بررسی اثرات مونسون بر مشخصه های بافتی رسوبات بخش ایرانی فلات قاره شمال دریای عمان (خلیج چابهار تا پسابندر)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رسوب‌شناسی و سنگ‌شناسی رسوبی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان-کارشناس پژوهشی، ایستگاه پژوهش و فناوری اقیانوس

2 دانشیار/گروه زمین شناسی دانشگاه هرمزگان

3 استادیار، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، ایستگاه پژوهش و فناوری اقیانوس شناسی و علوم جوی، بندرعباس

4 دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشگاه هرمزگان

چکیده

در این پژوهش، تاثیر پدیده مونسون بر مشخصه های بافتی رسوبات سواحل ایرانی دریای عمان بررسی گردید. بدین منظور از 13 ایستگاه نمونه برداری های لازم بر اساس استانداردهای رسوب شناسی دریایی انجام شد. بررسی میزان اندازه ذرات در نمونه‌های پیش و پس از وقوع مونسون نشان داد که بافت این رسوبات ماسه، ماسه رسی، رس ماسه‌ای و رس می باشد. آنالیز دانه‌بندی نشان داد مقدار ماسه و رس در نمونه های پیش از مونسون ایستگاه‌های کم عمق و نزدیک به ساحل به ترتیب بین 43 تا 97 و صفر تا 27 درصد متغیر است. این مقادیر در ایستگاه‌های ژرف و دور از ساحل به ترتیب بین 8 الی 45 و 54 الی 82 درصد در تغییر است. مقادیر ماسه و رس در نمونه های پس از مونسون ایستگاه‌های کم ژرفا و نزدیک به ساحل به ترتیب بین 68 تا 96 درصد و صفر تا 13 درصد و در ایستگاه‌های ژرف و دور از ساحل در نمونه‌های پس از مونسون بین 8 تا 22 درصد و 58 تا 86 درصد در نوسان است. میزان مواد آلی رسوبات در بیشتر ایستگاه‌های مطالعاتی بین 1 تا 3 درصد متغیر و در محدوده طبیعی بود. افزایش ماده آلی تحت تاثیر فعالیت های انسانی و بافت دانه ریز رسوبات می باشد و کاهش آن نیز می‌تواند ناشی از ورود پسآب شور به محیط خلیج باشد. میزان کربنات کلسیم در رسوبات ارتباط نزدیکی با میزان ماسه موجود در رسوبات دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effects of monsoon on the textural characteristics of sediments sediments in the Iranian part of the continental plateau of the North Sea of Oman (Chabahar Bay to Pasbandar)

نویسندگان [English]

  • mohammad afarin 1
  • payman rezaee 2
  • Mohammadali Hamzeh 3
  • Seyedeh Akram Jooybari 4
1 Ph.D Student of Sedimentology and Sedimentary petrology,University of Hormozgan-Research stuff, Research and Technology Station of Oceanography and Atmospheric Sciences, Chabahar
2 Associate Professor/ University of Hormozgan
3 Assistant Professor, National Research Institute of Oceanography and Atmospheric Sciences, Research and Technology Station of Oceanography and Atmospheric Sciences, Bandar Abbas
4 Ph.D, Sedimentology and Sedimentary rock, University of Hormozgan
چکیده [English]

In this research, the effect of monsoon phenomenon on the textural characteristics of the sediments of Iranian coasts of the Oman Sea was investigated. For this purpose, necessary sampling was done from 13 stations based on marine sedimentological standards. According to the amounts of sand, silt and clay in the pre-monsoon and post-monsoon samples, the sedimentary types of sand, clayey sand, sandy clay and clay were identified in the studied stations. Granulometric analysis showed that the amount of sand and clay in pre-monsoon samples of shallow and near-shore stations (Tiss, Desalination, Center of the Bay, Ramin, Beris and Pasabandar) range from 43 to 97 and 0 – 27%, respectively. On the other hand, these values change between 8 – 45% and 54 - 82 % in deep and offshore stations, respectively. The amount of sand and clay in post-monsoon samples of shallow and near-shore stations vary between 68% - 96% and 0% - 13%, respectively. The amount of sand and clay in deep stations and far from the coast in post-monsoon samples fluctuates between 8-22% and 58-86%. The amount of organic matter in sediments varies between 1 and 3% in most of the studied stations and is within the normal range. This amount showed a slight increase in Konarak and Ramin stations due to human pollutants and fine-grained sedimentary texture. The low amount of organic matter in the desalination station can be caused by the inflow of more saline wastewater into the bay environment

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical Characteristics
  • Sediment
  • Monsoon
  • Coast of Oman