به اطلاع محققین محترم می رساند نشریه رسوب شناسی کاربردی از شماره 13 به بعد همراه با چکیده مبسوط انگلیسی منتشر می گردد. نحوه تهیه چکیده مبسوط در بخش راهنمای نگارش مقالات ارایه شده است. 


 نوع اعتبار                                             علمی (وزارت علوم،تحقیقات و فناوری)

 توالی انتشار                                          دوفصلنامه

نوع داوری                                              دوسو ناشناس

میانگین زمان داوری                               3 تا 4 ماه

 رتبه در وزارت علوم (1398)                   (752) ب

(Impact Factor) ضریب تاثیر 1396      0.21

شاخص کیفیت در پایگاه ISC                    Q2

 زبان نشریه                                               فارسی (چکیده: انگلیسی)

 نوع انتشار                                               چاپی و الکترونیکی

نوع دسترسی                                           رایگان (تمام متن)

هزینه بررسی و انتشار                              دارد

 

دانلود مقاله از سایت دوفصلنامه رایگان است


 

شماره جاری: دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399 

مقاله پژوهشی

1. بررسی و تفسیر فرآیند‌های دیاژنزی در سنگ‌های کربناته سازند باغ ونگ در شمال طبس (شرق ایران مرکزی )

10.22084/psj.2020.19790.1217

صفورا یاسبلاغی شراهی؛ بیژن یوسفی یگانه؛ سکینه عارفی فرد؛ محمد مهدی فرهپور


12. [ تأثیر فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند فهلیان در میدا ن نفتی اروند]

10.22084/psj.2020.20110.1221

عباس ده کار؛ ولی احمد سجادیان؛ محمد رضا نورا؛ کاظم شعبانی گورجی؛ عباسعلی امرایی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه بوعلی سینا همدان

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه ویراستار ادبی دبیر اجرایی
شاپا چاپی
2322-147X
شاپا الکترونیکی
-

بانک ها و نمایه نامه ها