نویسنده = ���������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تخلخل و تراوایی در سنگ مخزن سازندهای دالان و کنگان در میدان گازی پارس جنوبی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 16-28

عمار دانیالی؛ پرویز غضنفری؛ علی کدخدائی