داوران

نام و نام خانوادگی سمت/ سازمان پست الکترونیکی اشتراک داوران در پایگاه های بین المللی (پابلونز)
نجمه اعتماد سعید گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، n.etemad@iasbs.ac.ir  
آرش امینی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان a.amini@gu.ac.ir  
ئارام بایت گل استادیار دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان aram1361@gmail.com https://publons.com/researcher/4698897/aram-bayet-goll/
مهدی جعفرزاده دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود m_jafarzadeh@shahroodut.ac.ir  
علیرضا ایلدرمی گروه مهندسی طبیعت، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر ildoromi@gmail.com  
علی حسین جلیلیان گروه زمین ‎شناسی، دانشگاه پیام نور، اهواز، ایران jalilian2@yahoo.com  
احد حبیب زاده مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی ahad_habibzadeh@yahoo.com  
اکبر حیدری استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز heidariakbar.1982@gmail.com https://publons.com/researcher/4278312/akbar-heidari
محبوبه حسینی برزی دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران m_hosseini@sbu.ac.ir  
محمد خانه باد

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی، مشهد

mkhanehbad@um.ac.ir  
سعید خدابخش

دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

skhodabakhsh@yahoo.com  
غلامرضا حسین یار سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ghosseinyar@gmail.com  
رضا بهبهانی

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

rezabehbahani30@yahoo.com  
افسانه ده بزرگی استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین afsaneh.dehbozorgi@gmail.com  
قاسم عقلی   aghli@um.ac.ir  
پیمان رضایی

دانشگاه هرمزگان، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی. بندرعباس

p.rezaee@hormozgan.ac.ir https://publons.com/researcher/3157156/peyman-rezaee/
بهروز رفیعی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا، همدان behrouzrafiei@yahoo.com https://publons.com/researcher/2015405/behrouz-rafiei/
محسن رنجبران

گروه زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران

mohsen.ranjbaran@gmail.com  
حامد زندمقدم گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان zand1883@uk.ac.ir  
افشین زهدی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، zohdi.a@gmail.com  
سعیده سنماری دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین senemari2004@yahoo.com https://publons.com/researcher/1508259/saeedeh-senemari/
بابک سوری

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه کردستان، سنندج

bsouri@uok.ac.ir  
محمدعلی صالحی

استادیار دانشکده علوم دانشگاه اصفهان

 

 
وحید توکلی دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران vtavakoli@ut.ac.ir https://publons.com/wos-op/researcher/1346091/vahid-tavakoli
محمود شرفی

گروه زمین شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه هرمزگان

sharafi2262@gmail.com https://publons.com/researcher/2267767/mahmoud-sharafi/
عزیراله طاهری استاد دانشگاه شاهرود ali.ataheri@gmail.com

https://publons.com/researcher/3123298/azizollahj-taheri

نصراله عباسی گروه زمین شناسی دانشگاه زنجان nasrabbassi@yahoo.com  
یداله عظام پناه

دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

ezampanah@gmail.com https://publons.com/researcher/4852383/yadolah-ezampanah/
صمد علیپور استاد گروه زمین شناسی، دانشگاه ارومیه alipour_samad@yahoo.com  
محمدرضا غریب رضا سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، تهران gharibreza4@yahoo.com  
فرشته قاسم زاده دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد    
مصطفی قماشی

عضوهیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان

mostafa_ghomashi@yahoo.com  
علی کدخدائی دانشکده علوم طبیعی، گروه علوم زمین، دانشگاه تبریز kadkhodaie_ali@yahoo.com  
رحیم کدخدائی

پژوهشگاه صنعت نفت

rahimkadkhodaee2005@gmail.com  
امیر کریمیان طرقبه بخش علوم زمین، دانشگاه شیراز amirkarimian@shirazu.ac.ir  
علی اصغر گلاگری دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز calagaria@yahoo.com  
اسداله محبوبی

استاد گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد،

amahboobi2001@yahoo.com

https://publons.com/researcher/3123353/asadollah-mahboubi

حسن محسنی

دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

mohseni4@gmail.com  
غلامرضا میراب شبستری دانشیار دانشگاه بیرجند mirabshabestari@yahoo.com https://publons.com/researcher/4860358/gholamreza-mirab-shabestari/
مریم مرتضوی مهریزی عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند mmortazavi@birjand.ac.ir  
سیدعلی معلمی پژوهشگاه صنعت نفت
محمود معماریانی پژوهشگاه صنعت نفت memarianim@yahoo.com  
ایرج مغفوری مقدم

گروه زمین شناسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد

irajmmms@yahoo.co.uk  
حمزه مهرابی دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران mehrabi.hamze@ut.ac.ir https://publons.com/wos-op/researcher/1737260/hamzeh-mehrabi/
سیدرضا موسوی حرمی

استاد گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد،

moussavi@um.ac.ir  
محمدعلی موسوی زاده

استادیار گروه علوم زمین پردیس علوم، دانشگاه یزد

moosavizadeh@yazd.ac.ir  
جواد هنرمند پژوهشگاه صنعت نفت honarmandj@gmail.com  
مصطفی یوسفی راد دانشیار دانشگاه صنعتی اراک radyousefi@yahoo.com  
بیژن یوسفی یگانه

گروه زمین شناسی دانشگاه لرستان، خرم آباد

bizhan.yegane@gmail.com