به اطلاع محققین و پژوهشگران محترم می رساند که نشریه رسوب شناسی کاربردی از سال 98 به بعد با تلاش مشترک دانشگاه بوعلی سینا و انجمن رسوب شناسی ایران به فعالیت خود ادامه خواهد داد. 


 نوع اعتبار                                             علمی (وزارت علوم،تحقیقات و فناوری)

 توالی انتشار                                          دوفصلنامه

نوع داوری                                              دوسو ناشناس

میانگین زمان داوری                               3 تا 4 ماه

 رتبه در وزارت علوم (1398)                   (752) ب

(Impact Factor) ضریب تاثیر 1396      0.21

شاخص کیفیت در پایگاه ISC                    Q2

 زبان نشریه                                               فارسی (چکیده: انگلیسی)

 نوع انتشار                                               چاپی و الکترونیکی

نوع دسترسی                                           رایگان (تمام متن)

هزینه بررسی و انتشار                              دارد

 

دانلود مقاله از سایت دوفصلنامه رایگان است


 

شماره جاری: دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1399 

6. بررسی منشا سولفید هیدروژن در یکی از میادین گازی جنوب ایران

10.22084/psj.2020.3625

امیر کریمیان طرقبه؛ محمد رضا قربانی؛ عظیم کلانتری اصل؛ محمد قاسم اکبری فرد


10. پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه سنگ های سازند پادها در برش آسو، بلوک لوت، شرق ایران مرکزی: کاربردی برای تحلیل خاستگاه

10.22084/psj.2020.21935.1242

یعقوب نصیری؛ صدیقه زیرجانی زاده؛ سید خلیل فروزنده؛ سمیرا تقدیسی نیک بخت؛ مصطفی صداقت نیا