رخساره ها و فرآیندهای دیاژنزی و تاثیر آن ها بر توزیع ویژگی های پتروفیزیکی و کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی گچساران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

سازند آسماری در میدان نفتی گچساران از تنوع سنگ­شناسی کمی برخوردار است به گونه­ای که در بخـش­های پایین سنگ­آهک و در بخش­های بالایی مخزن عمدتا از دولومیت تشکیل شده است. هدف از این پژوهش شناسایی رخساره­ها، محیط­رسوبی، فرآیندهای دیاژنتیکی و تاثیر آن­ها بر کیفیت مخزنی این سازند است. براین پایه، بررسی میکروسکپی شمار 478 برش نازک تهیه شده از مغزه منجر به شناسایی 11 رخساره شد که در سه کمربند رمپ درونی (پهنه کشندی، لاگون و سد)، میانی و بیرونی برجای گذاشته شده است. در این پژوهش فرایندهای دیاژنزی میکرایتی­شدن، آشفتگی زیستی، نوریختی، فشردگی، انحلال، سیمانی شدن و جانشینی نیز شناسایی شد. برای بررسی ویژگی­های مخزنی از کارکرد فرایندهای دیاژنزی و رسوب­شناسی بر چگونگی توزیع داده­های تخلخل و تراوایی استفاده شد. برپایه آن، دولستون با تخلخل حفره­ای- میان­بلوری، وکستون/ دولووکستون با تخلخل حفره­ای- کانالی و پکستون­های دانه­پشتیبان متخلخل بهترین رخساره­های مخزنی در قیاس با دیگر رخساره­ها در سازند آسماری شناخته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Facies and diagenetic processes and it effect on distribution of petrophysical properties on reservoir quality of the Asmari Formation in Gachsaran Oil Field

نویسندگان [English]

  • m farshi
  • R. Moussavi-Harami
  • a mahboubi
  • M. Khanehbad
چکیده [English]

The Asmari Formation in Gachsaran oil field has a low lithological diversity and including of limestone in the lower parts and dolostone in the upper parts of the reservoir. The goal of this study is determination of facies, depositional environment, diagenetic processes and their effect on the reservoir quality of this formation. Microscopic studies of 478 thin sections of cores led to the identification of 11 microfacies belong to 3 facies belts including inner (tidal flat, lagoon, shoal), middle and outer ramps. This study also revealed diagenetic processes including micritization, bioturbation, neomorphism, compaction, dissolution, cementation and replacement. In order to investigation of reservoir characterization, the effects of diagenetic processes and sedimentology used on the distribution of porosity and permeability. Based on the results, dolostones with intercrystaline-vuggy porosity, wackeston/dolowackestone with vuggy-channel porosity and Porous grain-dominated Packstone are the best reservoir facies comparsion with other facies in the Gachsaran oil field. Key words: Asmari Formation, Gachsaran Oil Field, depositional environment, diagenesis, Reservoir quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Asmari Formation
  • Gachsaran Oil Field
  • Depositional environment
  • Diagenesis
  • reservoir quality
امینی، ع (1387) مطالعه محیط­های رسوبی دیرینه: ارائه مدل رسوبی در برابر بازسازی شرایط محیطی، با مثالی از سازند آسماری، مـجموعه مقالات دوازدهـمین همایش انـجمن زمین­شناسی ایران، اهواز- شرکت ملی مناطق نفت­خیز جنوب، 8 ص.                            
راکی، ع.، یزدانی، م (1386) مجموعه اطلاعات مغزه­ها، گزارش شماره پ- 5965، شرکت ملی مناطق نفت­خیز جنوب.
کرامتی، م (1393) مبانی مطالعات، توسعه و مدیریت یکپارچه مخازن هیدروکربنی، پژوهشگاه صنعت نفت، 432 ص.
مطیعی، ه (1374) زمین­شناسی ایران، زمین­شناسی نفت زاگرس جلد 1، انتشارات سازمان زمین­شناسی کشور، 589 ص.                       
