مطالعه ریزرخساره ها، دیاژنز و ارزیابی کیفیت مخزنی سازند دالان (پرمین پسین) در میدان گازی کیش_ جنوب ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، زاهدان، ایران

2 استادیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، زاهدان، ایران

چکیده

سازند دالان، توالی کربناته با سن پرمین بالایی که در نواحی فارس و خلیج فارس به طور گسترده نهشته شده است. سازند دالان در مقطع تحت الارضی چاه کیش 1، 2 و B2 از میدان گازی جزیره کیش مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعات پتروگرافی و آنالیز رخساره ها منجر به شناسایی 12 ریزرخساره گردید. ریزرخساره ها در یک رمپ کربناته تک شیب و در 4 زیرمحیط رسوبی شامل پهنه های جزرومدی، تالاب، سد و دریای باز نهشته شده اند. فرآیندهای دیاژنزی که سنگ های کربناته سازند دالان را تحت تاثیر قرار داده شامل: میکریتی شدن، سیمانی شدن، انیدریتی شدن، فشردگی، دولومیتی شدن و انحلال است. کانی‌های دیاژنزی در این نهشته ها شامل سه نوع دولومیت با بافت جایگزینی، دو نوع دولومیت با بافت سیمانی، دو نوع انیدریت و دو گروه سیمان کلسیتی است. دولومیت نوع جایگزینی عموما کیفیت مخزنی را بهبود و انیدریت با ساخت لایه‌ای با ایجاد مانع در مسیر حرکت هیدروکربور از کیفیت مخزنی می‌کاهد. تخلخل‌های بین‌بلوری، بین‌ذره‌ای و برشی‌شده بهترین نوع تخلل در کل سنگ است. سنگ‌های مخزنی بر مبنای آنالیز مغزه حفاری (SCAL data) و توصیف مقاطع نازک به 4 رده (RRTs-1 to RRTs-4) تقسیم شدند. رده یک بهترین نوع سنگ مخزن برای ذخیره و تولید هیدروکربور و به سمت رده چهارم از کیفیت مخزنی کاسته می‌شود. با توجه به داده‌های موجود محیط رسوبی بطور کامل نمی‌تواند ایجاد کننده شرایط لازم برای به وجود آمدن سنگ‌های با کیفیت مخزنی باشند، بلکه عمدتاً دیاژنز نهایی همراه با دیاپیریسم نمک تعیین‌کننده مخزنی یا غیرمخزنی شدن سازند است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of microfacies, diagenesis and evaluation of reservoir quality of Dalan formation (Late Permian) in Kish gas field- south of Iran

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Avarand 1
  • kazem shaebani goorji 2
  • shahram Habibi mod 2
1 Student of Doctora, , Department of Geology, Faculty of Science, Islamic Azad University, Zahedan Branch, Zahedan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Geology, Faculty of Science, Islamic Azad University, Zahedan Branch, Zahedan, Iran
چکیده [English]

The Dalan Formation is a carbonate sequence of Upper Permian age, which was widely deposited in Persian regions. Dalan Formation has been studied in the underground section of Kish 2, 1 and B2 wells of Kish Island gas field. Petrographic studies and facies analysis led to the identification of 12 microfacies deposited in a single-slope carbonate ramp and in 4 sedimentary sub-environments, including intertidal, lagoon, bariier and open sea areas. The important diagenesis processes that have affected the carbonate rocks of the Dalan Formation include micritization, cementation, anhydritization, compression, dolomitization and dissolution. Diagenesis minerals obtained in these deposits include three types of dolomite with replacement texture, two types of dolomite with cement texture, two types of anhydrite and two groups of calcite cement. Replacement type dolomite generally improves the reservoir quality and anhydrite reduces the reservoir quality by creating a layer by creating an obstacle in the path of hydrocarbon movement. Intercrystalline, interparticle and sheared porosity is the best type of porosity in the whole rock. The reservoir rocks were divided into 4 categories (RRTs-1 to RRTs-4) based on the analysis of the drilling core (SCAL data) and the description of thin sections. The first category is the best reservoir rock for storing and producing hydrocarbons, and the quality reservoir decreases towards the fourth category. According to the available data, the sedimentary environment cannot completely create the necessary conditions for the formation of reservoir-quality rocks, but mainly the final diagenesis along with diapirism determines the reservoir or non-reservoir formation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dalan Formation
  • Environment sedimentary
  • Carbonate ramp
  • Rock type
  • Reservoir rock. Kish Island