درباره نشریه

دوفصلنامه علمی- پژوهشی "رسوب شناسی کاربردی" نشریه ای است که مقاله های پژوهشی در زمینه های مختلف علم رسوب شناسی را به چاپ می رساند. این مجله در دو جلد (1= بهار-تابستان و 2= پاییز- زمستان) منتشر می گردد. و بر اساس رای جلسه مورخ 93/6/19 به شماره نامه 3/18/137203 مورخ 93/7/28 کمیسیون بررسی اعتبار نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به نشریه رسوب­ شناسی کاربردی از شماره 1، بهار و تابستان 92  درجه علمی- پژوهشی اعطا گردید.

از فروردین ماه 1392 به دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی درجه علمی- پژوهشی اعطا گردید و اولین شماره نشریه چاپ شد. و از سال 98 به بعد طبق آئین نامه نشریات علمی وزارت علوم به عنوان نشریه علمی به فعالیت خود ادامه می دهد.