Adabi, M.H., Kakemem, U., Sadeghi, A (2016) Sedimentary facies, depositional environment, and sequence stratigraphy of Oligocene–Miocene shallow water carbonate from the Rig Mountain, Zagros basin (SW Iran), Carbonates Evaporites, v. 31, p. 69–85.
Adabi, M.H., Salehi, M.A., Ghabeishavi, A (2010) Depositional environment, sequence stratigraphy and geochemistry of Lower Cretaceous carbonates (Fahliyan Formation), south-west Iran, Journal of Asian Earth Sciences, v. 39, p. 148–160.
Ahr, W.M (2008) Geologyof carbonate reservoirs: The identification, description, and characterization of hydrocarbon reservoirs in carbonate rocks, John Wiley & Sons, Inc., 277 p.
Avarjani, S., Mahboubi, A., Moussavi-Harami, R., Amiri-Bakhtiari, H., Brenner, R.L (2015) Facies, depositional sequences, and biostratigraphy of the Oligo-Miocene Asmari Formation in Marun oilfield, North Dezful Embayment, Zagros Basin, SW Iran, Palaeoworld, v. 24, p. 336–358.
Barattolo, F., Bassi, D., Romano, R (2007) Upper Eocene larger foraminiferal-coralline algal facies from the Knokova Mountain (southern continental Greece), Facies, v. 53, p. 361-375.
Bassi, D., Nebelsick, J.H., Puga-Bernabeu, A., Luciani, V (2013) Middle Eocene Nummulites and their offshore re-deposition: a case study from Middle Eocene of the Venetian area, northeastern Italy, Sedimentary Geology, v. 297, p. 1-15.
Berbier, M., Hamon, Y., Callot, J.P., Floquet, M., Daniel, J.M (2012) Sedimentary and diagenetic controls on the multiscale fracturing pattern of carbonate reservoir: The Madison Formation (Sheep Mountain, Wyoming, USA), Marine and Petroleum Geology, v. 29, p. 50-67.
Brandano, M., Frezza, V., Tomassetti, L., Cuffaro, M (2009) Heterozoan carbonates in oligotrophic tropical waters: the Attard Member of the Lower Coralline Limestone Formation (Upper Oligocene, Malta), Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, v. 274, p. 54-63.
Brandano, M., Loche, M (2014) The Coniacian–Campanian Latium–Abruzzi carbonate platform, an example of a facies mosaic, Facies, v. 60, p. 489–500.
Budd, D.A., Frost, E.L., Huntington, K.W., Allwardt, P.F (2013) Syndepositional deformation features in high-relief carbonate platforms: long-lived conduits for diagenetic fluids, Journal of Sedimentary Research, v. 83, p. 12–36.
Daraei, M., Amini, A., Ansari, M (2015) Facies analysis and depositional environment study of the mixed carbonate–evaporite Asmari Formation (Oligo-Miocene) in the sequence stratigraphic framework, NW Zagros, Iran, Carbonates Evaporites, v. 30, p. 253-272.
Dunham‚ R.J (1962) Classification of carbonate rocks according to depositional texture. In: Ham, W.E., (Eds.) Classification of Carbonate Rocks, American Association of Petroleum Geologists Members, v. 1, p. 108-121.
Ehrenberg, S.N., Aqrawi, A.A.M., Nadeau, P.H. (2008) An overview of reservoir quality in producing Cretaceous strata of the Middle East, Petroleum Geoscience, v. 14, p. 307-318.
Embry, A.F., Kloven, J.E (1971) A Late Devonian reef tract on northeastern Banks Island, Northwest Territories, Bulletin Canadian Petroleum Geology, v. 19, p. 730-781.
Flugel, E (2010) Microfacies of Carbonate Rocks: Analysis, Interpretation and Application, Springer-Verlag, Berlin, 984 p.
Gatt, P.A., Gluyas, J.G (2012) Climatic controls on facies in Palaeogene Mediterranean subtropical carbonate platforms, Petroleum Geoscience, v. 18, p. 355-367. 
