داوران

 

نام داور سمت / سازمان
نجمه اعتماد سعید دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
علی حسین جلیلیان عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور اهواز
احد حبیب زاده محقق بخش تحقیقات آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و مناع طبیعی استان آذربایجان شرقی
اکبر حیدری دانشگاه جندی شاپور اهواز
پیمان رضائی دانشیار/گروه زمین شناسی دانشگاه هرمزگان
بهروز رفیعی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
محسن رنجبران استاد دانشگاه
افشین زهدی زنجان، دانشگاه زنجان، گروه زمین شناسی
سعیده سنماری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
ابراهیم طالع فاضل گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
یداله عظام پناه گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان
محمدرضا غریب رضا سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، تهران
شیما کبیری شرکت آب منطقه ای قزوین،
علی کدخدایی استاد دانشگاه تبریز
رحیم کدخدائی ایلخچی پژوهشگاه صنعت نفت تهران
امیر کریمیان طرقبه بخش علوم زمین، دانشگاه شیراز
حسن محسنی گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا
رحیم محمود وند استادیار گروه آمار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا همدان
سید علی معلمی پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن نفت
ایرج مغفوری مقدم دانشیار گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌پایه، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد
عبدالرضا مقدسی دکترا چینه شناسی و فسیل شناسی. شرکت ملی نفت
حسین وزیری مقدم گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اصفهان، اصفهان