به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی موفق به کسب عنوان » نشریه هسته« در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) شده است.