به اطلاع محققین محترم می رساند نشریه رسوب شناسی کاربردی از شماره 13 به بعد همراه با چکیده مبسوط انگلیسی منتشر می گردد. نحوه تهیه چکیده مبسوط در بخش راهنمای نگارش مقالات ارایه شده است. 


 نوع اعتبار                                              علمی (وزارت علوم،تحقیقات و فناوری)

 توالی انتشار                                           دوفصلنامه

نوع داوری                                               دوسو ناشناس

میانگین زمان داوری                                3 تا 4 ماه

 رتبه در وزارت علوم                                 (A (83

(Impact Factor) ضریب تاثیر 1396      0.21

شاخص کیفیت در پایگاه ISC                    Q2

 زبان نشریه                                               فارسی (چکیده: انگلیسی)

 نوع انتشار                                               چاپی و الکترونیکی

نوع دسترسی                                           رایگان (تمام متن)

هزینه بررسی و انتشار                              دارد


 

شماره جاری: دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه بوعلی سینا همدان

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه ویراستار ادبی دبیر اجرایی
شاپا چاپی
2322-147X
شاپا الکترونیکی
-

بانک ها و نمایه نامه ها