نویسنده = حسینی، کیامرث
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر رخساره های الکتریکی ، واحدهای جریانی و بررسی توان مخزنی سازند میشریف (سنومانین-تورونین) در میدان نفتی اسفند، خلیج فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1398

10.22084/psj.2020.19710.1214

کیامرث حسینی؛ پیمان رضایی؛ سجاد کاظم شیرودی