تخمین تخلخل با استفاده از نشانگرهای لرزه‌ای در یکی از میادین هیدروکربنی جنوب غرب ایران

نویسندگان

چکیده

تخلخل یکی از شاخص­های مهم در ارزیابی ظرفیت ذخیره و تولید یک مخزن هیدروکربنی است. این ویژگی به طور مرسوم از طریق داده‌های مغزه و نگارهای چاه­پیمایی محاسبه می­شود. یکی از مهم­ترین محدودیت‌های این دو گروه از داده‌ها با وجود ارزشمندی فراوان، عدم گسترش و محدود بودن به محل چاه­ می­باشد. استفاده از داده‌های لرزه­ای با گسترش جانبی بالا، نقشی مهم و اساسی در تخمین شاخص­های پتروفیزیکی در فواصل بین­چاهی دارد. در این پژوهش، تخمین تخلخل نوترون با استفاده از نشانگرهای لرزه­ای بر روی سازند آسماری در میدان چشمه خوش (شمال اهواز) صورت گرفته است. ابتدا از طریق نگارهای صوتی و چگالی در محل هر چاه، لرزه‌نگاشت­ مصنوعی ایجاد و در مرحله بعد با داده­های لرزه­ای انطباق یافته و موجک میانگین مورد استفاده در وارون‌سازی با میزان تطابق% 87.47 با استفاده از دو چاه، استخراج گردید. سپس داده‌های لرزه‌ای سه ‌بعدی از طریق فرآیند وارون­سازی به امپدانس ‌صوتی تبدیل و به عنوان نشانگر خارجی در طی فرآیند تخمین، همراه نشانگرهای داخلی حاصل از داده‌های لرزه‌ای خام، مورد استفاده قرار گرفت. با استفاده از روش رگرسیون مرحله‌ای، ارتباط بین تخلخل و نشانگرهای لرزه‌ای مشخص و هشت نشانگر لرزه­ای شامل، مربع نتیجه وارون‌سازی، مشتق دامنه لحظه‌ای، انتگرال قدرمطلق دامنه، مشتق، فرکانس لحظه‌ای، فیلتر 40/35 - 30/25، کسینوس فاز لحظه‌ای و داده لرزه­ای خام به عنوان نشانگرهای لرزه‌ای بهینه مشخص گردیدند. در مرحله بعد به کمک دو روش رگرسیون خطی چند­ نشانگری (MLR) و شبکه عصبی احتمالی (PNN)، تخمین تخلخل انجام و مشخص شد که با توجه به نتایج اعتبارسنجی و میزان خطا، روش شبکه عصبی احتمالی کارایی بیش­تری را نشان می­دهد. در نهایت با توجه به تخلخل تخمین زده شده از طریق داده­های لرزه­ای، مشخص گردید که توالی‌های ماسه سنگی-کربناته  بخش پایینی نسبت به دولومیت‌ها و آهک‌های بخش بالایی سازند آسماری، عموما از نظر تخلخل شرایط مطلوب­تری را دارا بوده و این روند در داده‌های لاگ نوترون هم به آسانی قابل تشخیص می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of porosity using seismic attributes in a hydrocarbon field, Southwest of Iran

نویسندگان [English]

  • H. Rahimpour-Bonab
  • S. Sohrabi
  • A. Assadi
چکیده [English]

Porosity is one of the most important parameters in evaluation of reserves storage capacity and hydrocarbon production. Commonly, this parameter is calculated via core and well log data. One of the most important limitation of these two data groups, despite their high values are lack of development which is limited to well positions. Estimation of petrophysical parameters in inter- and outer-well spaces is valuable and important. The use of seismic data with a large lateral expansion has an important and critical role in the estimation of petrophysical parameters in the inter-well spaces. In this research, Neutron porosity estimation using seismic attributes, on Asamri Formation in the Chashmeh Khush Field (N. Ahwaz) was done. In the first, by using of Sonic and Density logs, synthetic seismogram were created and then they were correlated with seismic data and average seismic wavelet used in inversion process, were extracted from three well with total correlation 87.47%. Afterward, three dimensional seismic data were converted to the acoustic impedance via inversion process and were used as external attributes to the accompaniment of internal attributes resulted from raw seismic data during the estimation. using stepwise regression, the relationship between porosity and seismic attributes were determined and eight seismic attributes including inversion results, derivative Instantaneous Amplitude, Integrated Absolute Amplitude, Derivative Instantaneous Frequency, Filter 25/30-35/40, Cosine Instantaneous Phase and Raw Seismic were selected as optimized attributes. Then via two Multiattribute linear regression (MLR) and Probabilistic neural network methods )PNN(, porosity estimated and specified according to validation result and error, PNN method was proven to be more efficient. Finally, based on the porosity estimated from seismic data, it was cleared that mixed clastic-carbonate intervals in the lower sequence, generally have a better porosity condition than dolomite and limestone in the upper part, this trend is easily recognizable from well log data.        

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asmari Formation
  • porosity
  • Seismic Attributes
  • Seismic Inversion
  • Multiattribute Liner Regression
  • Probabilistic Neural Network