اعتبارسنجی استفاده از الگوریتم های زمین‌آماری تصادفی در مدل‌سازی رخساره‌ الکتریکی در مخزن سروک یکی از میادین نفتی ایران

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران- ایران

2 دانشکده مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تبریز

4 شرکت مهندسی و توسعه میدان آذر

چکیده

در این مطالعه، به منظور استفاده از مدل رخساره‌ای در مدل‌سازی استاتیک، نخست رخساره الکتریکی با استفاده از روش MRGC (Multi resolution graph based clustering) تهیه گردید. رخساره‌های حاصل، با استفاده از الگوریتم‌های زمین آماری مختلف در نرم افزار پترل، بصورت سه بعدی مدل‌‌سازی و سپس نتایج حاصل از استفاده از روشهای مختلف توزیع، مورد مقایسه قرار گرفتند. براساس آنالیز رخساره‌های الکتریکی، پنج رخساره الکتریکی (مشتمل بر دو رخساره مخزنی و دو رخساره غیر مخزنی) تشخیص داده شد که در مدل‌سازی رخساره‌ای مورد استفاده قرار گرفت. همچنین از داده‌های لرزه‌ای جهت ساخت نقشه‌های روندی برای توزیع بهتر رخساره‌ها و ساخت رخساره لرزه‌ای استفاده گردید. به منظور بررسی میزان تاثیر الگوریتم-های متعدد بکار گرفته شده در مدل‌سازی رخساره‌ای بر روی توزیع تخلخل، پس از ساخت پنج نوع مدل رخساره‌ای با الگوریتم‌های مختلف، از آنها در توزیع تخلخل استفاده گردید. براساس این مطالعه، در صورتی که داده‌های رخساره الکتریکی بدون استفاده از داده‌های لرزه‌ای توزیع شوند، عدم قطعیت بالایی داشته و ممکن است از دقت توزیع مدل‌های تخلخل وابسته بکاهد. در این مطالعه مشخص شد که در مدل‌سازی رخساره‌ای با استفاده از روش شبیه‌ سازی شاخص ترتیبی (SIS)، در نظر گرفتن نقشه‌های روندی تهیه شده براساس داده‌های لرزه‌ای باعث افزایش دقت آن می‌شود. همچنین ساخت رخساره لرزه‌ای و استفاده از آن در توزیع تخلخل به دلیل ارتباط بالای داده‌های مقاومت صوتی با تغییرات تخلخل، به عنوان بهترین روش رخساره‌ای جهت کنترل توزیع تخلخل پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validation of applying stochastic geostatistical algorithms in electrofacies modeling in Sarvak reservoir of an Iranian oilfield

نویسندگان [English]

  • Ahmad reza Rabbani 1
  • Vali Mehdipour 2
  • Ali kadkhodaie 3
  • M. Shourab 4
  • Homan karkooti 4
1 Department of Petroleum Engineering, Amirkabir University of technology
2 Department of Petroleum Engineering, Amirkabir University of technology
3 Faculty of science, University of Tabriz
4 Sarvak Azar Enineering and Development company (SAED)
چکیده [English]

In this study, electrofacies analysis has been done using MRGC (Multi-resolution graph-based clustering) method to be used in static modeling. Then, the resulting facies was modeled and compared together by applying different geostatistical stochastic algorithms in Petrel software. Two electrofacies classes including reservoir and non-reservoir facies were determined which were used for facies modeling. Seismic data was also applied for seismic facies construction and also to construct trend maps for appropriate facies distribution. In order to investigate the effect of five applied different geostatistical algorithms used in facies modeling on porosity distribution, the constructed facies models were used for porosity modeling. According to this study, the uncertainty of electrofacies modeling without applying seismic data increases which in turn reduces the accuracy of porosity models. In addition, electrofacies modeling considering the sequential indicator simulation (SIS) algorithm and applying the seismic trend maps, enhance the accuracy of the porosity model. Moreover, construction the of seismic facies is considered the best method for facies modeling to be used for porosity modeling due to the high correlation coefficient between acoustic impedance and porosity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sarvak reservoir
  • static model
  • electrofacies
  • seismic facies
  • geostatistical algorithm