژنز در تشکیل کانسار سرب، روی و باریت در کربنات های کرتاسه زیرین )سازندهای تفت و آبکوه( - معدن مهدی آباد یزد [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 247-259]
 • مرادی، حامد استفاده از داده‌های رسوب‌شناسی و اقلیم برای بررسی خاستگاه ریزگرد، مطالعه موردی: منطقه خور و بیابانک (استان اصفهان) [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 113-130]
 • مرادی، حمید رضا مقایسه اثر متقابل کاربری اراضی، شدت بارش و فرسایش در سازندهای گچساران و آغاجاری (مطالعه موردی: حوزه‌های آبخیز مرغا و کوه گچ شهرستان ایذه) [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 203-212]
 • میربیک سبزواری، کبری سنگ نگاری و بررسی مدل دولومیتی شدن سازند شهبازان با استفاده از آنالیز عنصری (تاقدیس ماله کوه، شمال پلدختر) [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 54-71]
 • میرزایی، محمدرضا ژئوشیمی ماسه‌سنگ های سازند اجاق‌قشلاق (ائوسن بالایی-الیگوسن زیرین)، شرق مغان، شمال غرب ایران: کاربرد در تعیین سنگ والد، شرایط اقلیمی و موقعیت تکتونیکی [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 150-168]
 • میرزاده واقفی، سید بهزاد بررسی رخساره‌ها و محیط رسوبی سازند قم در میدان گازی سراجه و آبخوان یورتشاه (قم، حوضه ایران مرکزی) [دوره 10، شماره 20، 1401]
 • میرزایی محمودآبادی، رضا پتروگرافی، محیط رسوبی و ارزیابی پتانسیل مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی کیلورکریم در چهارچوب چینه نگاری سکانسی [دوره 10، شماره 20، 1401]
 • مزروعی سبدانی، زهرا رخساره ها و محیط رسوبی بخش پایینی سازند آخوره (ائوسن میانی)، برش شوراب، شمال نایین [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 169-185]
 • معینی نجف آبادی، مجید استفاده از داده‌های رسوب‌شناسی و اقلیم برای بررسی خاستگاه ریزگرد، مطالعه موردی: منطقه خور و بیابانک (استان اصفهان) [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 113-130]
 • مغفوری مقدم، ایرج ریزرخساره ها،محیط رسوبی و توالی های دیاژنزی سنگ های کربناته سازند آسماری (تاقدیس چناره، جنوب لرستان) [دوره 10، شماره 20، 1401]
 • مقیمی کندلوس، علی بررسی تغییرات غلظت فلزات سنگین و شاخص های آلودگی رسوبات سطحی رودخانه ماشلک نوشهر(استان مازندارن) [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 131-149]
 • ملاح، محمد رخساره ها و محیط رسوبی بخش پایینی سازند آخوره (ائوسن میانی)، برش شوراب، شمال نایین [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 169-185]
 • ملکی، زهرا توصیف و تطابق رخساره ها و سکانس های رسوبی سازندهای کنگان و دالان در رمپ کربناته پرمین-تریاس، بخش های مرکزی و شرقی خلیج فارس [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 186-202]
 • مهاری، رحیم پتروگرافی و ژئوشیمی دولومیت های سازند الیکا در برش زال جلفا، شمال غرب ایران [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 35-53]
 • مهرابی، حمزه بازسازی محیط رسوبی، تاریخچه دیاژنزی و کیفیت مخزنی سازند ایلام در یکی از میادین نفتی ناحیه لرستان، غرب ایران [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 13-34]
 • مهرابی، حمزه تاریخچه رسوبگذاری – دیاژنزی توالی های پالئوسن – میوسن (سازندهای جهرم و آسماری) در بخش جنوبی فروافتادگی دزفول [دوره 10، شماره 20، 1401]
 • موسوی، سیده عاطفه زیست چینه‌نگاری و ریز‌رخساره‌های سازند آسماری در میدان نفتی منصور‌‌آباد، جنوب غرب ایران [دوره 10، شماره 20، 1401]
 • موسوی حرمی، سید رضا نقش دیاژنز در تشکیل کانسار سرب، روی و باریت در کربنات های کرتاسه زیرین )سازندهای تفت و آبکوه( - معدن مهدی آباد یزد [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 247-259]
 • موسوی حرمی، سید رضا مطالعۀ رسوب شناسی و ژئوشیمی افق خاک دیرینه در مرز سازندهای نیزار و کلات(کرتاسه فوقانی)در شرق حوضه رسوبی کپه ‏داغ [دوره 10، شماره 20، 1401]
 • موسوی زاده، محمدعلی رخساره‌های رسوبی و چینه نگاری سکانسی توالی کرتاسه-پالئوسن در بلوک یزد، برش چاه‌ترش [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 89-112]

ن

 • نجف زاده، عادل پتروگرافی و ژئوشیمی دولومیت های سازند الیکا در برش زال جلفا، شمال غرب ایران [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 35-53]

و

 • وحیدی نیا، محمد سنگ چینه‌نگاری، ریزرخساره‌ها و زیست چینه‌نگاری سازند پابده بر مبنای روزن‌داران شناور در میدان نفتی گچساران (فروافتادگی دزفول، جنوب غرب ایران) [دوره 10، شماره 20، 1401]
 • وزیری مقدم، حسین زیست چینه‌نگاری و ریز‌رخساره‌های سازند آسماری در میدان نفتی منصور‌‌آباد، جنوب غرب ایران [دوره 10، شماره 20، 1401]

ه

 • هداوندخانی، نسرین سنگ چینه‌نگاری، ریزرخساره‌ها و زیست چینه‌نگاری سازند پابده بر مبنای روزن‌داران شناور در میدان نفتی گچساران (فروافتادگی دزفول، جنوب غرب ایران) [دوره 10، شماره 20، 1401]

ی

 • یاسبلاغی شراهی، صفورا شناسایی ریزرخسار‌های رسوبات پرمین زیرین در شمال طبس (شرق ایران مرکزی) و ارتباط جلبک‌های شناسایی شده با محیط رسوبی [دوره 10، شماره 20، 1401]
 • یعقوبی، مرجان پتروگرافی و ژئوشیمی دولومیت های سازند الیکا در برش زال جلفا، شمال غرب ایران [دوره 10، شماره 19، 1401، صفحه 35-53]
 • یوسفی یگانه، بیژن شناسایی ریزرخسار‌های رسوبات پرمین زیرین در شمال طبس (شرق ایران مرکزی) و ارتباط جلبک‌های شناسایی شده با محیط رسوبی [دوره 10، شماره 20، 1401]