دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، مرداد 1392، صفحه 1-106 

مقاله پژوهشی

بررسی سرشاخه های باختری رودخانه قره چای براساس نوع رودخانه و رخساره های رسوبی

صفحه 71-86

سعید خدابخش؛ حسن محسنی؛ مژگان حسام زاده؛ ملیحه مهاجروطن؛ لیلا کرم الهی