بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

ج

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

ص

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

  • لشگری، سمیه [1] گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی
  • لک، راضیه [1] پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران

م

ن

و

ه

ی