اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر بهروز رفیعی

رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

b_rafieibasu.ac.ir
081-38381460

سردبیر

دکتر سیدرضا موسوی حرمی

رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

harami2004yahoo.com
8952-2016

سردبیر همکار

دکتر سعید خدابخش

رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

skhodabakhshyahoo.com
081-38381460

اعضای هیات تحریریه

دکتر عبدالحسین امینی

رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی استاد دانشگاه تهران

ahaminiut.ac.ir
021-61112485

دکتر سعید خدابخش

رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

skhodabakhshyahoo.com
081-38381460

دکتر حسین رحیم پور بناب

رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی استاد دانشگاه تهران

hrahimporgmail.com
4065-2016

دکتر بهروز رفیعی

رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

b_rafieibasu.ac.ir
081-38381460

دکتر اسداله محبوبی

رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

amahboobi2001yahoo.com
0000-0002-1752-5933

دکتر حسن محسنی

رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

mohsenibasu.ac.ir
081-38381460
0000-0002-8173-4190

دکتر سیدرضا موسوی حرمی

رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

harami2004yahoo.com
8952-2016

دکتر غلامرضا میراب شبستری

رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشیار دانشگاه بیرجند

gshabestaribirjand.ac.ir
056-32202041

ویراستار ادبی نشریه

دکتر سعید خدابخش

رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

skhodabakhshyahoo.com
081-38381460

مدیر اجرایی

مهندس ناهید صحرارو

رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی کارشناس ارشد زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا

nfagbasu.ac.ir
081-38381460