چینه نگاری زیستی، ریزرخساره و محیط رسوبی سازند تله‌زنگ در شمال پهنۀ لرستان

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه علوم زمین، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌پایه، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

3 استادیار گروه علوم زمین، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

کربنات های سازند تله‌زنگ در طی پالئوسن پسین- ائوسن در شمال و شرق پهنه لرستان ته نشین شده اند. در این مطالعه، چینه‌نگاری، ریزرخساره‌ها و محیط رسوبی این سازند در تاقدیس‌های پلگانه، پاسان و پشت جنگل، به ترتیب به ضخامت‌های 25، 52 و 75 متر مورد بررسی قرارگرفته‌است. بر اساس گسترش روزنداران کف‌زی شاخص، سنّ این سازند در دو برش پلگانه و پاسان تانتین پسین (معادلSBZ-4) می باشد. با توجّه به نبود روزنداران کف‌زی شاخص در برش پشت جنگل و بر اساس موقعیت چینه نگاری، سنّ برش مذکور تانتین پیشین (معادل SBZ-3) تعیین گردید. ریز رخساره‌های موجود بیانگر تشکیل این سازند در محیط شلف داخلی برای دو برش پلگانه و پشت جنگل و محیط‌های شلف داخلی و میانی برای برش پاسان می‌باشد. ضمن اینکه از ریزرخساره‌های شلف داخلی، در برش پشت جنگل تنها ریز رخساره‌های پهنه کشندی و لاگون گسترش داشته ولی در دو برش دیگر علاوه بر این دو ریزرخساره، ریزرخساره‌‌های دریای باز نیز دیده می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biostratigraphy, microfacies and paleoenvionment ofthe Taleh Zang Formation in the North of Lorestan Zone

نویسندگان [English]

  • H. R. Jafari Zadeh 1
  • I. Maghfouri Moghaddam 2
  • M. Aleali 3
  • Z. Maleki 3
چکیده [English]

in the north and east of the Lorestan basin. In this study, biostratigraphy, microfacies and paleoenvironment of the Taleh Zang Formation (Palganeh, 25; Pasan, 52 and Poshteh Jangal, 75 m thick) were investigated. Assemblages of larger foraminifera from Palganeh and Pasan sections can be referred to Zone SBZ 3 which correlates with the late Thanetian Stage. In view of the fact that we could not find any index microfossils in The Poshteh Jangal section, as to its stratigraphical position, we prefer an early Thanetian date (SBZ 3) for this section. The existing microfacies indicate an inner ramp environment for the Pelganeh and Poshteh Jangal sections and inner and middle shelf environments for the Pasan section. In addition, from the microfacies of the internal ramp, in the Poshteh Jangal section, only the microfacies of tidal flat and Lagoon are spread, but in the other two sections, in addition to these two microfacies, the microfacies of the open marine are also seen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Taleh Zang Formation
  • Lorestan Zone
  • Thanetian
  • Inner shelf
  • Middle shelf