مطالعه و بررسی سیالات درگیر نفتی سازند سورمه در تاقدیس فهلیان در فروافتادگی دزفول جنوبی

نویسندگان

چکیده

 
در این مطالعه سازند سورمه با سن ژوراسیک پسین در منطقه فروافتادگی دزفول جنوبی (حوضه رسوبی زاگرس در جنوب غرب ایران) در برش تاقدیس  فهلیان مورد بررسی قرار گرفت. یک روش جدید مطالعاتی برای این سازند بر اساس سیالات درگیر نفتی در این بحث ارائه گردید. این پژوهش به تفسیر اطلاعات بدست آمده از سیالات درگیر نفتی موجود در مقاطع نازک دو بر صیقل تهیه شده از نمونه­های برداشت شده پرداخته است. این اطلاعات شامل دما، شوری و چگالی نفت (API) می­باشد، با استفاده از این اطلاعات خصوصیات این برش مورد ارزیابی قرار گرفت که در آن عمق تدفین سنگ میزبان هیدروکربن­های موجود در سیالات درگیر با استفاده از دمای همگن شدن (Th) و شوری،2150 متر پیش بینی و تعیین گردید. همچنین با استفاده از نور فلورسانس بازتابی مقدار API 40 تا 50 درجه و مقدار چگالی به دست آمده کمتر از 74/0 گرم بر سانتی متر مربع بر آورد شد،که این حاکی از نفت فوق العاده سبک این منطقه است.   
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study and comparsion of petroleum fluid inclusions of the Sourmeh Formation in the Fahlian anticline in southern Dezful embayment

نویسندگان [English]

  • M. maanijou
  • H. Mohseni
  • A. Mirzaee
  • M. Rashidi
چکیده [English]

In this research, the Surmeh Formation of late Jurassic age in the southern zone of the Dezful embayment (Zagros basin in the SW of Iran) in Fahliyan anticline cross section were studied. A new method, in this discassion based on studies of fluid inclusion of oil in this Formation, in this discussion was presented. This research interpreted the data obtained from existing petroleum fluid inclusion in doubly polished thin sections from collected samples. These data includes temperature, salinity and reflected color of fluorescence radiation. Using this information, the characteristics of these section were evaluated and the depth of burial of host rock based on homogenizing temperature and salinity of fluid inclusion estimated 2040 m for the Fahliyan Formation. Using the fluorescent light reflection the API ranges 40 to 50 degrees and the density value ​​obtained less than 0.74 gr/cm3, suggesting that the oil is ultra-light area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Petroleum fluids inclusions
  • Dezful embayment
  • Surmeh Formation
  • Late Jurassic Fahlian anticline