Geel, T (2000) Recognition of stratigraphic sequences in carbonate platform and slope deposits, Emprical model based on microfacies analysis of Paleogene deposits in southeastern Spain, Palaeogeography, Palaeoclimatolgy, Palaeoecology, v. 155, p. 211-238.
Hips, K., Haas, J (2009) Facies and diagenetic evaluation of the Permian–Triassic boundary interval and basal Triassic carbonates: shallow and deep ramp sections, Hungary, Facies, v. 55, p. 421–442.
Hontzsch, S., Scheibner, C., Kuss, J., Marzouk, A., Rasser, M (2011) Tectonically driven carbonate ramp evolution at the southern Tethyan shelf: the Lower Eocene succession of the Galala Mountains, Egypt, Facies, v. 57, p. 51–72.
Kakemem, U., Adabi, M.H., Sadeghi, A., Kazemzadeh, M.H., in prees, Biostratigraphy, paleoecology, and paleoenvironmental reconstruction of the Asmari formation in Zagros basin, southwest Iran, Arab Journal Geosciences, [Doi: 10.1007/s12517-015-2152-5].
Lucia, F.J (1983) Petrophysical parameters estimated from visual descriptions of carbonate rocks: a field classification of carbonate pore space, Journal of Petroleum Technology, v. 35, p. 629-637.
Lucia, F.J (2007) Carbonate reservoir characterization, Second edition, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 236 p.
Makhloufi, Y., Collin, P.Y., Bergerat, F., Casteleyn, L., Claes, S., David, C., Menendez, B., Monna, F., Robion, P., Sizun, J.P., Swennen, R., Rigollet, C (2013) Impact of sedimentology and diagenesis on the petrophysical properties of a tight oolitic carbonate reservoir. The case of the Oolithe Blanche Formation (Bathonian, Paris Basin, France), Marine and Petroleum Geology, v. 48, p. 323-340.
Mirzaee Mahmoodabadi, R (2014) Petrography, Sedimentary Environments and Sequence Stratigraphy of Asmari Formation in Central Fars, Zagros, SW (Iran), Scientific Research Publishing Inc, v. 4, p. 665-679.
Mohseni, H., Hassanvand, V., Homaie, M. (2016) Microfacies analysis, depositional environment, and diagenesis of the Asmari–Jahrum reservoir in Gulkhari oil field, Zagros basin, SW Iran, Arab Journal Geosciences, 113-133.
Laursen, G.V., Monibi, S., Allan, T.L., Pickard, N.A.H., Hosseiney, A., Vincent, B., Hamon, Y., Van Buchem, F.S.P., Moallemi, A., Druillion, G. (2009) The Asmari Formation revisited: changed stratigraphic allocation and new biozonation, First International Petroleum Conference and Exhibition, Shiraz, Iran p. B29.
Palma, R.M., López Gómez, J., Piethe, R.D (2007) Oxfordian ramp system (La Manga Formation) in the Bardas Blancas area (Mendoza Province), Neuquén Basin, Argentina: Facies and depositional sequences, Sedimentary Geology, v. 195, p. 113-134.
Pomar, L (2001) Types of carbonate platforms: a genetic approach, Basin Research, 13, 313-334.
Rahimpour-Bonab, H., Mehrabi, H., Enayati-Bidgoli, A.H., Omidvar, M., 2012, Coupled imprints of tropical climate and recurring emersions on reservoir evolution of a mid-Cretaceous carbonate ramp, Zagros Basin, SW Iran, Cretaceous Research, v. 37, p. 15-34.
Reolid. M., Gaillard, C., Lathuilière, B (2007) Microfacies, microtaphonomic traits and foraminiferal assemblages from Upper Jurassic oolitic–coral limestones: stratigraphic fluctuations in a shallowing-upward sequence (French Jura, Middle Oxfordian), Facies, v. 53, p. 553–574.
Romero, J., Caus, E., Rossel, J (2002) A model for the palaeoenvironmental distribution of larger foraminifera based on Late Middle Eocene deposits on the margin of the south Pyrenean basin, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, v. 179, p. 43-56.
