دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی (PSJ) - واژه نامه اختصاصی