اخبار و اعلانات

نشریه رسوب شناسی کاربردی از سال 98 به بعد با تلاش مشترک دانشگاه بوعلی سینا و انجمن رسوب شناسی ایران به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

 نشریه رسوب شناسی کاربردی از سال 98 به بعد با تلاش مشترک دانشگاه بوعلی سینا و انجمن رسوب شناسی ایران به فعالیت خود ادامه خواهد داد. 

مطالعه بیشتر