بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

ج

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

ص

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

 • لک، راضیه [1] پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران

م

ن

 • نادریان، مریم [1] کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران
 • نجف زاده، عادل [1] گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز
 • نخبه الفقهائی، علی [1] دکتری زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
 • نصیری، یعقوب [1] دانشجوی دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
 • نصیری، یعقوب [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد
 • نصیری، یعقوب [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ****** گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، مجتمع آموزش عالی گناباد
 • نظافتی، نیما [1] استاد دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
 • نظری بدیع، امیر [1] کارشناس ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
 • نیکروز، رامین [1] گروه زمین‌شناسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • نوری، بیژن [1] شرکت نفت فلات قاره ایران، تهران، ایران
 • نوری، حسین [1] دانشکده زمین‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران

و

ه

ی