به اطلاع محققین محترم می رساند نشریه رسوب شناسی کاربردی از شماره 13 به بعد همراه با چکیده مبسوط انگلیسی منتشر می گردد. نحوه تهیه چکیده مبسوط در بخش راهنمای نگارش مقالات ارایه شده است. 


 نوع اعتبار                                              علمی (وزارت علوم،تحقیقات و فناوری)

 توالی انتشار                                           دوفصلنامه

نوع داوری                                               دوسو ناشناس

میانگین زمان داوری                                3 تا 4 ماه

 رتبه در وزارت علوم                                 (A (83

(Impact Factor) ضریب تاثیر 1396      0.21

شاخص کیفیت در پایگاه ISC                    Q2

 زبان نشریه                                               فارسی (چکیده: انگلیسی)

 نوع انتشار                                               چاپی و الکترونیکی

نوع دسترسی                                           رایگان (تمام متن)

هزینه بررسی و انتشار                              دارد


 

شماره جاری: دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398 

مقاله پژوهشی

1. تحلیل رخساره‌ای، ویژگیهای دیاژنتیکی و شرایط محیطی سازند زاکین در بخش مرکزی خلیج‌فارس

صفحه 1-19

10.22084/psj.2019.18400.1195

جواد امرائی؛ پیمان رضایی؛ عبدالحسین امینی؛ سید محمد زمانزاده؛ وحید توکلی


2. محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی یک سیستم مخروط دریایی عمیق (پالئوسن)، البرز شمالی (ناحیه سوچلما)

صفحه 20-34

10.22084/psj.2019.2953

محمود شرفی؛ مهران مراد پور؛ بیژن بیرانوند؛ پوریا کهنسال؛ ابراهیم عبدالهی؛ فرید طاعتی؛ حسین مهاجر


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه بوعلی سینا همدان

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه ویراستار ادبی دبیر اجرایی
شاپا چاپی
2322-147X
شاپا الکترونیکی
-

بانک ها و نمایه نامه ها