داوران

 

نام داور سمت / سازمان
نجمه اعتماد سعید دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
علی حسین جلیلیان عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور اهواز
اکبر حیدری دانشگاه جندی شاپور اهواز
پیمان رضایی دانشیار/گروه زمین شناسی دانشگاه هرمزگان
بهروز رفیعی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
افشین زهدی زنجان، دانشگاه زنجان، گروه زمین شناسی
سعیده سنماری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
ابراهیم طالع فاضل گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
یداله عظام پناه گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان
محمدرضا غریب رضا سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، تهران
شیما کبیری شرکت آب منطقه ای قزوین،
علی کدخدایی استاد دانشگاه تبریز
رحیم کدخدائی ایلخچی پژوهشگاه صنعت نفت تهران
حسن محسنی گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا
سید علی معلمی پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن نفت
حسین وزیری مقدم گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اصفهان، اصفهان