راهنمای نویسندگان

راهنمای ثبت نام و ارسال مقاله

دریافت فایل


   لطفاً هنگام ارسال مقاله فرم تعهد و فرم تعارض منافع نویسندگان توسط تمامی نویسندگان امضاء شده و در سامانه بارگذاری شود.

   فرم تعهد                     فرم تعارض منافع نویسندگان 


   راهنمای نگارش

 هر مقاله شامل بخش­ های زیر است:

 1- عنوان مقاله، 2- نام و نام خانوادگی، آدرس پستی و آدرس الکترونیکی نویسنده یا نویسندگان با مشخص کردن مسئول مکاتبات با علامت٭، 3- چکیده فارسی، 4- متن اصلی (شامل مقدمه، مواد و روش­ ها، نتایج، بحث و نتیجه­ گیری)، 5- تشکر و قدردانی (اختیاری)، 6- منابع، 7- پیوست‌ها (اختیاری) و 8- چکیده انگلیسی

 - حاشیه بالای صفحه 3 سانتی­متر و حاشیه­ های راست، چپ و پایین صفحه 2/5 سانتی­متر می­ باشد.

 - نوع قلم فارسی B Nazanin و نوع قلم لاتین Times New Roman است.

 - مندرجات صفحه اول به ترتیب شامل بخش­های زیر است:

 عنوان فارسی = اندازه قلم 14 بولد، تنظیم مرکز

 نام نویسندگان فارسی= اندازه قلم 12 بولد (شماره آدرس نویسندگان و علامت ستاره برای مسئول مکاتبات به صورت بالانویس، تنظیم مرکز)

آدرس پستی و الکترونیکی نویسندگان به ترتیب شماره، اندازه قلم 11

 چکیده فارسی (تا 300 کلمه)= اندازه قلم11، فاصله سطر یک، تنظیم کامل

  - مندرجات صفحات دوم به بعد:

 عنوان بخش‌ها= اندازه قلم 12 بولد

 متن اصلی= اندازه قلم 12، فاصله سطر 1، تنظیم کامل

 منابع= اندازه قلم منابع فارسی 11 و اندازه قلم منابع لاتین 10، فاصله سطر یک، تنظیم کامل

 عنوان انگلیسی= اندازه قلم 13 بولد، فاصله سطر یک، تنظیم مرکز

 نام نویسندگان انگلیسی= اندازه قلم 11 بولد، فاصله سطر یک، تنظیم مرکز

آدرس لاتین نویسندگان=اندازه قلم 10، فاصله سطر یک، تنظیم مرکز

 چکیده انگلیسی= اندازه قلم 11، فاصله سطر یک، تنظیم کامل

 - معادل اصطلاح­ های لاتین و یا حرف­ های خلاصه استفاده شده در متن مقاله با شماره به صورت زیر نویس (اندازه قلم 8) در همان صفحه ذکر گردند.

نوع نوشته

حالت قلم

نوع و اندازه قلم

عنوان مقاله

پررنگ (Bold)

B Nazanin 14

عنوان نویسندگان فارسی

پررنگ (Bold)

B Nazanin 12

آدرس نویسندگان

معمولی(Regular)

B Nazanin 11

چکیده فارسی

معمولی(Regular)

B Nazanin  11

عناوین اصلی داخل متن مقاله

پررنگ (Bold)

B Nazanin  12

متن اصلی مقاله

معمولی(Regular)

B Nazanin  12

اختصارها یا کلمات لاتین درون متن مقاله

معمولی(Regular)

Times10

متن فارسی درون جدول یا نمودار

معمولی(Regular)

B Nazanin  10

متن لاتین درون جدول یا نمودار

معمولی(Regular)

Times9

منابع لاتین

معمولی(Regular)

Times10

منابع فارسی

معمولی(Regular)

B Nazanin  11

چکیده لاتین

معمولی(Regular)

Times11

زیر نو یس‌های جداول و اشکال

پررنگ (Bold)

B Nazanin  10

 

 - منابع استفاده شده در متن باید به صورت متنی در داخل علامت پرانتز آورده شوند مشخصات کامل منابع به صورت جداگانه (ابتدا منابع فارسی و بعد منابع لاتین) و برحسب حروف الفبا در پایان مقاله آورده شود. بصورت جدول زیر:

 

کتاب

آقانباتی، ع (1383) زمین­ شناسی ایران، انتشارات سازمان زمین­ شناسی و اکتشافات معدنی، 586 ص.

Lewis, D, W., and McConchie, D (1994), Analytical Sedimentology, Champan & Hall, London, 197p.

مقاله مجلات علمی

شعبانیان، ر.، خسروتهرانی، خ.، و مـومنی، ا (1386) چینه­ شناسی و دیرینه­ شناسی واحدهای سنگی پرمین در شمال غرب ایران. مجله علوم زمین، شماره 63، سال شانزدهم، 12-1.

Mahmoudi, Sh., Corfu, F., Masoudi F., Mehrabi, B (2011) U-Pb dating and mplacement history of granitoid plutons in the northern Sanandaj-Sirjan Zone, Iran. Journal of Asian Earth Sciences, 41: 238-249

مقاله چاپ شده در مجموعه مقالات کنفرانس

امانیان، م.، حافظی­ مقدس، ن.، نیکودل، م. ح.، مهدی ­زاده شهری، ح (1384) ارزیابی نقش ویژگی­ های پتروگرافی در دوام و مقاومت سنگ ­های آذرین (مطالعه موردی موج­شکن شهید رجایی). چهارمین کنفرانس زمین ­شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، 60 -73.

پایان نامه و رساله

باغبانی، د (1375) لیتواستراتیگرافی و بایواستراتیگرافی نواحی آباده، شهرضا و جلفا. پایان­ نامه دکترا، دانشگاه آزاد اسلامی، 168 ص.


 

 چکیده مبسوط انگلیسی

خلاصه انگلیسی مقاله که بیانگر محتوای مقاله است در دو تا سه صفحه و شامل ((Introduction, Materials & Methods, Discussion of Results & Conclusions )) با فونت Times New Romans 11 و فاصله خطوط (single)  


هزینه پردازش مقاله در نشریه

حداکثر هزینه ی پردازش قابل دریافت از نویسندگان به ازای هر مقاله ی کامل در نشریاتی که صاحب امتیاز آن ها مؤسسه است، 600 هزار تومان برآورد شده است.

(مؤسسه به نهادی گفته می شود که دارای گروه آموزشی یا پژوهشی یا هر دو بوده و مجوز رسمی از شورای گسترش آموزش عالی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داشته باشد).

هنگام دریافت هزینه ی پردازش مقاله،‌50 درصد از هزینه مقاله پس از انجام داوری و صدور گواهی پذیرش نهایی و اخذ موافقت نامه حق چاپ از نویسنده، و 50 درصد باقیمانده پس از آماده سازی مقاله برای انتشار(قبل از انتشار رسمی مقاله) اخذ می شود. بنابراین اخذ کامل یا بخشی از آن در زمان بررسی اولیه و قبل یا حین فرآیند داوری و پیش از پذیرش نهایی ممنوع است. 

جهت مطالعه بیش تر در مورد شیوه پرداخت و الزامات اجرایی آیین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز را مطالعه بفرمایید.