Roozpeykar, A., Maghfouri Moghaddam, I. (2015) Sequence biostratigraphy and paleoenvironmental reconstruction of the Oligocene-early Miocene deposits of the Zagros Basin (Dehdasht area, South West Iran), Arab Journal Geosciences, 77-85.
Rowlands, G., Purkis, S., Bruckner, A (2014) Diversity in the geomorphology of shallow-water carbonate depositional systems in the Saudi Arabian Red Sea, Geomorphology, v. 222, p. 3–13.
Sadeghi, R., Vaziri-Moghaddam, H., Taheri, A (2010) Microfacies and sedimentary environment of the Oligocene sequence (Asmari Formation) in Fars subbasin, Zagros Mountains, southwest Iran, Facies, v. 57, p. 431-446.
Sahraeyan, M., Bahrami, M., Arzaghi, S (2014) Facies analysis and depositional environments of the OligoceneeMiocene Asmari Formation, Zagros Basin, Iran, Geoscience Frontiers, v. 5, p. 103-112.
Saleh, Z., Seyrafian, A (2013) Facies and depositional sequences of the Asmari Formation, Shajabil Anticline, north of the Izeh zone, Zagros Basin, Iran, Acta Geologica Sinic, v. 87, p. 1520-1532.
Seyrafian, A., Vaziri-Moghaddam, H., Arzani, N., Taheri, A (2011) Facies Analysis of the Asmari Formation in central and north-central Zagros basin, southwest of Iran: Biostratigraphy, paleoecology and diagenesis, Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, v. 28, p. 439-458.
Shabafrooz, R., Mahboubi, A., Vaziri-Moghaddam, H., Moussavi-Harami, R., Ghabeishavi, A., Al-Aasm, I.S (2015) Facies analysis and carbonate ramp evolution of Oligo-Miocene Asmari Formation in the Gachsaran and Bibi-Hakimeh oilfields and the nearby Mish Anticline, Zagros Basin, Iran, Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie-Abhandlungen, v. 276, p. 121–146.
Sibley, D.F., Gregg, J.M (1987) Classification of dolomite rock textures, Journal of Sedimentary Petrology, v. 57, p. 967–975.
Storz, D., Gischler, E., Parker, J., Klostermann, L (2014) Changes in diversity and assemblage structure of foraminifera through the Holocene in an atoll from the Maldives, Indian Ocean, Marine Micropaleontology, v. 106, p. 40-54.
Richardson, R.K. (1924) The geology and oil measures of southwest Persia, Journal of Imaging Science and Technology, v. 10, p. 256- 283.
Taheri, A (2010) Paleoenvironmental model and sequence stratigraphy for the Oligo-Miocene foraminiferal limestone in east of Dogonbadan, Stratigraphy and Sedimentology, v. 40, p. 15-30.
Taheri, A., Vaziri-Moghaddam, H., Seyrafian, A (2008) Relationships between foraminiferal assemblages and depositional sequences in Jahrum Formation, Ardal area (Zagros Basin, SW Iran), Historical Biology, v. 20, p. 191–201.
Vaziri-Moghaddam, H., Seyrafian, A., Taheri, A., Motiei, H (2010) Oligocene-Miocene ramp system (Asmari Formation) in the NW of the Zagros basin, Iran: Microfacies, paleoenvironment and depositional sequence, Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, v. 27, p. 56-71.
Warren, J.K (2006) Evaporites: Sediments, Resources and Hydrocarbons, Springer, Berlin, 1036 p.
Wilson, J.L (1975) Carbonate facies in geologic history, New York (Springer), 411 p.
Zabihi- Zoeram, F., Vahidinia, M., Mahboubi, A., Amiri Bakhtiar, H (2013) Facies Analysis and Sequence Stratigraphy of the Asmari Formation in the Northern Area of Dezful Embayment, South- West Iran, Studia UBB Geologia, v. 58, p. 45- 56.
Zhang, O., Willems, H., Ding, L (2013) Evolution of the Paleocene-Early Eocene larger benthic foraminifera in the Tethyan Himalaya of Tibet, China, International Journal of Earth Sciences, v. 102, p. 1427–1445.